Propositioner for DBUs Ungdomsturneringer, kvinder

  I. Turneringens navn og administration m.v.

§ 1.1 Turneringens navn er »Danmarksturneringen i kvindeungdomsfodbold«.

§ 1.2 Turneringen udskrives af DBU, jf. lovenes § 3.1, og planlægges, administreres og afvikles efter de i henhold til lovenes § 13.5 af DBUs bestyrelse fastlagte propositioner og de af DBUs bestyrelse i henhold til lovenes § 3.2 vedtagne supplerende bestemmelser herfor.

§ 2.1 Turneringens daglige administrator (herefter kaldet administrator), er enten DBU selv (dvs. DBUs sekretariat og de relevante faggrupper i DBU) eller en organisation til hvilken DBUs bestyrelse har uddelegeret gennemførelsen af turneringen i henhold til lovenes § 3.2.

§ 2.2 Alle indberetninger, oplysningsskemaer, kampregnskaber, indbetalinger, protester, ansøgninger, forespørgsler og andre henvendelser vedrørende turneringen skal indsendes til administrator, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse propositioner.

§ 3 En klub og dens eventuelle samarbejdspartner(e) i henhold til lovenes § 17.4, stk. 2, eller i henhold til en aftale om delvis fusion, en overbygningsaftale eller lignende samarbejdsaftale, anses i disse propositioner som en sportslig enhed, i den udstrækning de i aftalen deltagende parter udtrykkeligt har fastsat, at deres delvise fusion, overbygning eller samarbejde også indebærer en sportslig koncentration omkring et fælles 1. U19 pige-hold og/eller et fælles 1. U16 pige-hold. I sådanne tilfælde er det denne sportslige enhed, der menes, når der efterfølgende i disse propositioner anvendes betegnelsen »klub«.

  II. Turneringsåret

§ 4.1 Turneringen indledes i efteråret og afsluttes i foråret. 

§ 4.2 Begrebet »turneringshalvdel« er i disse propositioner synonymt med begrebet »kalenderhalvår«, dvs. perioderne 1. juli - 31. december og 1. januar – 30. juni.

  III. Turneringsordning

§ 5.1

DBUs Kvindeeliteudvalg foretager indrangering hvert år, på baggrund af indkomne ansøgninger om ungdoms-licens.

§ 6.1 Turneringen består af en U19 pige-række (U19-DM) og en U16 pige-række (U16-DM).

§ 6.2 Turneringsstrukturen fastlægges hvert år af DBUs Kvindeeliteudvalg.
§ 7.1 Efter turneringens afslutning sker ingen automatisk op- eller nedrykning.

§ 8.1 Deltagelse i Ungdoms DM, kvinder, er betinget af, at klubben eller en med klubben i overensstemmelse med § 17.4, stk. 2, forbunden tredjemand er i besiddelse af en af DBU udstedt ungdomslicens eller wildcard. Proceduren for og kravene til opnåelse og bevarelse af en sådan licens fastsættes af DBUs Kvindeeliteudvalg.

§ 8.2

Ingen klub kan deltage med mere end ét hold pr. række.

§ 9.1

En vunden kamp tæller 3 point, mens en uafgjort kamp tæller 1 point.  For kampe i der ender uafgjort, tildeles der yderligere 1 point til vinderen af straffesparkskonkurrencen.

§ 9.2

Ender kampene i turneringerne uafgjort, tildeles der hvert hold 5 straffespark, som skal sparkes af 5 forskellige spillere. Dommeren foretager lodtrækning, og anføreren, fra det hold der vinder lodtrækningen, vælger, om holdet vil sparke først eller sidst. Straffesparkene udføres skiftevis af en spiller fra hvert hold. Det hold, der herefter har scoret flest mål, er vinder, og tildeles et ekstra point foruden det ene point der blev tildelt på baggrund af det uafgjorte resultat. Er kampen stadig uafgjort, fortsættes med ét straffespark til hvert hold, stadig med nye spillere, indtil en vinder er fundet. Er stillingen stadig uafgjort, når alle spillere har sparket straffespark, begyndes forfra, stadig med ét straffespark til hvert hold ad gangen. Alle straffespark skal skydes mod samme mål.

§ 9.3 Holdenes indbyrdes placering i de enkelte række afgøres efter pointtal. Såfremt to eller flere hold har samme pointtal, placeres det hold øverst, der har den bedste måldifference.

§ 9.4 Såfremt to eller flere hold både har samme pointtal og samme måldifference, placeres det hold øverst, der har scoret flest mål.

§ 9.5 Står holdene fortsat lige placeres det hold øverst, der har opnået flest points i de indbyrdes to kampe. Såfremt holdene fortsat står lige, placeres det hold øverst, der har den bedste indbyrdes måldifference.

§ 9.6 Står holdene fortsat lige, spilles omkamp (om nødvendigt med forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence) i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt for at afgøre topplaceringen i en række. Spørgsmålet om hvilket hold, der skal have hjemmebanefordel i en sådan omkamp, afgøres ved lodtrækning foretaget af administrator.

§ 9.7 Alt, hvad der i disse propositioner er fastsat om den ordinære turnerings forhold, gælder tilsvarende for eventuelle omkampe i henhold til § 9.6.

