Til klubberne i Kvinde-DM, Herre-DS, herreungdoms-DM og kvindeungdoms-DM.

 

1 Banen
Det skal indskærpes over for klubberne, at banen til kampe i de af DBU udskrevne turneringer skal være indhegnet. En minimumsform for indhegning er en snor om hele banen, dog undtaget de sider, hvor en naturlig afspærring forhindrer publikum i at betræde sidelinien.
En kridtstreg omkring selve banen anses således ikke for en tilstrækkelig indhegning.

 

2 Aflysninger
Inden fredag kl. 14.00
- Aflysning af kampe skal ske pr. telefon til DBUs turneringsafdeling hurtigst muligt.
- Hjemmeholdet skal selv orientere modstanderklubben.
- Turneringsafdelingen er ansvarlig for det videre forløb.
- Aflysning skal ligeledes ske skriftligt til DBU, gerne med oplysning om aftalt ny spilledato.
Efter fredag kl. 14.00
- Hjemmeholdet skal selv orientere modstanderklubben, dommerklubben samt evt. pressen.
- Aflysning skal ligeledes ske skriftligt til DBU, gerne med oplysning om aftalt ny spilledato.

Såfremt en kamp aflyses, gives der normalt de berørte klubber 14 dage for fastsættelse af ny kampdato (dog aldrig senere end sidste spilledato i en halvsæson). Opnås der ikke enighed indenfor denne frist, fastsætter administrator kampdatoen.

 

3 Vedrørende karantæner
For herreseniorer og kvinder gælder at karantænepoint optjenes separat for turneringskampe og kampe i de afsluttede runder af pokalturneringen. Se i øvrigt »Disciplinære bestemmelser«.

 

4 Vedrørende dommer- og linjedommerhonorarer
Jf. propositionernes §§ 23 og 33, afregnes dommer- og liniedommerhonorarerne efter gældende aftale mellem DFU og DBU og udredes af den arrangerende klub.
Dommere og liniedommere skal honoreres og have kørselsgodtgørelse iht. den til enhver tid gældende aftale mellem DBU og DFU herom.
Der er aftalt følgende honorarer + gebyrer:

For kampe i Herre-DS, U-19 Drenge DM, Kvinde 1. division og Kvinde-DS
- Honorar 200 kr.

For kampe i U-17 Drenge DM, U-18 Piger DM og Old Boys- og Veteran
- Honorar 180 kr.

Udetillæg:
Ved kampe i Herre-DS, U-19 Drenge DM og Kvinde 1. division tillægges et udetillæg (uden overnatning). Ved fravær i mindst 5 timer betales udetillæg 60 kr.

Kilometergodtgørelse:
Hovedkampen tillægges en kilometergodtgørelse efter statens takst. Kilometergodtgørelsen beregnes efter hurtigste/nærmeste rute fra dommerens/liniedommerens bopæl til spillepladsen og retur.

Ekstra kampe:
Ekstra kampe i forbindelse med hovedkampen betales med det egentlige honorar, dvs. uden kilometergodtgørelse.

 

5 Flyttegebyr
Vedr. flytning af kampe, se propositionernes § 19.3-19.4.
Kampflytningsgebyret udgør p.t. 300 kr., der skal vedlægges flytteansøgningsskemaet pr. check. Ved manglende betaling behandles anmodningen ikke. Kun i ganske særlige tilfælde, vil flytning indenfor 10 dage være mulig. Se i øvrigt skemaet »flytteansøgning«. Der vil i forbindelse med turneirngsplanlægningen blive fastsat gebyrfrie perioder af DBU Turneringer. Det vil stadig være en forudsætning, at klubberne er enige samt at 10-dagesreglen overholdes.

 

6 Kampens indberetning
Senest 30 minutter før kick-off afleverer klubberne udfyldt holdskema til dommeren. Umiddelbart efter kampen udfylder dommeren holdskemaet med relevante oplysninger om kampens forløb. Derefter modtager klubben sin kopi (gul), dommeren beholder sin egen kopi (rød), hvorefter dommeren indsender de originale holdskemaer (hvid) til DBU. Se i øvrigt »Holdskema, instruktion«.

 

7 Tast selv
Umiddelbart efter kampen indtelefonerer hjemmeholdet kampens resultat på tlf. 7010 0550. Se i øvrigt »Tast selv vejledning«.

 

8 Teknisk område
Vi gør opmærksom på, at det såkaldte »tekniske område« kun er gældende for kampe i Herre-DM samt afsluttende runder i Herre-LP.

 

9 Tracking system
Brug af tracking system er tilladt, såfremt udstyret ikke er til fare. Informationer og data fra tracking systemet må ikke modtages i det tekniske område under kampen.

 

10 Kampe på neutral bane
Ved kampe, der er henlagt til neutral bane gælder følgende: Værtsklubben har krav på dækning af udgifter til opstilling af bane og omklædningsfaciliteter - dog max. kr. 400,-. De to spillende klubber deler udgifterne til dommer(e), bane, omklædning og transport. Såfremt der opkræves entre, har værtsklubben krav på 20% af indtægten efter fradrag af ovennævnte udgifter. Eventuelt overskud deles 50-50 mellem de to spillende klubber. Det pålægges de to spillende klubber at træffe alle fornødne aftaler - også vedr. hvorvidt der opkræves entre. Såfremt blot den ene klub ønsker opkrævning af entre, skal der opkræves entre.