Propositioner for Kvinde-LP

§ 1.1
Turneringens navn er »DBU's Landspokalturnering for kvinder« (Kvinde-LP).
§ 1.2
Turneringen udskrives af DBU, jf. lovenes § 3.1, og planlægges, administreres og afvikles efter de i henhold til lovenes § 7.5 og § 38.1 af DBU's repræsentantskab og bestyrelse fastlagte propositioner og de af DBU's bestyrelse i henhold til lovenes § 3.2 vedtagne supplerende bestemmelser herfor.
§ 2.1
Turneringens daglige administrator (herefter kaldet »administrator«) er DBU selv (dvs. DBU's sekretariat og de relevante fagudvalg i DBU) eller en organisation, til hvilken DBU's bestyrelse har foretaget uddelegering i henhold til lovenes § 3.2.
§ 2.2
Alle indberetninger, oplysningsskemaer, kampregnskaber, indbetalinger, protester, ansøgninger, forespørgsler og andre henvendelser vedrørende turneringen skal indsendes til administrator, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse propositioner.
§ 3
En klub og dennes eventuelle samarbejdspartner(e) i henhold til lovenes § 17.4, stk. 2, eller i henhold til en aftale om delvis fusion, en overbygningsaftale eller lignende samarbejdsaftale, anses i disse propositioner som en sportslig enhed, i den udstrækning de i aftalen deltagende parter udtrykkeligt har fastsat, at deres delvise fusion, overbygning eller samarbejde også indebærer en sportslig koncentration omkring et fælles 1. kvindehold. I sådanne tilfælde er det denne enhed, der menes, når der efterfølgende i disse propositioner anvendes betegnelsen »klub«.
 
II. Turneringsperioden
§ 4.1


§ 4.2
Turneringsperioden løber fra den 1. januar til og med 30. juni i det efterfølgende kalenderår.

I det første kalenderhalvår af turneringsperioden, dvs. i perioden 1. januar - 30. juni, afvikles turneringens indledende runder. I den resterende del af turneringsperioden afvikles turneringens afsluttende runder. Administrator kan dog vælge at fremrykke en eller to runder af de afsluttende runder til første halvår.
 
III. Turneringsordning
§ 5.1

Turneringen afvikles med indledende og afsluttende runder.

De indledende runder tilrettelægges således, at DBU Sjælland, DBU København, DBU Lolland Falster og DBU Bornholm (Østdanmark) samlet afvikler indledende runder, mens DBU Jylland og DBU Fyn (Vestdanmark) sammen afvikler indledende runder.

I de indledende runder består turneringen af alle hold uden for Kvinde-DM. Klubberne har dog mulighed for at framelde sig turneringen inden en af administrator fastsat dato.

Disse hold inddeles af administrator efter geografiske kriterier i et antal puljer og modstanderne af kampene i hver pulje findes ved lodtrækning foranstaltet af administrator.

Til de afsluttende runder skal der afleveres følgende antal hold:

DBU Øst            - 13 hold
DBU Vest           - 15 hold
I alt - 28 hold

§ 5.2

I de afsluttende runder består turneringen af de 28 hold, som afleveres fra de indledende runder, samt de 30 hold, som har deltaget i Kvinde-DM i første halvdel af det pågældende kalenderår.

Kampene i de afsluttende runder spilles efter cup-systemet i overensstemmelse med nedenstående skema:

1. runde:
Fra de indledende runder deltager 28 hold.
12 hold fra forårets 2. division, dog jf. § 6. Såfremt der deltager 2. hold i forårets 2. division, udvides antallet af hold fra de indledende runder fra det samme geografiske område.
6 hold fra forårets 1. division
6 hold fra forårets Kvalifikationsliga
I alt 52 hold.

Disse hold inddeles af administrator efter geografiske kriterier i et antal puljer og modstanderne af kampene i hver pulje findes ved lodtrækning foranstaltet af administrator.

2. runde:
26 vindere fra 1. runde
6 hold fra forårets Kvindeliga
I alt - 32 hold

Disse hold inddeles af administrator efter geografiske kriterier i et antal puljer, og modstanderne i kampene i hver pulje findes ved lodtrækning foranstaltet af administrator.