  IV. Pokaler og medaljer

§ 10.1 Vinderen af Pulje A for U19 og U16 erhverver retten til at betegne sig henholdsvis »U19 Pigedanmarksmester i fodbold« og U16 Pigedanmarksmester i fodbold« og modtager en vandrepokal udsat af DBU. Vandrepokalen kan ikke vindes til ejendom.

§ 10.2 Vinderen i den øverste række for U19 og U16 erhverver endvidere 17 eksemplarer af DBUs guldmedaljer til fordeling mellem spillerne, mens nr. 2 og 3 modtaget et tilsvarende antal af DBUs sølv- og bronzemedaljer.

§ 10.3 Vinderen i hver årgang i næstøverste række for U19 og U16 modtager en vandrepokal udsat af DBU. Vandrepokalen kan ikke vindes til ejendom
  V. Ekstraordinær udtræden

§ 11.1 I tilfælde af et holds ekstraordinære udtræden af turneringen i utide som følge af klubbens konkurs eller af andre ekstraordinære grunde, herunder fratagelse af klublicens, fastholdes de opnåede resultater, mens de resterende kampe fastsættes, således at modstanderholdet tildeles 3 point og målscoren ansættes til 3-0 til modstanderholdet. 

§ 11.2 Alt, hvad der i disse propositioner er fastsat om den ordinære turnerings forhold, gælder tilsvarende for eventuelle ekstraordinære opryknings-kampe, som måtte blive udskrevet i medfør af § 11.1.

  VI. Spilleberettigelse

§ 12 Bestemmelserne i dette kapitel, dvs. § 12 - § 17, gælder både for de spillere, der starter på banen i kampene i turneringen og for udskiftningsspillerne, der indskiftes, med mindre andet udtrykkeligt er angivet.

§ 13.1 Turneringen står åben for kvindelige amatører. Endvidere kan kontraktspillere, hvis kontrakt er godkendt af DBU, jf. lovenes § 17.4 stk. 3, deltage i turneringen i et vist omfang som angivet i § 14.1.

§ 13.2

Kun spillere, der ikke var fyldt 18 år den 1. januar i det år turneringen starter, er spilleberettigede til at deltage i U19 Pige DM. Denne regel dog fraveget for indtil en målmand og 2 markspillere pr. kamp, der ikke var fyldt 19 år den 1. januar i det år turneringen starter. 

§ 13.3

Kun spillere der ikke var fyldt 15 år den 1. januar i det år turneringen starter er spilleberettiget til at deltage i U16 Pige DM. Denne regel dog fraveget for indtil 5 spillere pr. kamp, der ikke var fyldt 16 år den 1. januar i det år turneringen starter. 

§ 13.4

Udover det aldersmæssige kriterie skal spillere for at være spilleberettiget i U16 Pige DM, figurere på klubbens godkendte spillerliste. Klubben skal forud for hver halvsæson indsende en spillerliste til DBU turneringsadministrator - senest 2 uger før første kamp i hver halvsæson jf. datoplanen. Kun spillere der har sit spillercertifikat registreret i klubben, kan fremgå af listen. Turneringsadministrator kan dispensere for dette, såfremt der er ansøgt herom indenfor deadline. DBU turneringsadministrator skal godkende spillerlisten, for at spillerne er spilleberettiget i kampe i U16 Pige DM.  

Der kan kun tilføjes spillere til listen der indsendes til forårssæsonen, såfremt listen ikke fyldt ud med 24 spillere ved indsendelse inden sæsonstart på efterårssæsonen. Der skal således være plads, for at en ny spiller kan indtræde.

§ 13.5

Klubben kan påføre op til 24 spillere på listen, der ikke var fyldt 15 år den 1. januar i det år turneringen starter. Dog kan klubben i løbet af hele sæsonen gøre brug af indtil 8 forskellige U15 spillere, der ikke fremgår af den godkendte liste, så længe disse har været spilleberettiget for klubben eller en formel samarbejdsklub i den forgangne halvsæson.     

Mindst to af listens 24 spillere skal have spillet i klubben eller en formel samarbejdsklub som U13 spiller. Såfremt det ikke er tilfældet, nedskrives listen til 23 eller 22 spillere. 

Der må maksimalt være 6 spillere ud af de 24 spillere på listen, der ikke var spilleberettiget for klubben eller en formel samarbejdsklub i forrige sæson, heraf maksimalt 2 nye spillere fra samme ikke formelle-samarbejdsklub.  

U17 spillere kan jf. § 13.3 anvendes på U16 holdet uden at være angivet på spillerlisten, såfremt de har spillet i klubben eller i en formel samarbejdsklub i den forgangne halvsæson.

§ 13.6 Spillerlisterne offentliggøres på DBU.dk under turneringen med spillernes navn og fødselsdato, i overensstemmelse med gældende GDPR retningslinjer.

§ 13.7 Der kan i løbet af sæsonen søges om mulighed for dispensation om optagelse af ny spiller på listen ved situationer, der ligger udenfor klubbens kontrol. DBU’s turneringsadministration udsteder dispensationerne.

§ 14.1 På et hold i turneringen kan frit anvendes kontraktspillere, hvis kontrakt er godkendt af DBU, jf. lovenes § 17.4, stk. 3.

§ 15.1 Det står klubberne frit for at benytte forskellige spillere i de forskellige kampe i turneringen.

