Propositioner for DM i kvindefodbold

  Propositioner for Danmarksturneringen i kvindefodbold
  (Kvinde-DM)
   
  I. Turneringens navn og administration m.v.

§ 1.1 Turneringens navn er »Danmarksturneringen i kvindefodbold« (Kvinde-DM).

§ 1.2 Turneringen udskrives af DBU, jf. lovenes § 3.1, og planlægges, administreres og afvikles efter de i henhold til lovenes § 7.5 og § 38.1 af DBUs repræsentantskab og bestyrelse fastlagte propositioner og de af DBUs bestyrelse i henhold til lovenes § 3.2 vedtagne supplerende bestemmelser herfor.

§ 2.1 Turneringens daglige administrator (herefter kaldet »administrator«) er enten DBU selv (dvs. DBUs sekretariat og de relevante fagudvalg i DBU) eller en organisation, til hvilken DBUs bestyrelse har uddelegeret gennemførelsen af turneringen i henhold til lovenes § 3.2.

§ 2.2 Alle indberetninger, oplysningsskemaer, kampregnskaber, indbetalinger, protester, ansøgninger, forespørgsler og andre henvendelser vedrørende turneringen skal indsendes til administrator, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse propositioner.

§ 3 En klub og dennes eventuelle samarbejdspartner(e) i henhold til lovenes § 17.4, stk. 2, eller i henhold til en aftale om delvis fusion, en overbygningsaftale eller lignende samarbejdsaftale, anses i disse propositioner som en sportslig enhed, i den udstrækning de i aftalen deltagende parter udtrykkeligt har fastsat, at deres delvise fusion, overbygning eller samarbejde også indebærer en sportslig koncentration omkring et fælles 1. kvindehold. I sådanne tilfælde er det denne sportslige enhed, der menes, når der efterfølgende i disse propositioner anvendes betegnelsen »klub«.

  II. Turneringsåret

§ 4.1 Turneringen indledes i efteråret og afsluttes i foråret.

§ 4.2 Begrebet »turneringshalvdel« er i disse propositioner synonymt med perioderne 1. juli - 31. december og 1. januar - 30. juni.

 

III. Turneringsordning

§ 5.1 Turneringen omfatter i alt 30 hold og den afvikles med indledende og afsluttende runder.

§ 5.2

I de indledende runder består turneringen af
a) En Kvindeliga med 8 hold
b) En 1. division med 8 hold
c) En 2. division med 14 hold fordelt i 2 puljer med 7 hold i hver. Fordelingen af holdene foretages endeligt af administrator, så vidt muligt efter geografiske kriterier i en østpulje og i en vestpulje, og således, at de deltagende 2. hold fra klubberne i Kvindeligaen, jf. § 7.1, normalt bliver ligeligt fordelt.

§ 5.3

I de afsluttende runder består turneringen af
a) En Kvindeliga med 6 hold
b) En kvalifikationsrække til Kvindeligaen (herefter kaldet "Kvalifikationsligaen") med 6 hold
c) En 1. division slutspil med 6 hold fordelt
d) En 2. division slutspil med 12 hold fordelt med 6 hold i hver.

Kvindeliga:
Efter afslutningen af grundspillet medtager holdene alle optjente point og målscoren fra grundspillets 14 kampe med over i slutspillet.

Kvalifikationsligaen og 1. division slutspil:
Holdene tager ikke point med over fra de indledende runder, og alle hold starter således med 0 point.

2. division slutspil:
Efter afslutningen af de indledende runder medtager holdene point efter følgende skala: Nr. 2 får 5 point, nr. 3 får 4 point, nr. 4 får 3 point, nr. 5 får 2 point, nr. 6 får 1 point og nr. 7 får 0 point, og målscoren nulstilles. 

§ 5.4 

Både turneringens indledende og afsluttende runder afvikles som en dobbeltturnering, hvor hvert hold spiller to kampe mod hvert af de øvrige hold i hver række - en kamp på hjemmebane og en kamp på udebane.

§ 6.1

Efter turneringens indledende runder er op- og nedrykningsreglerne således:
a) Fra Kvindeligaen rykker nr. 7 og 8 ned i Kvalifikationsligaen
b) Fra 1. division rykker nr. 1-4 op i Kvalifikationsligaen
c) Fra 2. division rykker nr. 1 fra hver pulje op i 1. division slutspil. 2. hold i 2. division kan ikke rykke op i 1. division slutspil. Slutter et 2. hold på en af oprykningspladserne, så overgår pladsen i 1. division slutspil til det bedste placerede ikke oprykningsberettigede 1. hold.

§ 6.2

Efter turneringens afsluttende runder er op- og nedrykningsreglerne således:
a) Fra Kvalifikationsligaen rykker nr. 1 og 2 op i Kvindeligaen
b) Fra Kvalifikationsligaen rykker nr. 3-6 ned i 1. division
c) Fra 1. division slutspil rykker nr. 5-6 ned i 2. division
d) Fra 2. division slutspil rykker nr. 5-6 i hver pulje ned. De erstattes af to oprykkere fra Kvindeserie Vest, samt en oprykker fra henholdsvis Kvindeserie Kvalifikationsrækken (DBU Sjælland / DBU Lolland-Falster) og en oprykker fra Kvindeserie København (DBU København / DBU Bornholm).

§ 7.1 Ingen klub kan deltage med mere end et hold i Kvinde-DM turneringens øverste to rækker (Kvindeliga og 1. division). Dog kan der i 2. division deltage et ubegrænset antal 2. hold fra klubber med et 1. hold i Kvinde-DM turneringens øverste række (Kvindeliga).

§ 7.2 Oprykningsberettigede fra de lokale serier efter forårets turnering, er kun hold fra klubber, som ikke har deltaget med et hold i den netop afsluttede turnering, samt 2. hold fra de klubber, der har kvalificeret sig til Kvindeligaen.

§ 7.3 Et 2. hold i 2. division nedrykkes til de lokale serier såfremt klubbens 1. hold i Kvalifikationsligaen efter turneringens afsluttende kampe rykker ned i 1. division. Ved en sådan nedrykning opretholder det bedst placerede nedrykkende hold i den pågældende pulje deres deltagelse i 2. division.
 
§ 8.1 En vunden kamp tæller 3 point, mens en uafgjort kamp tæller 1 point.