3. runde:
16 vindere fra 2. runde
I alt 16 hold

Disse hold inddeles af administrator efter geografiske kriterier i to lige store puljer - øst og vest - og de 4 kampe i hver pulje findes ved lodtrækning foranstaltet af administrator.

4. runde (kvartfinaler):
8 vindere fra 3. runde
I alt 8 hold

De fire kvartfinaler findes ved lodtrækning foranstaltet af administrator.

5. runde (semifinaler):
4 vindere fra 4. runde
I alt 4 hold

De to semifinaler finder ved lodtrækning foranstaltet af administrator. Holdene i hver semifinale spiller to kampe mod hinanden - ude og hjemme.

6. runde (finale):
2 vindere fra 5. runde
I alt 2 hold

 
§ 5.3
Til og med kvartfinalen har det laveste rangerende hold hjemmebane, hvis de selv ønsker det. Holdets rangering på tidspunktet for lodtrækning til de enkelte runder er gældende for hele den løbende turnering. Hvis de to hold rangerer lige, afgøres hjemmebanen ved lodtrækning foranstaltet af administrator. Det samme gælder med hensyn til placeringen af hjemmebane i de to semifinaler.
§ 5.4
Finalen spilles med DBU som arrangør.
§ 5.5
Ender kampene i turneringen (bortset fra semifinalerne) uafgjort, spilles der omspil i 2x15 minutter, og er en kamp fortsat uafgjort, tildeles der hvert hold 5 straffespark, som skal sparkes af 5 forskellige spillere. Dommeren foretager lodtrækning, og anføreren, fra det hold der vinder lodtrækningen, vælger, om holdet vil sparke først eller sidst. Straffesparkene udføres skiftevis af en spiller fra hvert hold. Det hold, der herefter har scoret flest mål, er vinder. Er kampen stadig uafgjort, fortsættes med ét straffespark til hvert hold, stadig med nye spillere, indtil en vinder er fundet. Er stillingen stadig uafgjort, når alle spillere har sparket straffespark, begyndes forfra, stadig med ét straffespark til hvert hold af gangen. Alle straffespark skal skydes mod samme mål.

I de indledende runder er det lokalunionens turneringsbestemmelser der afgør hvorvidt uafgjorte kampe efter ordinær spilletid afgøres efter forlænget spilletid og evt. straffesparkskonkurrence eller hvorvidt holdene går direkte til straffesparkskonkurrence.

I de afsluttende runder må der i forlænget spilletid foretages en ekstra udskiftning. 
§ 5.6
Hvis to hold i en semifinale efter afslutningen af de 2 kampe har scoret samme antal mål forlænges den anden semifinalekamp med 2x15 minutters omspil. Ender omspillet uden en vinder, findes vinderen ved en straffesparkskonkurrence efter reglerne i § 5.5.
§ 6
En klub kan kun deltage i turneringen med ét hold, som skal være klubbens 1. hold.
 
IV. Pokaler og medaljer m.v.
§ 7.1
Vinderen af finalen i turneringen modtager en af DBU udsat pokal, der skal vindes 5 gange i træk, eller 6 gange i alt, for at blive en klubs ejendom. Vinderen får tillige en miniaturepokal til ejendom.
§ 7.2
Herudover får hver deltager på det vindende hold DBU's guldmedalje for Kvinde-LP, mens hver af deltagerne på det tabende hold får DBU's sølvmedalje for Kvinde-LP.
 
V. Ekstraordinær udtræden
§ 8.1
Bliver der som følge af konkurs eller anden ekstraordinær grund en plads ledig i turneringen, udfyldes den ledige plads af det hold, som senest i turneringen tabte til det hold, som ekstraordinært udtræder af turneringen.
§ 8.2
DBU's bestyrelse afgør endeligt og med bindende virkning ethvert spørgsmål om fortolkningen og anvendelsen af § 8.1.
 
VI. Spilleberettigelse
§ 9.1

En spiller er spilleberettiget i turneringen, når den pågældende spiller ville være spilleberettiget for klubben i en kamp samme spilledag i den ordinære turnering og bestemmelserne i § 9.2 eller § 9.3 ikke fører til et andet resultat.