§ 15.2 En spiller skal for at være spilleberettiget i turneringen være medlem af den klub, hvis hold hun skal spille på. Dette gælder også, hvis der er tale om en lejet spiller.

§ 15.3 En spiller kan ikke spille for en klub i denne turnering og sideløbende spille for en anden klub i andre officielle turneringer udskrevet af DBU eller de under DBU hørende organisationer, eller i tilsvarende officielle turneringer i et andet land.

§ 16.1 En spiller, der i forbindelse med et klubskifte fra en udenlandsk eller dansk klub bliver kontraktspiller, eller som i forvejen er og efter klubskiftet bliver ved med at være kontraktspiller, er ikke undergivet nogen karenstid og opnår spilleberettigelse i turneringen for den nye klub, så snart klubskiftet er behørigt gennemført, forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt, herunder DBUs til enhver tid gældende regler om overgangsperioder for kontraktspillere. Hvis klubskiftet sker, efter at spilleren i den pågældende turneringshalvdel har spillet turnerings- eller pokalkampe for den afgivende klub, forudsætter klubskiftet dog altid den afgivende klubs godkendelse medmindre der er tale om en kontraktspiller, hvis hidtidige kontraktforhold er ophørt på tidspunktet for klubskiftet.

§ 16.2 En spiller, der har været kontraktspiller, og som overgår til amatørstatus, opnår ved et klubskifte fra en udenlandsk eller dansk klub spilleberettigelse i turneringen for den nye klub fra starten af den turneringshalvdel, som følger nærmest efter den turneringshalvdel, hvori spilleren senest har spillet turnerings- eller pokalkampe som kontraktspiller, forudsat at DBUs amatørbestemmelser og de øvrige betingelser er opfyldt.

§ 16.3 En spiller, som er amatør og som efter et klubskifte bliver ved med at være amatør, opnår ved et klubskifte fra en udenlandsk klub spilleberettigelse i turneringen for den nye klub på det i § 16.5 angivne tidspunkt, og ved et klubskifte fra en dansk klub fra starten af den turneringshalvdel, som følger nærmest efter den turneringshalvdel, hvori spilleren senest har spillet turnerings- eller pokalkampe for en anden dansk klub, forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt.

§ 16.4 Ved et indenlandsk klubskifte skal den nye klub via KlubOffice rekvirere spillerens elektroniske DBU-spillercertifikat fra afgivende den klub, som dokumentation for, at den pågældende klub ikke har noget krav mod eller i relation til spilleren, som efter de gældende love og bestemmelser og/eller en eventuel spillerkontrakt stiller sig hindrende i vejen for klubskiftet. Foreligger et sådant certifikat ikke, må beviset for, at spilleren er frigjort fra den pågældende klub, føres på anden måde. Den nye klub er forpligtet til at forvisse sig om, at forholdene efter § 16.1 - § 16.3 er i orden, inden spilleren benyttes i turneringen, idet spilleren ikke er spilleberettiget for den nye klub i turneringen, før forholdet til hendes tidligere klub(ber) er berigtiget så langt, som det kræves efter de til enhver tid gældende regler herom.

Spillercertifikat/dokumentation skal opbevares af klubben og skal forevises til DBU på forlangende.

§ 16.5 Ved klubskifte fra en udenlandsk klub opnås spilleberettigelse i turneringen, når det internationale spillercertifikat er DBU i hænde, forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt, herunder DBUs til enhver tid gældende regler om overgangsperioder for kontraktspillere.

§ 16.6 Uanset de foranstående regler kan spilleberettigelse i turneringen efter et klubskifte fra en udenlandsk eller dansk klub, som på tidspunktet for klubskiftet har afsluttet sin turnering efter turneringen i Danmark i den pågældende turneringshalvdel er begyndt, tidligst opnås fra og med første spillerunde i den nærmest efterfølgende turneringshalvdel.

§ 16.7 I ganske særlige tilfælde kan DBUs Bestyrelse efter forudgående ansøgning dispensere fra reglerne i §15.3 og § 16.1-§ 16.6. En eventuel dispensation gælder i givet fald for alle DBUs og lokalunionernes officielle turneringer.

§ 17.1

En spiller er ikke spilleberettiget i turneringen, hvis spilleren samme spilledag har deltaget i en anden turneringskamp. Følgende dage betragtes som én og samme spilledag: 

Fredag / lørdag / søndag. 

Skærtorsdag / langfredag. 

Påskelørdag / 1. påskedag / 2. påskedag. 

Fredag / lørdag / pinsesøndag / 2. pinsedag.

§ 17.2

En U19 Pige-spiller, der har deltaget i en kamp på klubbens højere rangerende kvindehold i Kvinde-DM er spilleberettiget i den efterfølgende kamp på klubbens U19 hold i Danmarksturneringen i kvindeungdomsfodbold inklusiv samme spilledag. En spiller, der har deltaget i en kamp på klubbens U19 hold i Danmarksturneringen i kvindeungdomsfodbold, er spilleberettiget i den efterfølgende kamp på klubbens højere rangerende hold i Kvinde-DM samme spilledag. 

En U16 pigespiller, der har deltaget i en kamp på klubbens højere rangerende U19 Pige DM eller Kvinde-DM hold er spilleberettiget i den efterfølgende kamp på klubbens U16 hold i Danmarksturneringen i kvindeungdomsfodbold inklusiv samme spilledag. En spiller, der har deltaget i en kamp på klubbens U16 hold i Danmarksturneringen i kvindeungdomsfodbold, er spilleberettiget i den efterfølgende kamp på klubbens højere rangerende hold i U19 pige DM eller Kvinde-DM samme spilledag. 