§ 8.2 Holdenes indbyrdes placering i de enkelte rækker afgøres efter pointtal. Såfremt to eller flere hold har samme pointtal, placeres det hold øverst, der har den bedste måldifference.

§ 8.3 Såfremt to eller flere hold har både samme pointtal og samme måldifference, placeres det hold øverst, der har scoret flest mål.

§ 8.4 Står holdene fortsat lige placeres det hold øverst, der har opnået flest points i indbyrdes kampe. Såfremt holdene fortsat står lige, placeres det hold øverst, der har den bedste indbyrdes måldifference. 

§ 8.5 Står holdene fortsat lige, spilles omkamp på neutral bane (om nødvendigt med forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence) i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt for at afgøre de tre topplaceringer i Kvindeligaen, afgøre ordinære op- eller nedrykninger og/eller afgøre pointgivende placeringer til næste turneringshalvdel. Alt, hvad der i disse propositioner er fastsat om den ordinære turnerings forhold, gælder tilsvarende for en omkamp på neutral bane, idet dog de deltagende klubber i fællesskab arrangerer, afrapporterer og deler alle indtægter og udgifter ved omkampen.

§ 8.6 Administrator kan dog bestemme, at afgørelsen angående pointgivende placeringer ikke skal træffes gennem en omkamp på neutral bane, men ved lodtrækning, hvis administrator skønner, at dette vil være mest hensigtsmæssigt i den konkrete situation.

  IV. Pokaler og medaljer m.v.

§ 9.1 Vinderen af Kvindeligaens slutspil erhverver retten til at betegne sig »Danmarksmester i kvindefodbold« og modtager en af DBU udsat vandrepokal. Pokalen er DBU’s ejendom. Klubben er ansvarlig for pokalen, så længe den er i klubbens besiddelse og skal levere den tilbage til DBU i god stand senest den 1. maj i det efterfølgende år. Skulle pokalen være blevet beskadiget, mens pokalen har været hos klubben, skal klubben udrede omkostningerne til en eventuel reparation hos en af DBU udpeget sølvsmed. Klubben er ligeledes forpligtiget til at sikre sig, at pokalen er forsikret til nyværdien under opbevaring hos klubben.

§ 9.2 Vinderen af Kvindeligaens slutspil erhverver endvidere 19 eksemplarer af Danmarks Idræts-Forbunds mesterskabsmedaljer til fordeling mellem sine spillere, mens nr. 2 og 3 i Kvindeligaens slutspil modtager 19 eksemplarer af DBUs sølv- henholdsvis bronzemedaljer til fordeling mellem spillerne.

  V. Ekstraordinær ned- og oprykning

§ 10.1 Hvis en klub, der efter turneringens afslutning i foråret under normale omstændigheder ville have været berettiget til deltagelse i Kvindeligaen, er blevet erklæret konkurs, jf. lovenes § 33, nedrykkes klubbens 1. hold til 2. division, hvor det indtræder fra starten af efterårets turneringshalvdel. Nedrykningen fra Kvindeligaen og 1. division reduceres samtidigt med ét hold, idet det bedst placerede af de nedrykkende hold opretholder deltagelse i Kvindeilgaen henholdsvis 1. division.

§ 10.2 Hvis en klub, der efter turneringens afslutning i foråret under normale omstændigheder ville have været berettiget til deltagelse i 1. division, er blevet erklæret konkurs, jf. lovenes § 33, nedrykkes klubbens 1. hold midlertidigt til egen lokalunions højeste række i efterårets turneringshalvdel. Nedrykningen fra 1. division reduceres samtidigt med ét hold, idet det bedst placerede af de nedrykkende hold opretholder deltagelse i 1. division. Nedrykningen fra 2. division reduceres ligeledes med ét hold, der findes gennem en kvalifikationskamp på en neutralgrund mellem det bedst placerede nedrykkende hold i hver af de to puljer.

§ 10.3 Hvis en klub i 1. division erklæres konkurs, jf. lovenes § 33, i efteråret, nedrykkes klubbens 1. hold efter efterårets turneringshalvdel til egen lokalunions højeste række, hvor det indtræder når det er muligt efter lokalunionens turneringsbestemmelser. 1. division spilles i efteråret færdig med et hold mindre, men således at alle resultater fra efterårets turneringshalvdel fortsat medregnes, herunder resultaterne mod det hold, som tvangsnedrykkes. 1. division spilles i foråret færdig med et hold mindre. Nedrykningen fra 1. division efter turneringens afslutning reduceres med ét hold. Nedrykningen fra 2. division reduceres ligeledes med ét hold, der findes gennem en kvalifikationskamp på en neutralgrund mellem det bedst placerede nedrykkende hold i hver af de to puljer.

§ 10.4

Hvis en klub, der efter turneringens afslutning i foråret under normale omstændigheder ville have været berettiget til deltagelse i 2. division, er blevet erklæret konkurs, jf. lovenes § 33, nedrykkes klubbens 1. hold midlertidigt til egen lokalunions næsthøjeste række i efterårets turneringshalvdel. Nedrykningen fra 2. division reduceres med ét hold, der findes gennem en kvalifikationskamp på en neutralgrund mellem det bedst placerede nedrykkende hold i hver af de to puljer.

§ 10.5 Hvis en klub i 2. division, der efter turneringens afslutning i foråret under normale omstændigheder ville være rykket ned i egen lokalunions højeste række, er blevet erklæret konkurs, jf. lovenes § 33, i første halvdel af kalenderåret, placeres klubbens 1. hold midlertidigt i egen lokalunions tredjehøjeste række i efterårets turneringshalvdel.

§ 10.6 I tilfælde, hvor der på grund af en fusion, en delvis fusion eller en overbygningsaftale opstår en eller flere ledige pladser efter turneringens afslutning i foråret, udfyldes den eller de ledige pladser ved at suspendere nedrykningen for et eller flere hold, der ikke er omfattet af samarbejdet i den berørte række og konsekvensmæssigt i de underliggende rækker. Det eller de af fusionsklubbernes eller overbygningens moderklubbers hold, der skal rykkes ud af turneringen som følge af fusionen eller overbygningen, nedrykkes til egen lokalunions højeste række fra efterårets turneringsstart.

§ 10.7 DBUs bestyrelse afgør endeligt og med bindende virkning ethvert spørgsmål om fortolkningen og anvendelsen af § 10.1 - § 10.7.