I de indledende runder skal spilleren tillige være spilleberettiget efter lokalunionens regler.

§ 9.2
En spiller, der er idømt karantæne i en af DBU eller en lokalunion udskrevet turnering, er kun spilleberettiget, når karantænen er afsonet, eller den pågældende turnerings bestemmelser, hvori spilleren er idømt karantæne, er opfyldt. En spiller er ikke spilleberettiget, hvis spilleren af andre disciplinære grunde er udelukket fra at spille. Vedrørende de afsluttende runder henvises til reglerne i de disciplinære bestemmelser.
§ 9.3
Administrator kan i særlige tilfælde dispensere for reglen i § 9.2.
 
VII. Kampenes afvikling
§ 10.1

I både de indledende og de afsluttende runder fastsætter administrator spillestederne samt dato og klokkeslæt for kampene, under behørig hensyntagen til bestemmelserne i § 5.2 og § 5.3.

§ 10.2
Kampene lægges på det klokkeslet, som administrator og programudvalget finder gunstigst, og kan ikke fordres flyttet af hensyn til lokale turneringskampe.
§ 10.3
Det skal af administrators programlægning fremgå hvilken klub, der er arrangør af de enkelte kampe. Den arrangerende klub bærer ansvaret for kamparrangementet dog har den tilrejsende klub et medansvar for egne tilhængere. Den arrangerende klub er endvidere ansvarlig for overholdelse af de supplerende regler for afvikling af kampene, som vedtages af DBU's bestyrelse. I finalen er DBU ansvarlig for arrangementet, jf. § 5.4.
§ 10.4
Kampene spilles normalt på den arrangerende klubs bane eller spilleplads. Modstanderen kan dog ikke modsætte sig, at en kamp afholdes på en anden propositionsmæssig bane i eller ved vedkommende by. Hvis en kamp, der var planlagt spillet på en offentlig bane (dvs. på opvisningsbanen i en idrætspark eller på et stadion eller et lignende anlæg) aflyses af banens ansvarlige ledelse i god tid forinden det planlagte kamptidspunkt, skal den så vidt muligt søges afviklet på det planlagte tidspunkt på et andet passende anlæg. Hvis dette ikke er muligt, omberammer administrator kampen til afholdelse på et senere tidspunkt.
§ 10.5
Turneringskampe kan afvikles på kunstgræsbaner.
§ 10.6
Såfremt dommeren eller baneledelsen nægter at lade kampen spille på grund af banens tilstand eller af anden akut grund, skal dommeren indberette forholdet i overensstemmelse med § 22.2. Administrator omberammer derefter kampen til afholdelse på et senere tidspunkt. Hvis den pågældende bane ejes eller administreres af den arrangerende klub, og aflysningen skønnes at have været uberettiget, kan Fodboldens Disciplinærinstans træffe disciplinære foranstaltninger overfor klubben i sagens anledning.
§ 10.7
Hvis en kamp, når den er igangsat, afbrydes på grund af vejrlig, banens tilstand eller af anden akut grund, skal dommeren indberette dette. Fodboldens Disciplinærinstans kan herefter beslutte at lade kampen spille om, at lade kampen spille færdig eller fastsætte kampens resultat samt fradømme og/eller tilkende points.
§ 10.8
Den arrangerende klub skal levere bolde til kampen. Boldene skal overholde bestemmelserne i Fodboldloven.
§ 10.9
Den klub, der ikke er arrangør af kampen (i finalen begge klubber), skal senest 2 dage før kampen af hensyn til produktionen af kampbrochurer og lignende oplyse arrangøren om sin spilledragt (trøje, benklæder og strømper) og om rygnumrene på sine spillere, således som disse stiller op på banen eller udskiftningsbænken ved kampens begyndelse.
§ 11.1