En U15 pigespiller, der har deltaget i en kamp på klubbens højere rangerende U16 Pige DM-hold er spilleberettiget i den efterfølgende kamp på klubbens højeste rangerende U15 hold i lokalunionens U15 række inklusiv samme spilledag. En spiller, der har deltaget i en kamp på klubbens højst rangerende U15 hold, er spilleberettiget i den efterfølgende kamp på klubbens højere rangerede hold i U16 Pige DM samme spilledag.

§ 17.3 Administrator kan i særlige tilfælde gribe ind, selvom reglerne er overholdt, hvis det vurderes, at spillere er rykket ned på et lavere rangerende hold for at forstærke dette.

§ 17.4 Administrator kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra reglerne i § 17.1. DBUs bestyrelse fastsætter efter indstilling fra administrator nærmere regler herom.

§ 17.5 En spiller, der er idømt karantæne i en af DBU, eller en lokalunion udskrevet turnering, er kun spilleberettiget, når karantænen er afviklet, eller den pågældende turnerings bestemmelser, hvori spilleren er idømt karantæne er opfyldt. En spiller er heller ikke spilleberettiget, hvis spilleren af andre disciplinære grunde er udelukket fra at spille. I øvrigt henvises til reglerne i de disciplinære bestemmelser.

§ 17.6

Optjent karantæne skal afsones i den turnering karantænen er optjent i.

 

VII. Kampenes afvikling

§ 18.1 Spillestederne samt datoer og klokkeslæt for kampene planlægges af den daglige administrator. Ændringer i det endelige kampprogram kan kun ske i overensstemmelse med § 19 eller i de situationer, som er nævnt i § 18.4, § 18.5, § 20.2, § 21.4, § 25.3, § 26.2 og § 28.2, hvor en planlagt kamp aflyses af baneledelsen eller dommeren eller administrator dekreterer omkamp i henhold til disse propositioner.

§ 18.2 Kampene lægges på det klokkeslæt, som administrator finder gunstigst, og kan ikke fordres flyttet af hensyn til lokale turneringskampe.

§ 18.3 Det skal af kampprogrammerne fremgå hvilken klub, der er arrangør af de enkelte kampe. Den arrangerende klub bærer ansvaret for kamparrangementet dog har den tilrejsende klub et medansvar for egne tilhængere. Den arrangerende klub er endvidere ansvarlig for overholdelse af de supplerende regler for afvikling af kampene, som vedtages af DBUs bestyrelse.

§ 18.4 Kampene spilles normalt på den arrangerende klubs bane eller spilleplads. Modstanderen kan dog ikke modsætte sig, at en kamp afholdes på anden propositionsmæssig bane i eller ved vedkommende by. Hvis en kamp, der var planlagt spillet på en offentlig bane (dvs. på opvisningsbanen i en idrætspark eller på et stadion eller lignende anlæg), aflyses af banens ansvarlige ledelse i god tid inden det planlagte kamptidspunkt, skal den så vidt muligt søges afviklet på det planlagte tidspunkt på et andet passende anlæg. Hvis dette ikke er muligt, omberammer administrator kampen til afholdelse på et senere tidspunkt.

§ 18.5 Turneringskampe kan afvikles på kunstgræsbaner under forudsætning af, at DBUs krav til banens spilfunktionelle egenskaber er opfyldt (banen skal være anlagt og testet i overensstemmelse med DBUs projektgrundlag af december 2002).

§ 18.6 Såfremt dommeren eller baneledelsen nægter at lade en kamp spille på grund af banens tilstand eller anden akut grund, skal dommeren indberette forholdet i overensstemmelse med § 30.2. Administrator omberammer derefter kampen til afholdelse på et senere tidspunkt. Hvis den pågældende bane ejes eller administreres af den arrangerende klub og aflysningen skønnes at have været uberettiget, kan administrator træffe disciplinære foranstaltninger over for klubben i sagens anledning.

§ 18.7 Hvis en kamp, når den er igangsat, afbrydes på grund af vejrlig, banens tilstand eller af anden akut grund, skal dommeren indberette dette. Administrator kan herefter beslutte at lade kampen spille om, at lade kampen spille færdig eller fastsætte kampens resultat samt fradømme og/eller tilkende points.

§ 18.8 Den arrangerende klub skal levere bolde til kampen. Boldene skal overholde bestemmelserne i Fodboldloven.

§ 19.1 Skal en klub afgive to eller flere spillere fra henholdsvis sit U16 eller U19 Pige DM-hold til landskampe, kampe godkendt af DBU, hvor det planlagte begyndelsestidspunkt for de pågældende kampe ligger mindre end 3 nætter efter det planlagte begyndelsestidspunkt for en turneringskamp, til hvilken de pågældende er spilleberettiget, er klubben berettiget til efter ansøgning herom at få turneringskampen flyttet. Tilsvarende er klubben berettiget til at få kampen flyttet, hvis den ligger mindre end 24 timer fra hjemkomst fra de nævnte landskampe mv.

§ 19.2 Administrator kan tillade at en planlagt turneringskamp flyttes efter forudgående ansøgning hvor begge klubber er enige om ændringen.

