MENU

Munkebo BK //

B&U konsulent

Rune Lamberg
26823064

Bestyrelsesmedlem

Jens Knudsen
61392798

Bestyrelsesmedlem

Jesper Bie Schøllhammer
22205889

Bestyrelsesmedlem

Rune Lamberg
26823064

Bestyrelsesmedlem

Tessa Kathrine Hansen
28906360

Bestyrelsesmedlem

Søren Nielsen
21373763

Bestyrelsesmedlem

Armin Begovic
42684055

Bestyrelsesmedlem

Morten Bahne
26303663

Formand

Armin Begovic
42684055

Herresenior

Jens Knudsen
61392798

Herreungdom

Rune Lamberg
26823064

Kampfordeler

Armin Begovic
42684055

Kasserer

Jesper Bie Schøllhammer
22205889

Klub-CMS ansvarlig

Tessa Kathrine Hansen
28906360

KlubOffice-ansvarlig

Tessa Kathrine Hansen
28906360

Kontingentopkræver

Jesper Bie Schøllhammer
22205889

Kursuskontakt

Rune Lamberg
26823064

Næstformand

Tessa Kathrine Hansen
28906360

Sekretær

Tessa Kathrine Hansen
28906360

Spillercertifikatansvarlig

Jesper Bie Schøllhammer
22205889

Sponsoransvarlig

Morten Bahne
26303663

Sportschef

Rune Lamberg
26823064

Talentansvarlig

Rune Lamberg
26823064

Webmaster

Morten Bahne
26303663

Årgangsansvarlig U-10 Drenge

Rene Mogensen
29163252

Årgangsansvarlig U-10 Piger

Filip Andreasen

Årgangsansvarlig U-11 Drenge

Rene Mogensen
29163252

Årgangsansvarlig U-11 Piger

Heidi Ørdal
23701444

Årgangsansvarlig U-11 Piger

Filip Andreasen

Årgangsansvarlig U-12 Drenge

Alexander Pedersen
50436209

Årgangsansvarlig U-12 Drenge

Rune Juncker-Jensen
29276967

Årgangsansvarlig U-12 Drenge

Calle Povlsen
23907915

Årgangsansvarlig U-12 Piger

Heidi Ørdal
23701444

Årgangsansvarlig U-13 Drenge

Lars Juul
21703852

Årgangsansvarlig U-13 Drenge

Chris Baslund
28736493

Årgangsansvarlig U-13 Drenge

Sam Al-Salem
22133206

Årgangsansvarlig U-13 Piger

Heidi Ørdal
23701444

Årgangsansvarlig U-14 Drenge

Søren Laulund
62 21 13 42 / 23288023

Årgangsansvarlig U-14 Piger

Heidi Ørdal
23701444

Årgangsansvarlig U-15 Drenge

Allan Nygaard Rasmussen
20928575

Årgangsansvarlig U-15 Piger

Heidi Ørdal
23701444

Årgangsansvarlig U-16 Drenge

Sune Halstrøm
24614080

Årgangsansvarlig U-16 Drenge

Danny Halstrøm
6597 5595 / 20867896

Årgangsansvarlig U-16 Piger

Jacob Andersen
27622500

Årgangsansvarlig U-18 Piger

Bjarne Pedersen
61785238 / 61785238

Årgangsansvarlig U-19 Drenge

Brian Hansen
22763126 / 22763126

Årgangsansvarlig U-5 Drenge

Maria Lyngby Holm-Thomsen
5337 4240 / 53374240

Årgangsansvarlig U-5 Drenge

Jason Wolf
28726204 / 28726204

Årgangsansvarlig U-5 Piger

Maria Lyngby Holm-Thomsen
5337 4240 / 53374240

Årgangsansvarlig U-6 Drenge

Maria Lyngby Holm-Thomsen
5337 4240 / 53374240

Årgangsansvarlig U-6 Piger

Maria Lyngby Holm-Thomsen
5337 4240 / 53374240

Årgangsansvarlig U-7 Drenge

Nick Bermann
23865091 / 21905773

Årgangsansvarlig U-8 Drenge

Allan Holmberg
53860965

Årgangsansvarlig U-8 Drenge

Casper Dam
20408276

Årgangsansvarlig U-8 Piger

Allan Holmberg
53860965

Årgangsansvarlig U-8 Piger

Casper Dam
20408276

Årgangsansvarlig U-9 Drenge

Casper Dam
20408276

Årgangsansvarlig U-9 Drenge

Allan Holmberg
53860965

Årgangsansvarlig U-9 Piger

Casper Dam
20408276

Årgangsansvarlig U-9 Piger

Allan Holmberg
53860965

Log ind