Skal en klub afgive to eller flere spillere fra sit 1. hold til landskampe, kampe godkendt af DBU, hvor det planlagte begyndelsestidspunkt for de pågældende kampe ligger mindre end 3 nætter efter det planlagte begyndelsestidspunkt for en pokalkamp, til hvilken de pågældende er spilleberettiget, er klubben berettiget til efter ansøgning herom at få pokalkampen flyttet. Tilsvarende er klubben berettiget til at få kampen flyttet, hvis den ligger mindre end 24 timer fra hjemkomst fra de nævnte landkampe mv.
Skal en klub, deltage i en UEFA-klubturnering, hvor det planlagte begyndelsestidspunkt for de pågældende kampe ligger mindre end tre nætter efter det planlagte begyndelsestidspunkt for en pokalkamp, er klubben berettiget til efter ansøgning herom at få pokalkampen flyttet.
§ 11.2
Administrator kan endvidere beslutte at flytte en planlagt pokalkamp efter forudgående ansøgning herom i tilfælde, hvor begge klubber er enige om ændringen. Det ansøgte nye spilletidspunkt skal bevilges, såfremt parterne er enige om et spilletidspunkt indenfor samme omgang.
§ 11.3
Den klub, som ønsker kampflytningen, er ansvarlig for, at kampflytningsansøgningen kommer administrator rettidigt i hænde. Enhver ansøgning om ændring af et planlagt spilletidspunkt i de indledende runder skal være administrator i hænde senest 14 dage inden det oprindeligt planlagte spilletidspunkt eller inden det ansøgte nye spilletidspunkt, hvis dette ligger før det oprindeligt planlagte spilletidspunkt. I de i § 11.1 nævnte tilfælde skal ansøgningen dog blot indsendes snarest muligt, hvis det forhold, som begrunder ansøgningen, først bliver kendt efter udløbet af den normale ansøgningsfrist.
§ 11.4
Administrator kan bestemme, at der skal betales et gebyr for behandlingen af enhver kampflytningsansøgning, og at en ansøgning betragtes som ikke indgivet, så længe gebyret ikke er betalt.
§ 12.1
Den tilrejsende klub bør være fremme på kampstedet senest 60 minutter før kampens planlagte begyndelsestidspunkt. Bliver den tilrejsende klub ramt af befordringsmæssig force majeure, udsætter dommeren kampens begyndelse så længe, at den tilrejsende klub får 60 minutters forberedelsestid fra ankomsten til kampstedet og indtil kampen sættes i gang, medmindre klubben helt eller delvist afstår herfra. Dommeren kan dog også vælge helt at aflyse kampen, hvis dommeren skønner, at den pågældende udsættelse vil blive uhensigtsmæssig lang. Dommeren skal indberette forholdet og sin afgørelse i overensstemmelse med § 22.2. I tilfælde af aflysning fastsætter administrator et nyt tidspunkt for kampens afholdelse.
§ 12.2
Det er tilladt klubberne at benytte fly som befordringsmiddel. Et eventuelt start- eller landingsforbud meddeles straks arrangørklubben og dommeren, der udsætter kampen indtil videre. Kampen aflyses dog helt, såfremt det er klart, at den tilrejsende klub efter en forsinket ankomst til kampstedet + 60 minutters forberedelse, jf. § 12.1, og afvikling af kampen ikke vil kunne nå at rejse hjem med fly samme dag. Dommeren skal indberette forholdet og sin afgørelse i overensstemmelse med § 22.2. I tilfælde af aflysning fastsætter administrator et nyt tidspunkt for kampens afholdelse.
§ 13.1

Spillepladsen skal være indhegnet, og spillebanen skal være mindst 105 m lang og 68 m bred og afmærket og indrettet som de i § 14.1 nævnte spilleregler foreskriver. Indhegningskravet gælder dog først fra og med 2. runde. Administrator kan dog i særlige tilfælde efter forudgående ansøgning dispensere fra kravet om indhegning (hvor dette krav er gældende) og fra dimensionskravet.