§ 19.3 Den klub, som ønsker kampflytningen, er ansvarlig for, at kampflytningsansøgningen kommer administrator rettidigt i hænde. Begrundelse for flytningen skal fremgå af ansøgningen. Enhver ansøgning om ændring af et planlagt spilletidspunkt skal være administrator i hænde senest 10 dage inden det oprindeligt planlagte spilletidspunkt, eller inden det ansøgte nye spilletidspunkt, hvis det ligger før det oprindeligt planlagte spilletidspunkt. I de i § 19.1 nævnte tilfælde skal ansøgningen dog blot indsendes snarest muligt, hvis det forhold, som begrunder ansøgningen, først bliver kendt efter 10-dages fristens udløb.

§ 19.4 Administrator kan bestemme, at der skal betales et gebyr for behandlingen af enhver kampflytningsansøgning, og at en ansøgning betragtes som ikke indgivet, sålænge gebyret ikke er betalt.

§ 19.5 Mere omfattende ændringer i det fastlagte kampprogram end nævnt i § 19.1 og § 19.2 kan kun foretages, såfremt administrator skønner det hensigtsmæssigt.

§ 20.1 Den tilrejsende klub bør være fremme på kampstedet i god tid før kampens planlagte begyndelsestidspunkt.

§ 20.2 Bliver en klub ramt af befordringsmæssig force majeure, træffer dommeren bestemmelse om, hvorvidt kampens begyndelse skal udsættes eller kampen helt skal aflyses. Dommeren skal indberette forholdet i overensstemmelse med § 30.

§ 21.1 Spillepladsen, uanset underlaget, skal være indhegnet, og spillebanen skal være 105 m lang og 68 m bred og afmærket og indrettet, som de i § 22.1 nævnte spilleregler foreskriver. Det tekniske område behøver ikke at være afmærket og indtil antallet af udskiftere i § 22.3 for den givende række og 7 officials kan opholde sig på udskiftningsbænken. Administrator kan dog i særlige tilfælde efter forudgående ansøgning dispensere fra kravet om indhegning og fra dimensionskravet.

§ 21.2 Den arrangerende klub skal på dommerens forlangende ved opmåling godtgøre, at banen har de foreskrevne dimensioner.

§ 21.3 Afvikling af kampe i elektrisk lys forudsætter, at lysstyrken på banen er mindst 250 lux, og kræver begge klubbers godkendelse. I tilfælde, hvor det på grund af mørke ikke er muligt at fuldføre en kamp, der er påbegyndt i dagslys, og hvor elektrisk lys med fornøden lysstyrke forefindes på samme bane, kan kampens dommer dog selv bestemme, at kampen skal spilles færdig i elektrisk lys.

§ 21.4 Indsigelser mod baneforholdene fritager ingen klub fra at spille, medmindre dommeren skønner, at kampen ikke bør gennemføres. Dommeren skal indberette eventuelle protester mod baneforholdene og sin eventuelle aflysning af kampen i overensstemmelse med § 30.3. I tilfælde af aflysning, eller hvis en protest mod baneforholdene nyder fremme, fastsætter administrator et nyt kamptidspunkt (og eventuelt et nyt spillested).

§ 22.1 Kampene spilles efter den af DBU senest udgivne udgave af »Fodboldloven« med tillæg af alle siden udgivelsen foretagne forandringer i spillereglerne, som er meddelt de under DBU hørende organisationer, klubber og trediemænd i overensstemmelse med lovenes § 3.4.

§ 22.2

Det er under hele kampen tilladt at udskifte fem spillere med de i henhold til § 22.3 navngivne udskiftningsspillere.

Er en spiller i U19 Pige DM først blevet udskiftet, kan den pågældende ikke senere genindtræde i kampen. Spillet i U19 Pige DM må maksimalt afbrydes tre gange pr. hold i forbindelse med udskiftning af spillere. Dvs. at de op til fem udskiftninger skal foretages i løbet af maksimalt tre spilafbrydelser. Udskiftning i pausen tæller ikke som en spilafbrydelse.

I U16 Pige DM kan der benyttes op til seks udskiftninger, så en udskiftet spiller har mulighed for at komme på banen igen. Det er dog først muligt at skifte en udskiftet spiller ind efter alle markspillere, som startede på udskiftningsbænken, er blevet skiftet ind. Alle markspillere inklusiv udskiftningsspillerne skal spille minimum halvdelen af kampen. Det er klubbens ansvar at sikre, at kravet overholdes og at dommerens registreringer af udskiftninger er korrekte. I tilfælde af en skadet spiller frafalder dette krav for den pågældende spiller.