§ 11.1 Andre tilfælde af ekstraordinær ned- eller oprykning end nævnt i § 10 og alle dermed forbundne problemstillinger afgøres efter indstilling fra administrator endeligt af DBUs bestyrelse efter et frit skøn over, hvad der i det enkelte tilfælde vil være det sportsligt mest korrekte.

§ 11.2 Alt, hvad der i disse propositioner er fastsat om den ordinære turnerings forhold, gælder tilsvarende for eventuelle ekstraordinære opryknings- eller nedrykningskampe om plads(er) i turneringen, medmindre andet udtrykkeligt er anført.

  VI. Spilleberettigelse

§ 12 Bestemmelserne i dette kapitel, dvs. § 12 - § 17, gælder både for de spillere, der starter på banen i kampene i turneringen, og for udskiftningsspillerne, der indskiftes, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

§ 13.1 Turneringen står åben for kvindelige amatører og kontraktspillere, hvis kontrakt er godkendt af DBU, jf. lovenes § 17.4, stk. 3.

§ 13.2 Kun spillere, der er fyldt 15 år på spilletidspunktet, er berettigede til at deltage i turneringen.

§ 14.1

For så vidt angår Gjensidige Kvindeliga, Gjensidige Kvindeliga Slutspil og Kvalifikationsligaen.

Hver klub skal til administrators registrering indsende en "spillerliste A" på maksimalt 25 spillere.

Derudover har hver klub mulighed for at indsende en "spillerliste B" omfattende et ubegrænset antal spillere, som var under 21 år ved det seneste årsskifte op til turneringsårets start i juli.

Spillerliste A skal indsendes til administrators registrering og godkendelse inden sæsonstarten, og kan efterfølgende alene ændres indenfor de to åbne overgangsperioder (transfervinduer).

Spillerliste B skal indsendes til administrators registrering og godkendelse inden sæsonstarten, og kan efterfølgende ændres løbende i sæsonen under forudsætning af, at de pågældende spillere var registreret i klubben ved overgangsperiodens udløb.

For at være spilleberettiget skal enhver spiller der anvendes på banen være registreret og godkendt af administrator på enten spillerliste A eller spillerliste B.

For at en klub kan opnå godkendt registrering af de maksimalt 25 spillere på spillerliste A, skal spillerliste A indbefatte minimum 8 "Home Grown" spillere, hvoraf mindst 4 spillere er uddannet i klubben (definition: spilleren har været spilleberettiget i klubben i minimum 36 måneder (totalt set) fra starten af den sæson spilleren fylder 15 år til afslutningen af den sæson spilleren fylder 21 år) og de øvrige op til 4 spillere uddannet (samme definition) i en anden dansk klub. Såfremt en klub ikke kan opfylde kravene om antal "Home Grown" spillere reduceres antallet af spillere på spillerliste A med det manglende antal "Home Grown" spillere.

§ 15.1 Det står klubberne frit for at benytte forskellige spillere i de forskellige kampe i turneringen.

§ 15.2 En spiller skal for at være spilleberettiget i turneringen være medlem af den klub, hvis hold hun skal spille på. Dette gælder også, hvis der er tale om en lejet spiller.

§ 15.3 En spiller kan ikke spille for en klub i denne turnering og sideløbende spille for en anden klub i andre officielle turneringer udskrevet af DBU eller de under DBU hørende organisationer eller i tilsvarende officielle turneringer i et andet land.

§ 16.1 En spiller, der i forbindelse med et klubskifte fra en udenlandsk eller dansk klub bliver kontraktspiller, eller som i forvejen er og efter klubskiftet bliver ved med at være kontraktspiller, er ikke undergivet nogen karenstid og opnår spilleberettigelse i turneringen for den nye klub, så snart klubskiftet er behørigt gennemført, forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt, herunder DBUs til enhver tid gældende regler om overgangsperioder for kontraktspillere. Hvis klubskiftet sker, efter at spilleren i den pågældende turneringshalvdel har spillet turnerings- eller pokalkampe for den afgivende klub, forudsætter klubskiftet dog altid den afgivende klubs godkendelse, medmindre der er tale om en kontraktspiller, hvis hidtidige kontraktforhold er ophørt på tidspunktet for klubskiftet.

§ 16.2 En spiller, der har været kontraktspiller, og som overgår til amatørstatus, opnår ved et klubskifte fra en udenlandsk eller dansk klub spilleberettigelse i turneringen for den nye klub fra starten af turneringshalvdelen, som følger nærmest efter den turneringshalvdel, hvori spilleren senest har spillet turnerings- eller pokalkampe som kontraktspiller, forudsat at DBUs amatørbestemmelser og de øvrige betingelser er opfyldt.

§ 16.3 En spiller, som hele tiden har været amatør, og som efter et klubskifte bliver ved med at være amatør, opnår ved et klubskifte fra en udenlandsk klub spilleberettigelse i turneringen for den nye klub på det i § 16.5 angivne tidspunkt, og ved et klubskifte fra en dansk klub fra starten af den turneringshalvdel, som følger nærmest efter den turneringshalvdel, hvori spilleren senest har spillet turnerings- eller pokalkampe for en anden dansk klub, forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt.

§ 16.4 Ved et indenlandsk klubskifte skal den nye klub via KlubOffice rekvirere spillerens elektroniske DBU-spillercertifikat fra afgivende den klub, som dokumentation for, at den pågældende klub ikke har noget krav mod eller i relation til spilleren, som efter de gældende love og bestemmelser og/eller en eventuel spillerkontrakt stiller sig hindrende i vejen for klubskiftet. Foreligger et sådant certifikat ikke, må beviset for, at spilleren er frigjort fra den pågældende klub, føres på anden måde. Den nye klub er forpligtet til at forvisse sig om, at forholdene efter § 16.1 - § 16.3 er i orden, inden spilleren benyttes i turneringen, idet spilleren ikke er spilleberettiget for den nye klub i turneringen, før forholdet til hendes tidligere klub(ber) er berigtiget så langt, som det kræves efter de til enhver tid gældende regler herom.

Spillercertifikat/dokumentation skal opbevares af klubben og skal forevises til DBU på forlangende.

§ 16.5 Ved klubskifte fra en udenlandsk klub opnås spilleberettigelse i turneringen, når det internationale spillercertifikat er DBU i hænde, forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt, herunder DBUs til enhver tid gældende regler om overgangsperioder for kontraktspillere.