§ 13.2
Den arrangerende klub skal på dommerens forlangende ved opmåling godtgøre, at banen har de foreskrevne dimensioner.
§ 13.3
Afvikling af kampe i elektrisk lys forudsætter, at lysstyrken på banen er mindst 250 lux.
§ 13.4
Indsigelser mod baneforholdene fritager ingen klub fra at spille, medmindre dommeren skønner, at kampen ikke bør gennemføres. Dommeren skal indberette eventuelle protester mod baneforholdene og sin eventuelle aflysning af kampen i overensstemmelse med § 22.2. I tilfælde af aflysning, eller hvis en protest mod baneforholdene nyder fremme, fastsætter administrator et nyt kamptidspunkt (og eventuelt nyt spillested).
§ 14.1

Kampene spilles efter den af DBU senest udgivne udgave af »Fodboldloven« med tillæg af alle siden udgivelsen foretagne forandringer i spillereglerne, som er meddelt de under DBU hørende organisationer, klubber og tredjemænd i overensstemmelse med lovenes § 3.4. I de indledende runder spilles endvidere med tidsbestemt udvisning i 10 minutter for en advarsel.

§ 14.2

I de indledende runder gælder samme regler om antallet af udskiftningsspillere og om udskiftning, som anvendes i turneringskampe under spillestedets lokalunion.

I de afsluttende runder gælder samme regel om antallet af udskiftningsspillere og om udskiftning som i Kvinde-DM, jf. propositionerne for Kvinde-DM §§ 22.2 – 22.3. Reservemålmanden og op til tre udskiftningsspillere, som ved det seneste årsskifte op til turneringsåret var under 21 år, behøver dog ikke at opfylde kravene til spilleberettigelse i § 9.1, hvis man ønsker, at de skal bruges som henholdsvis reservemålmand og indskiftningsspillere.

I de afsluttende runder må der i forlænget spilletid foretages en ekstra udskiftning. 

§ 14.3

Navnene og rygnumrene på de 11 spillere, der starter på banen, samt navnene og rygnumrene på udskiftningsspillerne skal i de indledende runder meddeles dommeren i overensstemmelse med de regler, som gælder for turneringskampe under spillestedets lokalunion, og i de afsluttende runder senest 30 minutter før kampens planlagte begyndelsestidspunkt, via det elektroniske holdskema. Både de spillere, der starter på banen, og udskiftningsspillerne skal være spilleberettigede i overensstemmelse med § 9.1. Får en af de 11 spillere, som skulle starte på banen forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun afløses i startopstillingen af de angivne udskiftningsspillere. Den skadede spiller skal slettes på holdskemaet, og der må tilføjes en ny udskiftningsspiller på holdskemaet. Får en af de op til syv spillere, som skulle starte på bænken forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun erstattes af en spiller som ikke er opført på holdskemaet i forvejen. Der må fortsat udskiftes fem spillere i løbet af kampen. Dommeren skal efterfølgende meddele administrator navnet på den skadede spiller, som skal slettes på holdkortet og opgivne navnet på den spiller der skal tilføjes.

§ 14.4
En kamp kan ikke begynde, hvis et hold består af færre end 7 spillere, og skal afsluttes, hvis et hold reduceres til færre end syv spillere på banen.
§ 15.1

Spillestedets lokalunion udpeger dommer og, efter lokalunionens nærmere skøn, linjedommere til kampene i de indledende runder. Spillestedets lokalunion udpeger dommer og linjedommere til kampene i 1. til 4. runde. DBU's dommerudvalg udpeger dommere og linjedommere til semifinalerne og finalen.