§ 22.3

Navnene og rygnumrene på de 11 spillere, der starter på banen, samt navnene og rygnumrene på indtil 6 udskiftningsspillere, hvoraf 1 er reservemålmand, i U19 Pige DM og på indtil 4 udskiftningsspillere, hvoraf 1 er reservemålmand, i U16 Pige DM, skal meddeles dommeren senest 30 minutter før kampens planlagte begyndelsestidspunkt via det elektroniske holdkort. Både de spillere, der starter kampen på banen, og udskiftningsspillerne skal være spilleberettigede i overensstemmelse med bestemmelserne i § 12 - § 17. Reservemålmanden behøver dog ikke at opfylde kravene til spilleberettigelse i § 17.1, hvis man ønsker, at spilleren skal bruges som reservemålmand. Navne og funktioner på personer i teknisk område skal være anført på holdkortet. Får en af de 11 spillere, som skulle starte på banen forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun afløses i startopstillingen af de angivne udskiftningsspillere. Den skadede spiller skal slettes på holdkortet, og der må tilføjes en ny udskiftningsspiller på holdkortet. Får en af de spillere, som skulle starte på bænken forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun erstattes af en spiller som ikke er opført på holdkortet i forvejen. Dommeren skal efterfølgende meddele administrator navnet på den skadede spiller, som skal slettes på holdkortet og opgivne navnet på den spiller der skal tilføjes.

§ 22.4 En kamp kan ikke begynde, hvis et hold består af færre end 7 spillere, os skal afsluttes, hvis et hold reduceres til færre end syv spillere på banen.

§ 23.1 Spillestedets lokalunion udpeger dommere og evt. liniedommere til alle kampe i turneringen.

§ 23.2 De af spillestedets lokalunion udpegede dommere og evt. liniedommere er berettiget til at modtage honorarer, rejse- og opholdsgodtgørelser og naturalier i overensstemmelse med den til enhver tid gældende overenskomst mellem DBU og Dansk Fodbolddommer-Union. Der betales efter reglerne inden for spillestedets lokalunion og sker i overensstemmelse med § 33.2.

§ 24.1 De respektive holds markspillere skal være ensartet påklædt i farver, der adskiller sig fra dommerens og modstanderholdets farver, og farverne på målmændenes trøjer skal være forskellige og adskille sig både fra markspillernes og fra dommerens farver. Hvis dette ikke er tilfældet, er dommeren berettiget til at bortvise den eller de pågældende fra spillepladsen, indtil kravene er opfyldt.

§ 24.2 For så vidt de to holds spilledragter, som består af trøje, bukser og strømper, frembyder så stor lighed med hinanden, at det kan være forbundet med vanskelighed at skelne de to holds spillere fra hinanden, skal den arrangerende klub være berettiget til at beholde sin dragt, og den anden klub skal anvende en anden spilledragt, således at fejltagelse udelukkes. Hvis den arrangerende klub stiller op i anden spilledragt, helt eller delvist, end den til DBU oplyste og det derved bliver vanskeligt at skelne de to holds spillere fra hinanden, er den arrangerende klub pligtig til på dommerens påbud at iføre sig en anden spilledragt.

§ 24.3 Det er obligatorisk for spillerne at bruge benskinner, og lederne har pligt til at sikre sig, at spillerne bærer sådanne. Bliver dommeren opmærksom på, at en eller flere spillere ikke bærer benskinner, skal de pågældende bortvises fra spillepladsen, indtil forholdet er bragt i orden, jf. Fodboldloven § 4.

§ 25.1 Såfremt en klub uden lovligt forfald udebliver fra en kamp eller ikke er rede til at spille senest 5 minutter efter det for kampen planlagte begyndelsestidspunkt, kan kampen af administrator erklæres for tabt af den klub, der ikke var rede. For kampe mellem klubber fra samme by gælder dog ingen 5 minutters respit. Som lovligt forfald vil i intet tilfælde enkelte spilleres forfald blive anerkendt.

§ 25.2 Ved udløbet af den ovenfor angivne respit på 5, henholdsvis 0, minutter må den af parterne, der over for administrator vil hævde sin ret til eventuelt at få kampen erklæret for vundet, nedlægge påstand derom over for dommeren og godtgøre at være spilleberedt. Dommeren skal indberette påstanden i overensstemmelse med § 30.3.

§ 25.3 Administrator afgør i hvert enkelt tilfælde, om udeblivelsen eller forsinkelsen af kampens start er af en sådan karakter, at det skal medføre tabt kamp for det ikke spilleberedte hold, eller om der eventuelt skal fastsættes et nyt tidspunkt for kampens afholdelse.

§ 25.4 Ved udeblivelse eller så alvorlig forsinkelse, at det medfører tabt kamp, kan det pågældende hold almindeligvis ikke blive rækkevinder, puljevinder eller rykke op. Klubben skal desuden afholde de udgifter, der har været forbundet med kamparrangementet, samt betale hele udgiften til dommer og liniedommere, for så vidt dommeren og liniedommerne ikke har modtaget afbud. Endvidere skal modpartens eventuelle rejseudgifter i anledning af kampen afholdes af den pågældende klub. Rejseudgifterne skal beregnes på billigste måde for det behørigt fremmødte holds spillere, trænere og ledere, dog højst 17 personer.

§ 26.1 Administrator er berettiget til af egen drift at kontrollere kampenes rettidige begyndelse, og hvis det konstateres, at en kamp ikke er begyndt til den fastsatte tid, da at erklære kampen for tabt af den ikke spilleberedte klub.

§ 26.2 Administrator er endvidere berettiget til af egen drift at kontrollere, om kravene med hensyn til baneanlæggets beskaffenhed og banens dimensioner, lysstyrken osv. er overholdt og, hvis dette ikke er tilfældet, da at aflyse kampen på forhånd eller efterfølgende erklære dens resultat ugyldigt. Hvis dette sker, fastsætter administrator tid og sted for en ny kamp.