§ 16.6 Uanset de foranstående regler kan spilleberettigelse i turneringen efter et klubskifte fra en udenlandsk eller dansk klub, som på tidspunktet for klubskiftet har afsluttet sin turnering efter turneringen i Danmark i den pågældende turneringshalvdel er begyndt, tidligst opnås fra og med første spillerunde i den nærmest efterfølgende turneringshalvdel.

§ 16.7 I ganske særlige tilfælde kan DBU efter forudgående ansøgning dispensere fra reglerne i § 16.1-§ 16.6. En eventuel dispensation gælder i givet fald for alle DBUs og lokalunionernes officielle turneringer.

§ 17.1

En spiller er ikke spilleberettiget i turneringen, hvis spilleren samme spilledag har deltaget i en anden turneringskamp. Følgende dage betragtes som én og samme spilledag: 

Fredag / lørdag / søndag.
Skærtorsdag / langfredag.
Påskelørdag / 1. påskedag / 2. påskedag.
Fredag / lørdag / pinsesøndag / 2. pinsedag.

Denne regel er dog fraveget for indtil 3 spillere, som ved det seneste årsskifte op til turneringsåret, var under 21 år, jf. § 22.3, og 22.4 og reservemålmand.

Programsatte kampe i Kvinde-DM, der jf. gældende tv-aftale flyttes fra en fredag, lørdag eller søndag (eller Skærtorsdag/langfredag - Påskelørdag/1. påskedag/2. påskedag - Fredag/lørdag/1. Pinsedag/2. Pinsedag) til en anden spilledag i den efterfølgende uge, stilles i forhold til spilleberettigelse som var kampen spillet som oprindeligt programsat. Det gælder således ikke for kampflytninger i almindelighed, disse følger fortsat almindelige regler for spilleberettigelse på det nye kamptidspunkt.

§ 17.2

En spiller, der har deltaget i en kamp på klubbens hold i KvindeIigaen/ Kvalifikationsligaen/Kvinde-LP er spilleberettiget på klubbens hold i 2. division, hvis Kvindeligaen/KvaIifikationsIiga/Kvinde-LP-hoIdet i mellemtiden eller samme spilledag, spiller en turneringskamp, hvori spilleren har været spilleberettiget, men ikke har deltaget.

Dog kan en spiller, som deltager i en turnerings sidste spillerunde i KvindeIigaen/Kvalifikationsligaen, rykkes ned på klubbens 2. hold i 2. division på en efterfølgende spilledag, såfremt der resterer mere end tre spillerunder i 2. division. Dette under forudsætning af, at spilleren forinden i samme turneringshalvdel har deltaget i eller været spilleberettiget til mindst halvdelen (50%) af holdets kampe i 2. division.

Inden for 2. divisionens sidste 3 spillerunder i både grundspillet og slutspillet kan nedrykning kun ske, hvis spilleren - inden de nævnte 3 spillerunder - i den pågældende turneringshalvdel har deltaget i eller været spilleberettiget til mindst følgende antal af 2. divisionsholdets kampe:

Turneringsrækken omfatter 10 kampe i turneringshalvåret = spilleren skal have deltaget i/være spilleberettiget i mindst 3 kampe.

Turneringsrækken omfatter 12 kampe i turneringshalvåret = spilleren skal have deltaget i/være spilleberettiget i mindst 4 kampe.

§ 17.3 Administrator kan i særlige tilfælde gribe ind, selvom reglerne er overholdt, hvis det vurderes, at spillere er rykket ned på et lavere rangerende hold for at forstærke dette.
§ 17.4 En spiller, der er idømt karantæne i en af DBU eller en lokalunion udskrevet turnering, er kun spilleberettiget, når karantænen er afviklet, eller den pågældende turnerings bestemmelser, hvori spilleren er idømt karantæne, er opfyldt. En spiller er heller ikke spilleberettiget, hvis spilleren af andre disciplinære grunde er udelukket fra at spille. I øvrigt henvises til reglerne i de disciplinære bestemmelser.

§ 17.5 Optjent karantæne skal afsones i den turnering karantænen er optjent i.

  VII. Kampenes afvikling

§ 18.1 Spillestederne samt datoer og klokkeslet for kampene planlægges af den daglige administrator og de derved fremkomne kampprogrammer for hver turneringshalvdel forelægges DBUs programgruppe. Ændringer i de endelige, godkendte kampprogrammer kan ske i overensstemmelse med § 19 eller i de situationer, som er nævnt i § 18.4, § 18.5, § 20.1, § 20.2, § 21.4, § 25.3, § 26.2 og § 28.2, hvor en planlagt kamp aflyses af baneledelsen eller dommeren eller administrator dekreterer omkamp i henhold til disse propositioner.

§ 18.2 Kampene lægges på det klokkeslet, som administrator og programgruppen finder gunstigst, og kan ikke fordres flyttet af hensyn til lokale turneringskampe.

§ 18.3 Det skal af kampprogrammerne fremgå hvilken klub, der er arrangør af de enkelte kampe. Den arrangerende klub bærer ansvaret for kamparrangementet dog har den tilrejsende klub et medansvar for egne tilhængere. Den arrangerende klub er endvidere ansvarlig for overholdelse af de supplerende regler for afvikling af kampene, som vedtages af DBUs bestyrelse.

§ 18.4 Kampene spilles normalt på den arrangerende klubs bane eller spilleplads. Modstanderen kan dog ikke modsætte sig, at en kamp afholdes på anden propositionsmæssig bane i eller ved vedkommende by. Hvis en kamp, der var planlagt spillet på en offentlig bane (det vil sige på opvisningsbanen i en idrætspark eller på et stadion eller et lignende anlæg), aflyses af banens ansvarlige ledelse i god tid inden det planlagte kamptidspunkt, skal den så vidt muligt søges afviklet på det planlagte tidspunkt på et andet passende anlæg. Hvis dette ikke er muligt, omberammer administrator kampen til afholdelse på et senere tidspunkt.

§ 18.5 Turneringskampe kan afvikles på kunstgræsbaner under forudsætning af, at DBUs krav til banens spilfunktionelle egenskaber er opfyldt.