§ 15.2
Dommerne og linjedommerne er berettiget til at modtage honorarer, rejse- og opholdsgodtgørelser og naturalier i overensstemmelse med den til enhver tid gældende takster. DBU forestår central dommerafregning. Udgiften indgår i kampregnskabet i henhold til § 24.
§ 16.1
De respektive holds markspillere skal være ensartet påklædt i farver, der adskiller sig fra dommerens og modstanderholdets farver, og farverne på målmændenes trøjer skal være forskellige og adskille sig både fra markspillernes og fra dommerens farver. Hvis dette ikke er tilfældet, er dommeren berettiget til at bortvise den eller de pågældende fra spillepladsen, indtil kravene er opfyldt.
§ 16.2
For så vidt de to holds spilledragter, som består af trøje, bukser og strømper, frembyder så stor lighed med hinanden, at det kan være forbundet med vanskelighed at skelne de to holds spillere fra hinanden, skal den arrangerende klub være berettiget til at beholde sin dragt, og den anden klub skal anvende en anden spilledragt, således at fejltagelse udelukkes. Hvis den arrangerende klub stiller op i anden spilledragt, helt eller delvist, end den i håndbogen nævnte og det derved bliver vanskeligt at skelne de to holds spillere fra hinanden, er den arrangerende klub pligtig til på dommerens påbud at iføre sig en anden spilledragt. Opstår problemet i forbindelse med finalekampen, afgøres spørgsmålet af administrator ved lodtrækning.
§ 16.3
Det er obligatorisk for spillerne at bruge benskinner, og lederne har pligt til at sikre sig, at spillerne bærer sådanne. Bliver dommeren opmærksom på, at en eller flere spillere ikke bærer benskinner, skal de pågældende bortvises fra spillepladsen, indtil forholdet er bragt i orden, jf. Fodboldloven § 4.
§ 17.1
Såfremt en klub uden lovligt forfald udebliver fra en kamp eller ikke er rede til at spille senest 5 minutter efter det for kampen planlagte begyndelsestidspunkt, kan kampen af Fodboldens Disciplinærinstans erklæres for tabt af den klub, der ikke var rede. For kampe mellem klubber fra samme by gælder dog ingen 5 minutters respit. Som lovligt forfald vil i intet tilfælde enkelte spilleres forfald blive anerkendt.
§ 17.2
Ved udløbet af den ovenfor angivne respit på 5, henholdsvis 0, minutter må den af parterne, der over for Fodboldens Disciplinærinstans vil hævde sin ret til eventuelt at få kampen erklæret vundet, nedlægge påstand derom overfor dommeren og godtgøre at være spilleberedt. Dommeren skal indberette påstanden i overensstemmelse med § 22.2.
§ 17.3
Fodboldens Disciplinærinstans afgør i hvert enkelt tilfælde, om udeblivelsen eller forsinkelsen af kampens start er af en sådan karakter, at det skal medføre tabt kamp for det ikke spilleberedte hold, eller om der eventuelt skal fastsættes et nyt tidspunkt for kampens afholdelse.
§ 17.4
Fodboldens Disciplinærinstans kan efter omstændighederne træffe andre disciplinære forholdsregler end nævnt i § 17.3 i sagens anledning.
§ 18.1
Fodboldens Disciplinærinstans er berettiget til af egen drift at kontrollere kampenes rettidige begyndelse, og hvis det konstateres, at en kamp ikke er begyndt til den fastsatte tid, da at erklære kampen for tabt af den ikke spilleberedte klub.
§ 18.2
Fodboldens Disciplinærinstans er endvidere berettiget til af egen drift at kontrollere, om kravene med hensyn til baneanlæggets beskaffenhed og banens dimensioner, indhegning, lysstyrke osv. er overholdt og, hvis dette ikke er tilfældet, da at aflyse kampen på forhånd eller efterfølgende erklære dens resultat ugyldigt. Hvis dette sker, fastsætter administrator tid og sted for en ny kamp.
§ 19.1
Spilletiden i kampene er 2x45 minutter plus den tid, dommeren lægger til i henhold til de i § 14.1 nævnte spilleregler.
§ 19.2
Pausen mellem de to halvlege er 15 minutter.
§ 20.1
Mener anføreren for et hold under en kamp, at dommeren har gjort en urigtig anvendelse af de i § 14.1 nævnte spilleregler, skal hun, for at hendes indsigelse overhovedet skal kunne komme i betragtning, umiddelbart efter kendelsens afsigelse overfor dommeren på selve spillepladsen protestere imod den. Angående den således nedlagte protest må anføreren derefter gøre indstilling til sin klubs bestyrelse, hvis skriftlige indberetning om sagen må være Fodboldens Disciplinærinstans i hænde senest 2 dage efter kampens afvikling. Dommeren skal for sit vedkommende gøre bemærkning om protesten i overensstemmelse med § 22.2.
§ 20.2
Bliver Fodboldens Disciplinærinstans bekendt med, at en dommer under en kamp har gjort en urigtig anvendelse af de i § 14.1 nævnte spilleregler, der har fået direkte indflydelse på kampens resultat, træffer Fodboldens Disciplinærinstans, uanset om der er nedlagt protest i overensstemmelse med § 20.1 eller ej, de afgørelser og foranstaltninger, som må anses for nødvendige.
 