§ 27.1 Spilletiden i kampene er 2x45 minutter plus den tid, dommeren lægger til i henhold til de i § 22.1 nævnte spilleregler.

§ 27.2 Pausen mellem de to halvlege er max. 15 minutter.

§ 28.1 Mener anføreren for et hold under en kamp, at dommeren har gjort en urigtig anvendelse af de i § 22.1 nævnte spilleregler, skal hun, for at hendes indsigelse overhovedet skal komme i betragtning, umiddelbart efter kendelsens afsigelse overfor dommeren på selve spillepladsen protestere imod den. Angående den således nedlagte protest, må anføreren derefter gøre indstilling til sin klubs bestyrelse, hvis skriftlige indberetning om sagen må være administrator i hænde senest 2 dage efter kampens afvikling. Dommeren skal for sit vedkommende gøre indberetning om protesten i overensstemmelse med § 30.2.

§ 28.2 Bliver administrator bekendt med, at en dommer under en kamp har gjort en urigtig anvendelse af de i § 22.1 nævnte spilleregler, der har fået direkte indflydelse på kampens resultat, træffer administrator, uanset om der er nedlagt protest i overensstemmelse med § 28.1 eller ej, de afgørelser og foranstaltninger, som må anses for nødvendige.

§ 29 En hvilken som helst protest skal ved fremsendelse til administrator være ledsaget af et depositum på kr. 500, som tilbagebetales, hvis protesten tages til følge, mens det tilfalder administrators kasse, hvis protesten ikke fører til noget. Medfølger et sådant depositum ikke, anses protesten som ikke indgivet.

  VIII. Kampenes indberetning

§ 30.1 Senest dagen efter kampen indsender dommeren til administrator indberetning om kampens resultat og øvrige forløb.

§ 30.2

Til brug for indberetningen skal begge klubber senest 30 minutter før det planlagte begyndelsestidspunkt elektronisk indtaste et holdkort til dommeren, som angiver navnene, fødselsdatoer og rygnumrene på de 11 spillere, der starter på banen og på udskiftningsspillerne. Navne og funktioner på personer i teknisk område skal være anført på holdkortet. Finder udskiftning sted i kampens løb, anføres dette af dommeren på holdkortet efter kampen. Får en af de 11 spillere, som skulle starte på banen forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun afløses i startopstillingen af de angivne udskiftningsspillere. Der må tilføjes en ny udskiftningsspiller på holdkortet. Får en af de spillere, som skulle starte på bænken forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun erstattes af en spiller som ikke er opført på holdkortet i forvejen. Dommeren skal efterfølgende meddele administrator navnet på den skadede spiller, som skal slettes på holdkortet og opgivne navnet på den spiller der skal tilføjes. Antallet af udskiftninger i kampen reduceres ikke. Finder udskiftning sted i kampens løb, anføres dette af dommeren på holdskemaet efter kampen.

§ 30.3 Har baneledelsen nægtet at lade en kamp spille på grund af banens tilstand, eller har dommeren benyttet sig af den i de for kampen gældende spilleregler, jf. § 22.1, eller i disse propositioner hjemlede ret til at udsætte, aflyse, eller afbryde en kamp, eller har hun advaret eller udvist en spiller, træner eller leder, eller er der i forbindelse med en kamp blevet nedlagt protest mod baneforholdene i henhold til § 21 eller mod en dommerkendelse i henhold til § 28.1 eller nedlagt påstand om vunden kamp i overensstemmelse med § 25.2, skal dommeren senest dagen efter skriftligt indberette dette til administrator med sine bemærkninger. Administrator træffer derefter de afgørelser og foranstaltninger, som må anses for nødvendige.

§ 30.4 Hvis en klub ønsker at fremkomme med bemærkninger til en advarsel/udvisning af en spiller, skal disse være administrator i hænde senest 24 timer efter kampens afslutning.

  IX. Økonomi

§ 31.1 DBUs bestyrelse kan efter indstilling fra administrator bestemme, at der skal betales en turneringsafgift for deltagelse i turneringen.

§ 31.2 En eventuel turneringsafgift tilfalder administrators kasse. De nærmere bestemmelser om en eventuel turneringsafgifts størrelse og opkrævning fastsættes af DBUs bestyrelse efter indstilling fra administrator.

§ 31.3 Administrator fastsætter udtrækningsgebyrer, flyttegebyrer, bødestørrelser m.v.

§ 32 Alle indtægter ved en kamp tilfalder den arrangerende klub.

§ 33.1 Alle arrangementsudgifter ved en kamp afholdes af den arrangerende klub. I tilfælde af udeblivelse eller lignende gælder dog bestemmelsen i § 25.4.

§ 33.2 Alle udgifter til dommere og liniedommere i forbindelse med en kamp udredes midlertidigt af administrator i takt med turneringens afvikling. Efter afslutningen af alle kampe i en turneringshalvdel opgør administrator de samlede udgifter til dommere og linjedommere i hver pulje/række i den pågældende turneringshalvdel, og udgiften fordeles derefter ligeligt mellem puljens/rækkens deltagere og opkræves. Dog deles udgiften til tabt arbejdsfortjeneste ligeligt mellem deltagerne i den enkelte kamp. Udgifter til dommere og linjedommere i eventuelle omkampe som nævnt i § 9.4 indgår i regnskabet for den række, hvorfra deltagerne kommer. Udgifter til dommere og linjedommere i andre eventuelle ekstraordinære kampe indgår i regnskabet for den eller de rækker, kampene vedrører, eventuelt med en forholdsmæssig fordeling efter administrators nærmere afgørelse.
I tilfælde af udeblivelse eller lignende gælder dog bestemmelsen i § 25.4 og i omkampe på neutral bane deles disse udgifter mellem deltagerne.