§ 18.6 Såfremt dommeren eller baneledelsen nægter at lade en kamp spille på grund af banens tilstand eller af anden akut grund, skal dommeren indberette forholdet i overensstemmelse med § 31. Administrator omberammer derefter kampen til afholdelse på et senere tidspunkt. Hvis den pågældende bane ejes eller administreres af den arrangerende klub og aflysningen skønnes at have været uberettiget, kan administrator træffe disciplinære foranstaltninger over for klubben i sagens anledning.

§ 18.7 Hvis en kamp, når den er igangsat, afbrydes på grund af vejrlig, banens tilstand eller af anden akut grund, skal dommeren indberette dette. Administrator kan herefter beslutte at lade kampen spille om, at lade kampen spille færdig eller fastsætte kampens resultat samt fradømme og/eller tilkende points.

§ 18.8 Den arrangerende klub skal levere bolde til kampen. Boldene skal overholde bestemmelserne i Fodboldloven.

§ 18.9 På forespørgsel fra den arrangerende klub skal den klub, der ikke er arrangør af kampen, senest 2 dage før kampen af hensyn til produktionen af kampbrochurer og lignende oplyse den arrangerende klub om sin spilledragt (trøje, benklæder og strømper) og om rygnumrene på sine spillere, således som disse stiller op på banen eller udskiftningsbænken ved kampens begyndelse. Får en spiller forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, skal den nyindtrådte anvende den udgåede spillers rygnummer.

§ 19.1 Skal en klub afgive to eller flere spillere fra sit Kvinde DM-hold, dog ikke 2. hold i 2. division, til landskampe, kampe godkendt af DBU, hvor det planlagte begyndelsestidspunkt for de pågældende kampe ligger mindre end 3 nætter efter det planlagte begyndelsestidspunkt for en turneringskamp, til hvilken de pågældende er spilleberettiget, er klubben berettiget til efter ansøgning herom at få turneringskampen flyttet. Tilsvarende er klubben berettiget til at få kampen flyttet, hvis den ligger mindre end 24 timer fra hjemkomst fra de nævnte landkampe mv.

§ 19.2 Administrator kan endvidere tillade, at en planlagt turneringskamp flyttes efter forudgående ansøgning, hvor begge klubber er enige om ændringen.

§ 19.3 Den klub, som ønsker kampflytningen, er ansvarlig for, at kampflytningsansøgningen kommer administrator rettidigt i hænde. Begrundelse for flytningen skal fremgå af ansøgningen. Enhver ansøgning om ændring af et planlagt spilletidspunkt skal være administrator i hænde senest 10 dage inden det oprindeligt planlagte spilletidspunkt eller inden det ansøgte nye spilletidspunkt, hvis dette ligger før det oprindeligt planlagte spilletidspunkt. I de i § 19.1 nævnte tilfælde skal ansøgningen dog blot indsendes snarest muligt, hvis det forhold, som begrunder ansøgningen, først bliver kendt efter 10-dages fristens udløb.

§ 19.4 Administrator kan bestemme, at der skal betales et gebyr for behandlingen af enhver kampflytningsansøgning og at en ansøgning betragtes som ikke indgivet, så længe gebyret ikke er betalt.

§ 19.5 Mere omfattende ændringer i det fastlagte kampprogram end nævnt i § 19.1 og § 19.2 kan kun foretages, såfremt administrator skønner det hensigtsmæssigt og programudvalget godkender indstillingen.

§ 20.1 Den tilrejsende klub bør være fremme på kampstedet senest 60 minutter før kampens planlagte begyndelsestidspunkt. Bliver den tilrejsende klub ramt af befordringsmæssig force majeure, udsætter dommeren kampens begyndelse så længe, at den tilrejsende klub får 60 minutters forberedelsestid fra ankomsten til kampstedet og indtil kampen sættes i gang, medmindre klubben helt eller delvist afstår herfra. Dommeren kan dog også vælge helt at aflyse kampen, hvis han skønner, at den pågældende udsættelse vil blive uhensigtsmæssig lang. Dommeren skal indberette forholdet og sin afgørelse i overensstemmelse med § 31. I tilfælde af aflysning fastsætter administrator et nyt tidspunkt for kampens afholdelse.

§ 20.2 Det er tilladt klubberne at benytte fly som befordringsmiddel. Et eventuelt start- eller landingsforbud meddeles straks arrangørklubben og dommeren, der udsætter kampen indtil videre. Kampen aflyses dog helt, såfremt det er klart, at den tilrejsende klub efter en forsinket ankomst til kampstedet + 60 minutters forberedelse, jf. § 20.1, og afvikling af kampen ikke vil kunne nå at rejse hjem med fly samme dag. Dommeren skal indberette forholdet og sin afgørelse i overensstemmelse med § 31. I tilfælde af aflysning fastsætter administrator et nyt tidspunkt for kampens afholdelse.

§ 21.1

Spillepladsen, uanset underlaget, skal være indhegnet, og spillebanen skal være 105 m lang og 68 m bred og afmærket og indrettet, som de i § 22.1 nævnte spilleregler foreskriver. Det tekniske område behøver ikke at være afmærket og indtil 14 personer - heraf max. 7 reservespillere og max. 7 trænere/officials kan opholde sig på udskiftningsbænken. Administrator kan dog i særlige tilfælde efter forudgående ansøgning dispensere fra kravet om indhegning og fra dimensionskravet. Navne og funktioner på personer i teknisk område skal være anført på holdskemaet.

For så vidt angår Gjensidige Kvindeliga / Gjensidige Kvindeliga Slutspil / Gjensidige Kvindeliga Kvalifikation
Hvis pladsen tillader det for begge hold, kan der opstilles og anvendes op til 5 supplerende pladser til personer hvis opgave er at yde teknisk assistance til holdet (udstyrsansvarlig, fysioterapeut m.v.). Disse pladser skal opstilles udenfor og i umiddelbar nærhed af det tekniske område, bagved eller ved siden af udskiftningsbænken. Navne og funktioner på disse personer udenfor det tekniske område skal være anført på holdskemaet.

§ 21.2 Den arrangerende klub skal på dommerens forlangende ved opmåling godtgøre, at banen har de foreskrevne dimensioner.