VIII. Kampenes indberetning
§ 21
En hvilken som helst protest skal ved fremsendelsen til Fodboldens Disciplinærinstans være ledsaget af et depositum på kr. 500, som tilbagebetales, hvis protesten tages til følge, mens det tilfalder administrators kasse, hvis protesten ikke fører til noget. Medfølger sådant depositum ikke, anses protesten som ikke indgivet.
§ 22.1
Senest dagen efter kampen indsender dommeren til administrator indberetning om kampens resultat og øvrige forløb. Indberetningen skal indeholde en fortegnelse over de deltagende spilleres navne, fødselsdato og -år på de dertil indrettede skemaer. Indsendes et skema ikke rettidigt, kan administrator udelukke dommeren fra ansættelse i de lovenes § 3.1 anførte turneringer.
§ 22.2
Har baneledelsen nægtet at lade en kamp spille på grund af banens tilstand, eller har dommeren benyttet sig af den i de for kampen gældende spilleregler, jf. § 14.1, eller i disse propositioner hjemlede ret til at udsætte, aflyse eller afbryde en kamp eller har dommeren advaret eller udvist en spiller, træner eller leder, eller er der i forbindelse med kampen blevet nedlagt protest mod baneforholdene i henhold til § 13 eller mod en dommerkendelse i henhold til § 20.1 eller nedlagt påstand om vunden kamp i overensstemmelse med § 17.2, skal dommeren anføre dette i sin indberetning med sine bemærkninger. Administrator træffer derefter de afgørelser og foranstaltninger, som må anses for nødvendige.
   IX. Økonomi
§ 23.1
De deltagende klubber skal betale et af den pågældende lokalunion fastsat deltagergebyr.
   
§ 24.1

For de indledende runder henvises til reglerne for de arrangerende klubbers lokalunion.

I de afsluttende runder er der ikke regnskabspligt eller krav til indsendelse af dokumentation. Her gælder følgende:

Til og med kvartfinalen:
Hjemmeholdet oppebærer hele kampens entréindtægt, men betaler alle kampudgifter (herunder udgifter til stadionpersonale inkl. det antal kontrollører, der skønnes nødvendigt for at opretholde ro og orden, udgifter til lys, udgifter til markedsføring m.v.).
Klubberne deler udeholdets transportudgifter i henhold til taksterne i Regulativ for befordringstilskud, og kampens dommerudgifter. Dommerne betales forlods af DBU via central dommerafregning. DBU opkræver efterfølgende beløbet hos klubberne.

DBU yder tilskud til de klubber, der foretager rejse i forbindelse med turneringen, som indebærer, at klubben skal passere Storebælt, Kattegat eller Langelandsbæltet. Tilskuddet andrager kr. 1.940 pr. rejse. Dette tilskud modregnes de transportudgifter, som skal betales ligeligt mellem hjemme- og udehold.

DBU yder tilskud til de klubber, der foretager rejse til eller fra Bornholm i forbindelse med turneringen. Tilskuddet udregnes i henhold til taksterne i Regulativ for befordringstilskud. Dette tilskud modregnes de transportudgifter, som skal betales ligeligt mellem hjemme- og udehold.

For så vidt angår semifinalerne (dobbeltkampe):
Hjemmeholdet betaler for kampens dommerudgifter. Dommerne betales forlods af DBU via central dommerafregning. DBU opkræver efterfølgende beløbet hos hjemmeklubben.
Hjemmeholdet oppebærer hele kampens entréindtægt, men betaler alle kampudgifter (herunder stadionleje, udgifter til stadionpersonale inkl. det antal kontrollører, der skønnes nødvendigt for at opretholde ro og orden m.v.).
Udeholdet betaler alle transportudgifter