§ 33.3 Tilskud til befordringsudgifter ydes i henhold til det af DBUs bestyrelse vedtagne »Regulativ for befordringsgodtgørelse«. U19 og U16 opnår kun et samlet tilskud svarende til et hold. Dog undtaget hvis administrator ligger U19 og U16 kampe på forskellige datoer uden anmodning herom fra klubberne.

§ 33.4 Hvis en kamp aflyses, uden at behørig meddelelse herom er givet til den tilrejsende klub inden dennes afrejse, har den tilrejsende klub, forudsat at afrejsetidspunktet i øvrigt må anses for normalt og rimeligt i forhold til rejsens længde, det valgte befordringsmiddel og det planlagte spilletidspunkt, ret til refusion hos den arrangerende klub. Refusionsbeløbet fastsættes efter de til enhver tid gældende takster i DBUs "Regulativ for befordringsgodtgørelse".

Hvis kampen af en eller anden grund ikke bliver afviklet senere i den pågældende turneringshalvdel, træffer administrator afgørelse om, hvorvidt der skal ske nogen form for refusion af de oprindeligt afholdte rejseudgifter. Den tilrejsende klub har i intet tilfælde krav på refusion efter denne § 33.5, hvis meddelelsen om aflysningen blev givet mindst 24 timer før den planlagte kamp.

§ 34.1 De arrangerende klubber fastsætter selv entrépriserne til alle kampe.

§ 34.2

Gratis adgang til kampene har følgende personer:  

(a) Indehavere af DBUs partoutkort, jf. lovenes § 29.1. 

(b) Indehavere af de af administrator eller lokalunionerne udstedte partoutkort og billetter til Danmarksturneringen i kvindeungdomsfodbold. 

(c) Ungdomsmedlemmer til og med U19 hos de i den enkelte kamp deltagende klubber mod forevisning af gyldigt medlemskort. 

(d) Repræsentanter fra pressen mod forevisning af gyldigt PF- (pressefotograf-) eller AIPS-kort. 

§ 34.3 Partoutkort og billetter til Danmarksturneringen i kvindeungdomsfodbold udstedes af administrator eller lokalunionerne efter retningslinjer fastlagt af DBUs bestyrelse.

  X. Overtrædelser

§ 35.1 Administrator behandler og afgør som 1. instans alle disciplinærsager, heri indbefattet almindelige bødesager og protestsager, i forbindelse med turneringen, hvorved henvises til lovenes § 30. Administrators afgørelse i disciplinærsager kan mod betaling af gebyr på kr. 1.000 ankes til DBUs appeludvalg i de i lovenes § 31.3 nævnte tilfælde, og derfra videre i visse tilfælde til DIFs Appeludvalg, som nærmere angivet i lovenes § 32.1. Administrator kan dog dispensere herfra i særlige alvorlige sager.

§ 35.2 Benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller i turneringen, vil normalt blive fulgt op af tabt kamp for det pågældende hold, såfremt dette hold enten har vundet eller opnået uafgjort med den ikke-spilleberettigede spiller på holdet. Dømmes en kamp tabt for et hold, fastsættes målscoren, og eventuelle turneringspoint tildeles det andet hold. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed dog undlade at tildele turneringspoint til det andet hold.

§ 35.3 En protest skal for at kunne tages til følge være administrator i hænde senest 30 dage efter den hændelse, protesten vedrører, dog senest 2 dage efter sidste spilledag. Administrator kan dog dispensere herfra i særligt alvorlige sager. Er turneringen afsluttet og fristen for indsendelse af protester overskredet, kan resultatet af turneringen, uanset den nævnte dispensationsadgang, ikke ændres.


 

XI. Ændringer

§ 36.1 Disse propositioner er vedtaget af DBUs repræsentantskab og bestyrelse i overensstemmelse med lovenes § 7.5. Ændring af disse propositioner i øvrigt kan kun foretages af bestyrelsen med 3/4 flertal. Ændringer kan kun træde i kraft én gang om året med virkning fra førstkommende turneringsstart. Forslag til ændringer skal være DBU i hænde senest den 30. april. Desuden kan bestyrelsen beslutte at konsekvensændringer sættes i kraft i en turnering i mellem to turneringshalvdele, hvis der på dette tidspunkt gennemføres ændringer i højere rangerende turneringer.

§ 36.2

Såfremt en force majeure situation, som påvirker samtlige hold i turneringen, og som forårsager at turneringsafviklingen ikke kan blive afviklet indenfor rammerne fastsat i propositionerne, kan DBU’s Bestyrelse træffe beslutning om at ændre turneringsordningen, ved eksempelvis at annullere sæsonen, afslutte sæsonen med stillingen på det givne tidspunkt som slutstilling eller ændre turneringsform så turneringen kan færdigspilles. Alternativt kan DBU’s Bestyrelse uddelegere denne beføjelse til Turneringsadministrator, relevant komite eller udvalg.