§ 21.3 Afvikling af kampe i elektrisk lys forudsætter, at lysstyrken på banen er mindst 250 lux, og kræver begge klubbers godkendelse. I tilfælde, hvor det på grund af mørke ikke er muligt at fuldføre en kamp, der er påbegyndt i dagslys, og hvor elektrisk lys med fornøden lysstyrke forefindes på samme bane, kan kampens dommer dog selv bestemme, at kampen skal spilles færdig i elektrisk lys.

§ 21.4 Indsigelser mod baneforholdene fritager ingen klub for at spille, medmindre dommeren skønner, at kampen ikke bør gennemføres. Dommeren skal indberette eventuelle protester mod baneforholdene og sin eventuelle aflysning af kampen i overensstemmelse med § 31. I tilfælde af aflysning, eller hvis en protest mod baneforholdene nyder fremme, fastsætter administrator et nyt kamptidspunkt (og eventuelt et nyt spillested).

§ 22.1 Kampene spilles efter den af DBU senest udgivne udgave af »Fodboldloven« med tillæg af alle siden udgivelsen foretagne forandringer i spillereglerne, som er meddelt de under DBU hørende organisationer, klubber og tredjemænd i overensstemmelse med lovenes § 3.4.

§ 22.2

Det er under hele kampen tilladt at udskifte fem spillere med de i henhold til § 22.3 navngivne udskiftningsspillere. Er en af disse udskiftningsspillere målmand, men ikke spilleberettiget jf. § 17.1, kan hun kun indskiftes istedet for den ordinære målmand. Er en spiller først blevet udskiftet, kan den pågældende ikke senere genindtræde i kampen.
Spillet må maksimalt afbrydes tre gange pr. hold i forbindelse med udskiftning af spillere. Dvs. at de op til fem udskiftninger skal foretages i løbet af maksimalt tre spilafbrydelser. Udskiftning i pausen tæller ikke som en spilafbrydelse.

§ 22.3 Navnene og rygnumrene på de 11 spillere, der starter på banen, samt navnene og rygnumrene på indtil 7 udskiftningsspillere, hvoraf 1 er reservemålmand, skal meddeles dommeren senest 60 minutter før kampens planlagte begyndelsestidspunkt, jf. § 31.2 via det elektroniske holdkort. Både de spillere, der starter på banen, og udskiftningsspillerne skal være spilleberettigede i overensstemmelse med bestemmelserne i § 12 - § 17. Navne og funktioner på personer i teknisk område skal være anført på holdskemaet. Får en af de 11 spillere, som skulle starte på banen forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun afløses i startopstillingen af de angivne udskiftningsspillere. Den skadede spiller skal slettes på holdskemaet, og der må tilføjes en ny udskiftningsspiller på holdskemaet. Får en af de op til syv spillere, som skulle starte på bænken forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun erstattes af en spiller som ikke er opført på holdskemaet i forvejen. Der må fortsat udskiftes fem spillere i løbet af kampen. Dommeren skal efterfølgende meddele administrator navnet på den skadede spiller, som skal slettes på holdkortet og opgivne navnet på den spiller der skal tilføjes. 

Reservemålmanden og op til tre udskiftningsspillere, som ved det seneste årsskifte op til turneringsåret var under 21 år, behøver dog ikke at opfylde kravene til spilleberettigelse i § 17.1, hvis man ønsker, at de skal bruges som henholdsvis reservemålmand og indskiftningsspillere.

§ 22.4

Op til tre spillere der er blevet indskiftet på klubbens Kvinde-DM hold, som ved det seneste årsskifte op til turneringsåret var under 21 år, stilles i forhold til de for klubbens øvrige hold gældende propositioner og turneringsbestemmelser, som om de ikke havde deltaget på Kvinde-DM holdet.

En reservemålmand, der er blevet indskiftet på klubbens Kvinde-DM hold som målmand, stilles i forhold til de for klubbens øvrige hold gældende propositioner og turneringsbestemmelser, som om hun ikke havde deltaget på Kvinde-DM holdet. Hun kan derfor samme spilledag godt deltage i en turneringskamp på et af klubbens øvrige hold, forudsat at hun i øvrigt opfylder betingelser for spilleberettigelse i den pågældende turneringskamp.

§ 22.5 En kamp kan ikke begynde, hvis et hold består af færre end 7 spillere, og skal afsluttes, hvis et hold reduceres til færre end syv spillere på banen.

§ 23.1 DBUs dommerudvalg udpeger dommere til alle kampe i turneringen. Spillestedets lokalunion udpeger liniedommere til alle kampe i turneringen.

§ 23.2 Dommerne og liniedommerne er berettiget til at modtage honorarer, rejse- og opholdsgodtgørelser og naturalier i overensstemmelse med den til enhver tid gældende overenskomst mellem DBU og Dansk Fodbolddommer-Union. Betalingen sker i overensstemmelse med § 34.2.

§ 24.1 De respektive holds markspillere skal være ensartet påklædt i farver, der adskiller sig fra dommerens og modstanderholdets farver, og farverne på målmændenes trøjer skal være forskellige og adskille sig både fra markspillernes og fra dommerens farver. Hvis dette ikke er tilfældet, er dommeren berettiget til at bortvise den eller de pågældende fra spillepladsen, indtil kravene er opfyldt.

§ 24.2 For så vidt de to holds spilledragter, som består af trøje, bukser og strømper, frembyder så stor lighed med hinanden, at det kan være forbundet med vanskelighed at skelne de to holds spillere fra hinanden, skal den arrangerende klub være berettiget til at beholde sin dragt, og den anden klub skal anvende en anden spilledragt, således at fejltagelse udelukkes. Hvis den arrangerende klub stiller op i anden spilledragt, helt eller delvist, end den til DBU oplyste og det derved bliver vanskeligt at skelne de to holds spillere fra hinanden, er den arrangerende klub pligtig til på dommerens påbud at iføre sig en anden spilledragt.

§ 24.3 Det er obligatorisk for spillerne at bruge benskinner, og lederne har pligt til at sikre sig, at spillerne bærer sådanne. Bliver dommeren opmærksom på, at en eller flere spillere ikke bærer benskinner, skal de pågældende bortvises fra spillepladsen, indtil forholdet er bragt i orden, jf. Fodboldloven § 4.

§ 25.1 Såfremt en klub uden lovligt forfald udebliver fra en kamp eller ikke er rede til at spille senest 5 minutter efter det for kampen planlagte begyndelsestidspunkt, kan kampen af administrator erklæres for tabt af den klub, der ikke var rede. For kampe mellem klubber fra samme by gælder dog ingen 5 minutters respit. Som lovligt forfald vil i intet tilfælde enkelte spilleres forfald blive anerkendt.