§ 25.1
Hvis en kamp aflyses, uden at behørig meddelelse herom er givet til den tilrejsende klub inden dennes afrejse, har den tilrejsende klub, forudsat at afrejsetidspunktet i øvrigt må anses for normalt og rimeligt i forhold til rejsens længde, det valgte befordringsmiddel og det planlagte spilletidspunkt, ret til refusion af samtlige afholdte udgifter i henhold til § 24.1 mod behørig dokumentation via kampregnskabet i forbindelse med kampens senere afvikling.
§ 25.2
Den tilrejsende klub har i intet tilfælde krav på refusion efter § 25.1, hvis meddelelsen om aflysning blev givet mindst 24 timer før det planlagte kamptidspunkt.
§ 26.1
De arrangerende klubber fastsætter selv entrépriserne til kampene i turneringen.
§ 26.2
Gratis adgang til kampene i turneringen har følgende personer:

(a) Indehavere af DBU's partoutkort, jf. lovenes § 29.1.
(b) Indehavere af de af administrator eller lokalunionerne udstedte partoutkort og billetter til Kvinde-LP.
(c) Indehavere af de af administrator udstedte billetter til Kvinde-LP.
(d) Ungdomsmedlemmer til og med U19 hos de i den enkelte kamp deltagende klubber mod forevisning af gyldigt medlemskort
(e) Repræsentanter fra pressen mod forevisning af gyldigt PF- (pressefotograf-) eller AIPS-kort.
§ 26.3
Partoutkort og billetter til Kvinde-LP udstedes af administrator eller lokalunionerne efter retningslinjer fastlagt af DBU's bestyrelse.
§ 27.1
De nærmere regler om den for finalen og finaledeltagerne gældende økonomi fastsættes af DBU's bestyrelse.
 
X. Overtrædelser
§ 28.1
Fodboldens Disciplinærinstans behandler og afgør som 1. instans alle disciplinærsager, heri indbefattet almindelige bødesager og protestsager, i forbindelse med turneringen, hvorved henvises til lovenes § 30. Fodboldens Disciplinærinstans' afgørelse i disciplinærsager kan mod betaling af gebyr på kr. 1.000 ankes til Fodboldens Appelinstans i de i lovenes § 31.3 nævnte tilfælde og derfra videre i visse tilfælde til DIF-idrættens Højeste Appelinstans nærmere angivet i lovenes § 32.1.
§ 28.2
Benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller i turneringen, vil normalt blive fulgt op af tabt kamp for det pågældende hold, såfremt dette hold enten har vundet eller opnået uafgjort med den ikke-spilleberettigede spiller på holdet. Dømmes en kamp tabt for et hold, fastsættes desuden målscoren.
§ 28.3
Protester, som kan bevirke ændring i et kampresultat, skal være Fodboldens Disciplinærinstans i hænde senest 2 dage efter kampens afholdelse, og øvrige protester senest 14 dage efter turneringens afslutning. Fodboldens Disciplinærinstans kan dog dispensere fra disse frister i særligt alvorlige sager. Er turneringen eller en runde afsluttet og fristen for indsendelse af protester overskredet, kan resultatet af turneringen og eller resultaterne af den pågældende turneringsrunde, uanset den nævnte dispensationsadgang, ikke ændres. 

 
XI. Ændringer
§ 29.1
Disse propositioner er vedtaget af DBU's repræsentantskab og bestyrelse i overensstemmelse med lovenes § 7.5 og § 13.5. Ændringer af disse propositioner i kan kun foretages af bestyrelsen med 3/4 flertal. Ændringer kan kun træde i kraft én gang om året, med virkning fra førstkommende turneringsstart. Forslag til ændringer skal være DBU's administrerende direktør i hænde senest den 30. april.
§ 29.2

Såfremt en force majeure situation, som påvirker samtlige hold i turneringen, og som forårsager at turneringsafviklingen ikke kan blive afviklet indenfor rammerne fastsat i propositionerne, kan DBU’s Bestyrelse træffe beslutning om at ændre turneringsordningen, ved eksempelvis at annullere sæsonen, afslutte sæsonen med stillingen på det givne tidspunkt som slutstilling eller ændre turneringsform så turneringen kan færdigspilles. Alternativt kan DBU’s Bestyrelse uddelegere denne beføjelse til Turneringsadministrator, relevant komite eller udvalg.