§ 13 - Frispark

Former for frispark

Direkte eller indirekte frispark tildeles det hold som en forseelse er begået imod af en spil-ler, reserve, udvist spiller eller af en official.

Ved direkte og indirekte frispark skal en af dommerne klart vise at 4 sekunders reglen gælder og påbegyndes.

Markering for Indirekte frispark

Dommerne markerer det indirekte frispark ved at strække en arm i vejret. Dommerne skal holde armen i vejret, indtil sparket er taget, og bolden er rørt af en anden spiller, eller er gået ud af spil.

Det indirekte frispark skal tages om, såfremt en eller begge dommere glemmer at marke-re, at frisparket er indirekte, og bolden går direkte i mål.

 

Bold i mål:

 • Hvis bolden på et direkte frispark sparkes direkte i modspillernes mål, dømmes mål.
 • Hvis et indirekte frispark sparkes ind i modspillernes mål, dømmes målkast til modspil-lerne (medmindre markeringen til indirekte frispark ikke blev givet. Se ovenfor).
 • Hvis et direkte eller indirekte frispark sparkes direkte i eget mål, dømmes hjørnespark til modspillerne.

 

Udførelse

Alle frispark skal tages:

 • Inden for 4 sekunder.
 • Fra stedet hvor forseelsen blev begået (åstedet), undtagen:
 • Direkte frispark i eget straffesparksfeltet til forsvarende hold, må taget et hvilken som helst sted i straffesparksfeltet.
 • Et indirekte frispark for en forselese i straffesparksfeltet eller for en forseelse hvor spillet blev stoppet medens bolden var i straffesparkesfeltet, tages fra straffesparks-feltets grænselinje (dog ikke mållinjen) og fra det punkt, som er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået (se illustration på næste side).
 • Frispark for forseelser hvor en spiller indtræder, genindtræder eller forlader banen uden dommernes tilladelse, tages fra stedet hvor bolden var da spillet blev stoppet, undtagen hvis spillet blev stoppet medens bolden var i straffesparksfelte. I så fald ta-ges det indirekte frispark fra straffesparksfeltets grænselinje (dog ikke mållinjen) og fra det punkt, som er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået (se ovenstående illustration)
 • Hvor Futsalloven angivet et andet sted.

 

Bolden:

 • Skal ligge stille, og sparkeren må ikke røre bolden igen, før den er rørt af en anden spil-ler.
 • Bolden er i spil når den er sparket og klart har bevæget sig.

Indtil bolden er i spil, skal alle modspillere:

 • Være mindst 5 meter fra bolden.
 • Uden for straffesparksfeltet ved frispark i modspillernes straffesparksfelt.

Hvis to eller flere spillere fra det forsvarende hold udgør en mur, skal alle det angribende holds spillere være mindst 1 meter fra muren, indtil bolden er i spil.

Et frispark kan udføres ved at løfte bolden med én fod eller samtidig med begge fødder.

At finte ved et frispark for at forvirre modspillerne er tilladt som en del af Futsal.

Hvis en spiller ved udførelsen af et frispark forsætligt sparker bolden ind på en modspil-ler for at kunne spille den igen, og dette ikke sker på en satset eller hensynsløs måde eller med unødig stor kraft, lader dommeren spillet fortsætte.

 

Overtrædelser/straffebestemmelser

Hvis en modspiller – når et frispark tages – er nærmere bolden end foreskrevet, tages fri-sparket om, medmindre fordelsreglen kan anvendes. Men hvis en spiller tager et frispark hurtigt, og en modspiller, som er mindre end 5 meter fra bolden, opsnapper den, lader dommeren spillet fortsætte. En modspiller, som forsætligt forhindrer et frispark i at blive taget hurtigt, skal advares for at forhale en igangsættelse.

Hvis en spiller fra det angribende hold, når et frispark tages, er mindre end 1 meter fra en mur bestående af mindst to spillere fra det forsvarende hold, dømmes indirekte frispark.

Hvis forsvarsspillerne tager et frispark i eget straffesparksfelt, og én eller flere modspillere endnu er i straffesparksfeltet, fordi de ikke havde tid til at forlade det, skal dommeren lade spillet fortsætte.

Hvis en modspiller, som er i straffesparksfeltet, når sparket tages, eller løber ind i straffe-sparksfeltet, før bolden er i spil, rører eller forsøger at erobre bolden, før den er i spil, skal frisparket tages om.

Hvis en spiller rører bolden igen, efter at bolden er i spil, men før den har rørt en anden spiller, dømmes indirekte frispark. Hvis sparkeren begår en hands-forseelse:

 • Dømmes direkte frispark.
 • Dømmes straffespark, hvis forseelsen blev begået i sparkerens straffesparksfelt, med-mindre det var målmanden, der sparkede. I så fald dømmes indirekte frispark.

Hvis et frispark ikke tages inden for 4 sekunder, dømmes indirekte frispark til modspil-lerne, hvor frisparket skulle være taget. Sker forseelsen i eget straffesparksfeltet tages det indirekte frispark fra straffesparksfeltets grænselinje (dog ikke mållinjen) og fra det punkt, som er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået (se illustration i denne paragraf).