§ 25.2 Ved udløbet af den ovenfor angivne respit på 5, henholdsvis 0, minutter må den af parterne, der over for administrator vil hævde sin ret til eventuelt at få kampen erklæret vundet, nedlægge påstand derom over for dommeren og godtgøre at være spilleberedt. Dommeren skal indberette påstanden i overensstemmelse med § 31.

§ 25.3 Administrator afgør i hvert enkelt tilfælde, om udeblivelsen eller forsinkelsen af kampens start er af en sådan karakter, at det skal medføre tabt kamp for det ikke spilleberedte hold, eller om der eventuelt skal fastsættes et nyt tidspunkt for kampens afholdelse.

§ 25.4 Ved udeblivelse eller så alvorlig forsinkelse, at det medfører tabt kamp, kan det pågældende hold almindeligvis ikke blive divisionsvinder eller rykke op. Klubben skal desuden afholde de udgifter, der har været forbundet med kamparrangementet, samt betale hele udgiften til dommer og liniedommere, for så vidt dommeren og liniedommerne ikke har modtaget afbud. Endvidere skal modpartens eventuelle rejseudgifter i anledning af kampen afholdes af den pågældende klub. Rejseudgifterne skal beregnes på billigste måde for det behørigt fremmødte holds spillere, trænere og ledere, dog højst 16 mand.

§ 26.1 Administrator er berettiget til af egen drift at kontrollere kampens rettidige begyndelse, og hvis det konstateres, at en kamp ikke er begyndt til den fastsatte tid, da at erklære kampen for tabt af den ikke spilleberedte klub.

§ 26.2 Administrator er endvidere berettiget til af egen drift at kontrollere, om kravene med hensyn til baneanlæggets beskaffenhed og banens dimensioner, indhegning, lysstyrke osv. er overholdt og, hvis dette ikke tilfældet, da at aflyse kampen på forhånd eller efterfølgende erklære dens resultat ugyldigt. Hvis dette sker, fastsætter administrator tid og sted for en ny kamp.

§ 27.1 Spilletiden i kampene er 2x45 minutter plus den tid, dommeren lægger til i henhold til de i § 22.1 nævnte spilleregler.

§ 27.2 Pausen mellem de to halvlege er 15 minutter.

§ 28.1 Mener anføreren for et hold under en kamp, at dommeren har gjort en urigtig anvendelse af de i § 22.1 nævnte spilleregler, skal hun, for at hendes indsigelse overhovedet skal kunne komme i betragtning, umiddelbart efter kendelsens afsigelse over for dommeren på selve spillepladsen protestere imod den. Angående den således nedlagte protest må anføreren derefter gøre indstilling til sin klubs bestyrelse, hvis skriftlige indberetning om sagen må være administrator i hænde senest 2 dage efter kampens afvikling. Dommeren skal indberette og gøre bemærkning om protesten i overensstemmelse med § 31.

§ 28.2 Bliver administrator bekendt med, at en dommer under en kamp har gjort en urigtig anvendelse af de i § 22.1 nævnte spilleregler, der har fået direkte indflydelse på kampens resultat, træffer administrator, uanset om der er nedlagt protest i overensstemmelse med § 28.1 eller ej, de afgørelser og foranstaltninger, som må anses for nødvendige.

§ 29 En hvilken som helst protest skal ved fremsendelsen til administrator være ledsaget af et depositum på kr. 500, som tilbagebetales, hvis protesten tages til følge, mens det tilfalder administrators kasse, hvis protesten ikke fører til noget. Medfølger sådant depositum ikke, anses protesten som ikke indgivet.

  VIII. Kampenes indberetning

§ 30 Det er DBU's administration der vurderer og beslutter, hvilke kampe der skal benyttes VAR i. Såfremt der anvendes VAR sker det i henhold til Fodboldlovens bestemmelser og VAR-protokollen.
§ 31.1 Senest dagen efter kampen foretager dommeren indberetning af kampens resultat og øvrige forløb.

§ 31.2 Til brug for indberetningen skal begge klubber senest 60 minutter før det planlagte begyndelsestidspunkt elektronisk indtaste et holdkort, som angiver navnene, fødselsdatoer og rygnumrene på de 11 spillere, der starter på banen og på udskiftningsspillerne, og navnene på holdets trænere/ledere. En eventuel spillende træner skal kun opføres på holdskemaet som spiller. Finder udskiftning sted i kampens løb, anføres dette af dommeren på holdskemaet efter kampen. Får en af de 11 spillere, som skulle starte på banen forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun afløses i startopstillingen af de angivne udskiftningsspillere. Der må tilføjes en ny udskiftningsspiller på holdskemaet. Får en af de spillere, som skulle starte på bænken forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun erstattes af en spiller som ikke er opført på holdskemaet i forvejen. Antallet af udskiftninger i kampen reduceres ikke. Dommeren skal efterfølgende meddele administrator navnet på den skadede spiller, som skal slettes på holdkortet og opgivne navnet på den spiller der skal tilføjes. 

§ 31.3 Har baneledelsen nægtet at lade en kamp spille på grund af banens tilstand, eller har dommeren benyttet sig af den i de for kampen gældende spilleregler, jf. § 22.1, eller i disse propositioner hjemlede ret til at udsætte, aflyse eller afbryde en kamp, eller har dommeren advaret eller udvist en spiller, træner eller leder, eller er der i forbindelse med kampen blevet nedlagt protest mod baneforholdene i henhold til § 21 eller mod en dommerkendelse i henhold til § 28.1 eller nedlagt påstand om vunden kamp i overensstemmelse med § 25.2, skal dommeren senest dagen efter kampen skriftligt indberette dette til administrator med sine bemærkninger. Administrator træffer derefter de afgørelser og foranstaltninger, som må anses for nødvendige.

§ 31.4 Hvis en klub ønsker at fremkomme med bemærkninger til en advarsel/udvisning af en spiller, skal disse være administrator i hænde senest 24 timer efter kampens afslutning.

  IX. Økonomi

§ 32.1 DBUs bestyrelse kan efter indstilling fra administrator bestemme, at der skal betales en turneringsafgift for deltagelse i turneringen.

