§ 5 - Dommerne

Dommernes straffemyndighed
Alle kampe skal ledes af to dommere, dommeren og 2. dommeren, der har fuld myndighed til at administrere lovene i forbindelse med den kamp, de er udpeget til.

Rettigheder og pligter
Dommerne skal:

 • håndhæve spillets love.
 • lede kampen i samarbejde med de assisterende dommere.
 • sikre sig, at samtlige anvendte bolde er i overensstemmelse med kravene i §2.
 • sikre sig, at spillernes udstyr er i overensstemmelse med kravene i § 4.
 • holde regnskab med scoringen. 
 • efter deres skøn standse kampen for enhver overtrædelse af loven.
 • standse kampen på grund af enhver uvedkommende indblanding.
 • standse spillet, hvis en spiller efter deres skøn er alvorligt skadet, og sørge for at han bliver fjernet fra banen. En skadet spiller må først genindtræde på banen, når spillet er genoptaget.
 • lade spillet fortsætte indtil bolden er ude af spil, hvis en spiller efter deres mening kun er lettere skadet.
 • sikre sig, at enhver spiller, der bløder fra et sår, forlader banen. Spilleren må først genindtræde ved et tegn direkte fra dommerne, når disse eller 3. dommeren har sikret sig, at blødningen er standset.
 • lade spillet fortsætte, hvis det hold, en forseelse er begået imod, har fordel derved, og straffe den oprindelige forseelse, hvis den forventede fordel ikke umiddelbart bliver en realitet.
 • straffe den alvorligste forseelse, hvis en spiller begår to forseelser samtidig.
 • uddele følgestraf til spillere, som begår en forseelse, som skal straffes med advarsel eller udvisning. De er ikke forpligtet til at straffe med det samme, men kan vente til næste gang, bolden er ude af spil.
 • skride ind over for officials, som ikke udviser sportslig opførsel og om nødvendigt bortvise dem fra det tekniske område samt banens umiddelbare nærhed.
 • sikre sig, at ingen uvedkommende kommer ind på banen.
 • lade spillet genoptage, efter at det har været stanset.
 • anvende de markeringer, som er beskrevet i denne bogs afsnit ’Dommeren og 2. dommerens signaler’.
 • til rette vedkommende indsende en kamprapport med oplysning om enhver indberetning af spillere og/eller officials og andre uregelmæssigheder før, under eller efter kampen.


Dommeren skal:

 • fungere som tidtager og 3. dommer i de tilfælde, hvor de assisterende dommere ikke er til stede.
 • efter sit skøn udsætte eller afbryde kampen for enhver overtrædelse af loven.
 • udsætte eller afbryde kampen på grund af enhver uvedkommende indblanding


2. dommeren skal:

 • erstatte dommeren i tilfælde af, at han bliver skadet eller er ude af stand til at fortsætte.


Dommernes afgørelser
Dommernes afgørelser vedrørende det, som er foregået under spillet, herunder om et mål er scoret eller ej, er endelige.Dommerne kan kun ændre deres kendelse, hvis de selv opdager, at de har begået en fejl, eller hvis de vælger at rette sig efter råd fra en assisterende dommer – og da kun så længe spillet ikke er genoptaget, eller kampen ikke er fløjtet af. 

Dommerens beslutning går forud for 2. dommerens, hvis der er uenighed i deres 
kendelser.

Hvis 2. dommeren eller en af de assisterende dommere gør sig skyldig i uretmæssig indblanding eller upassende opførsel, skal dommeren bortvise pågældende og indberette sagen til rette vedkommende.

Dommernes ansvar
Dommerne eller 2. dommeren kan ikke gøres ansvarlig for:

 • nogen som helst form for skade på en spiller, official eller tilskuer.
 • nogen som helst tingskade.
 • noget som helst tab for nogen enkeltperson, klub, selskab, forbund eller tilsvarende som følge eller mulig følge af en afgørelse, som de træffer ud fra loven eller ifølge de normale procedurer i forbindelse med arrangement af, afvikling af eller kontrol over en kamp.


Eksempler på sådanne afgørelser:

 • om banens eller dens omgivelsers tilstand eller vejrforholdene gør det muligt eller ikke muligt at afvikle en kamp.
 • aflysning af en kamp, uanset grunden.
 • tilstanden af rekvisitter, udstyr og bolde, som anvendes under en kamp.
 • afbryde eller undlade at afbryde en kamp som følge af indblanding fra tilskuere eller noget som helst problem i tilskuerområdet.
 • afbryde eller undlade at afbryde en kamp for at tillade behandling af en skadet spiller.
 • ønske om, at en skadet spiller fjernes fra banen for at blive behandlet.
 • tilladelse til eller forbud mod, at en spiller bærer bestemt udstyr eller bestemte beklædningsgenstande.
 • for så vidt dette er inden for dommernes ansvarsområde, om en hvilken som helst person (herunder også officials fra holdene eller stadion, sikkerhedsfolk, fotografer eller andre repræsentanter for medierne) må befinde sig i nærheden af banen.
 • enhver anden afgørelse, som dommerne træffer ifølge Futsalloven eller i overensstemmelse med deres beføjelser ifølge de turneringsregler, hvorunder kampen spilles.


Internationale kampe
I internationale kampe er 2. dommeren obligatorisk.

5. dommeren
I turneringer, hvor der udpeges en 5. dommer, skal hans funktion og opgaver være i overensstemmelse med de retningslinjer, som er gengivet i denne lovbog.