§ 32.2 En eventuel turneringsafgift tilfalder administrators kasse. De nærmere bestemmelser om en eventuel turneringsafgifts størrelse og opkrævning fastsættes af DBUs bestyrelse efter indstilling fra administrator.

§ 34.3 Administrator fastsætter flyttegebyrer, bødestørrelser m.v.

§ 33 Alle indtægter ved en kamp tilfalder den arrangerende klub, medmindre andet udtrykkeligt er angivet (se fx § 8.6).

§ 34.1 Alle arrangementsudgifter ved en kamp afholdes af den arrangerende klub, medmindre andet udtrykkeligt er angivet (se fx § 8.6). I tilfælde af udeblivelse eller lignende gælder dog bestemmelsen i § 25.4.

§ 34.2 Alle udgifter til dommere og liniedommere i forbindelse med en kamp udredes midlertidigt af administrator i takt med turneringens afvikling. Efter afslutningen af alle kampe i en turneringshalvdel opgør administrator de samlede udgifter til dommere og linjedommere i hver pulje/række i den pågældende turneringshalvdel, og udgiften fordeles derefter ligeligt mellem puljens/rækkens deltagere og opkræves. Udgifter til dommere og linjedommere i eventuelle omkampe som nævnt i § 8.4 indgår i regnskabet for den række, hvorfra deltagerne kommer. Udgifter til dommere og linjedommere i andre eventuelle ekstraordinære kampe indgår i regnskabet for den eller de rækker, kampene vedrører, eventuelt med en forholdsmæssig fordeling efter administrators nærmere afgørelse.
I tilfælde af udeblivelse eller lignende gælder dog bestemmelsen i § 25.4 og i omkampe på neutral bane deles disse udgifter mellem deltagerne, jf. § 8.5.


§ 34.3 Tilskud til befordringsudgifter ydes i henhold til det af DBUs bestyrelse vedtagne »Regulativ for befordringsgodtgørelse«. 

§ 34.4 Hvis en kamp aflyses, uden at behørig meddelelse herom er givet til den tilrejsende klub inden dennes afrejse, har den tilrejsende klub, forudsat at afrejsetidspunktet i øvrigt må anses for normalt og rimeligt i forhold til rejsens længde, det valgte befordringsmiddel og det planlagte spilletidspunkt, ret til refusion hos den arrangerende klub. Refusionsbeløbet fastsættes efter de til enhver tid gældende takster i DBUs "Regulativ for befordringsgodtgørelse".

§ 34.5 Den tilrejsende klub har i intet tilfælde krav på refusion efter § 33.4, hvis meddelelsen om aflysningen blev givet mindst 24 timer før det planlagte kamptidspunkt.

§ 35.1 De arrangerende klubber fastsætter selv entrépriserne til alle kampe.

§ 35.2 Gratis adgang til kampene har følgende personer: 
(a) Indehavere af DBUs partoutkort, jf. lovenes § 29.1.
(b) Indehavere af de af administrator udstedte partoutkort og billetter til Kvinde-DM.
(c) Ungdomsmedlemmer til og med U19 hos de i den enkelte kamp deltagende klubber mod forevisning af gyldig medlemskort samt 10 personer ud over klubbens spillertrup på 16 personer.
d) Repræsentanter fra pressen mod forevisning af gyldigt PF- (pressefotograf-) eller AIPS-kort.

§ 35.3 Partoutkort og billetter til Kvinde-DM udstedes af administrator efter retningslinier fastlagt af DBUs bestyrelse.

  X. Overtrædelser

§ 36.1 Administrator behandler og afgør som 1. instans alle disciplinærsager, heri indbefattet almindelige bødesager og protestsager, i forbindelse med turneringen, hvorved henvises til lovenes § 30. Administrators afgørelse i disciplinærsager kan mod betaling af gebyr på kr. 1.000 ankes til DBUs appeludvalg i de i lovenes § 31.3 nævnte tilfælde og derfra videre i visse tilfælde til DIFs Appeludvalg som nærmere angivet i lovenes § 32.1.

§ 36.2 Benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller i turneringen, vil normalt blive fulgt op af tabt kamp for det pågældende hold, såfremt dette hold enten har vundet eller opnået uafgjort med den ikke-spilleberettigede spiller på holdet. Dømmes en kamp tabt for et hold, fastsættes målscoren, og eventuelle turneringspoint tildeles det andet hold. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed dog undlade at tildele turneringspoint til det andet hold.

§ 36.3 En protest skal for at kunne tages til følge være administrator i hænde senest 30 dage efter den hændelse, protesten vedrører, dog senest 2 dage efter sidste spilledag. Administrator kan dog dispensere herfra i særligt alvorlige sager. Er turneringen afsluttet og fristen for indsendelse af protester overskredet, kan resultatet af turneringen, uanset den nævnte dispensationsadgang, ikke ændres.

 

XI. Ændringer

§ 37.1 Disse propositioner er vedtaget af DBUs repræsentantskab og bestyrelse i overensstemmelse med lovenes § 7.5 og § 13.5. Ændring af disse propositioner kan kun foretages af bestyrelsen med 3/4 flertal. Ændringer i en helårs turnering kan kun træde i kraft én gang om året, med virkning fra førstkommende turneringsstart. Forslag til ændringer skal være DBU’s administrerende direktør i hænde senest den 30. april. Desuden kan bestyrelsen beslutte at konsekvensændringer sættes i kraft i en turnering imellem to turneringshalvdele, hvis der på dette tidspunkt gennemføres ændringer i højere rangerende rækker. Endvidere kan der foretages ændringer i §6.2 imellem de to turneringshalvdele. Forslag til disse ændringer skal være DBU’s administrerende direktør i hænde senest den 31. oktober, og vedtages senest den 31. december.
§ 37.2

Såfremt en force majeure situation, som påvirker samtlige hold i turneringen, og som forårsager at turneringsafviklingen ikke kan blive afviklet indenfor rammerne fastsat i propositionerne, kan DBU’s Bestyrelse træffe beslutning om at ændre turneringsordningen, ved eksempelvis at annullere sæsonen, afslutte sæsonen med stillingen på det givne tidspunkt som slutstilling eller ændre turneringsform så turneringen kan færdigspilles. Alternativt kan DBU’s Bestyrelse uddelegere denne beføjelse til Turneringsadministrator, relevant komite eller udvalg.