 

Akkumulerede frispark

 • Akkumulerede frispark er forseelser, der bliver straffet med direkte frispark eller straffe-spark, som nævnt i § 3 og § 12.
 • De akkumulerede frispark, som begås af hvert hold i hver halvleg, skal påføres kamp-rapporten.
 • Dommerne kan tillade spillet at fortsætte ved at lade fordelsreglen gælde, hvis holdet ikke har begået 5 akkumulerede frispark, og modspillerne ikke bliver berøvet et mål el-ler en oplagt scoringsmulighed.
 • Hvis de lader fordelsreglen gælde, skal dommerne markere et akkumuleret frispark til tidtageren og 3. dommeren, så snart bolden er ude af spil.
 • Hvis kampen fortsætter med forlænget spilletid, skal alle akkumulerede frispark fra an-den halvleg fortsat gælde.

 

Direkte frispark begyndende med det 6. akkumulerede frispark til hvert hold (DFKSAF)

Alle direkte frispark eller straffespark som et hold tildeles er akkumulerede. Ved det 6. ak-kumulerede frispark, som holdet udfører, dømmes et akkumuleret straffespark til mod-spillerne. Derefter er alle efterfølgende direkte frispark i en halvleg det ”6. akkumulerede frispark”, og holdet tildeles et akkumuleret straffespark.

Ved akkumulerede frispark der begås af en spiller i eget straffesparksfelt dømmes straffe-spark til modspillerne, uanset antallet af begåede akkumulerede frispark.

Der kan scores direkte på det 6. akkumulerede frispark, og spilleren skal sparke med den hensigt at score direkte.

Det forsvarende holds spillere må ikke opstille ”mur” for at forsvare et 6. akkumuleret fri-spark.

 

Procedure:

 • En spillers position ved en igangsættelse bestemmes af placeringen af fødderne eller enhver anden del af kroppen, der har berøring med banen.
 • Bolden skal ligge stille på 10 meter straffesparksmærket, eller på det sted hvor det 6. akkumulerede frispark blev begået.
 • Hvis en spiller begår sit holds 6. akkumulerede frispark på modspillernes banehalvdel eller på den del af egen banehalvdel, der er afgrænset af midterlinjen og den tænkte linje parallel med midterlinjen og gennem det andet straffesparksmærke, skal frisparket tages fra det andet straffesparksmærke.
 • Hvis en spiller begår sit holds 6. akkumulerede frispark på sin egen banehalvdel mellem den tænkte 10 meterlinje (gennem det andet straffesparksmærke) og mållinjen, men udenfor straffesparksfeltet, må det det angribende hold selv vælge, om de vil tage fri-sparket på det andet straffesparksmærke eller på åstedet.
 • Målstolper, overligger og målnet skal være i ro.
 • Spilleren, der tager det 6. akkumulerede frispark, skal være klart identificeret.
 • Det forsvarende holds målmand skal være mindst 5 meter fra bolden.

De øvrige spillere, skal:

 • Være på banen.
 • Være mindst 5 meter fra bolden.
 • Være bagved bolden.
 • Være udenfor straffesparksfeltet.

Efter at spillerne har indtaget deres positioner jfr. Futsalloven, giver en af dommerne signal til, at det 6. akkumulerede frispark må tages:

 • Spilleren som tager det 6. akkumulerede frispark skal sparke bolden mod modspillernes mål med intention at score direkte. Et spark med hælen er tilladt, såfremt bolden bevæ-ger sig mod målet, og det er et forsøg på at score direkte.
 • Bolden er i spil når den er sparket og klart har bevæget sig mod modspillernes mål.
 • Sparkeren må ikke spille bolden igen, før den er rørt af en anden spiller.
 • Hvis et hold er blevet tildelt det 6.akkumulerede frispark, og halvlegen slutter, skal der tillægges tid, indtil det 6. akkumulerede frispark er udført. Sparket betragtes som af-sluttet, efter at bolden er sat korrekt i spil, en af følgende situationer opstår:
  • Bolden stopper med at bevæge sig eller går ud af spil
  • Bolden spilles af en anden spiller end den forsvarende målmand (herunder sparke-ren).
  • Dommerne stopper spillet for en forseelse begået af sparkeren eller sparkerens hold.
 • Hvis en spiller fra det forsvarende hold (herunder det forsvarende holds målmand) begår en forseelse og det 6. akkumulerede frispark brændes eller bliver reddet, skal fri-sparket tages om.

 

Overtrædelser/straffebestemmelser:

 • Når dommerne har givet signal til at det 6. akkumulerede frispark må tages, skal spar-ket tages inden for 4 sekunder. Hvis sparket ikke tages inden for 4 sekunder skal der tildeles et indirekte frispark til modspillerne, fra det sted hvor det 6. akkumulerede fri-spark skulle være taget.
 • Hvis, før bolden er sat i spil, en af følgende hændelser sker:
 • Spilleren der tager det 6. akkumulerede frispark eller en medspiller begår en forse-else:
  • Hvis bolden går i mål, tages sparket om
  • Hvis bolden ikke går i mål, stopper dommerne spillet, og igangsætter med et indi-rekte frispark til det modsatte hold.
  • Bortset fra følgende situationer, hvor spillet stoppes og genoptages med et indi-rekte frispark til det modsatte hold, uanset om der scores eller ikke:
  • Det 6. akkumulerede frispark er ikke sparket imod modspilleres mål, og med in-tentionen af score direkte.
  • En anden spiller end den udpegede tog frisparket. Dommerne advarer sparkeren.
  • Sparkeren udfører en finte efter at tilløbet er afsluttet (det er tilladt at finte un-der tilløbet til frisparket). Sparkeren advares.
 • Det forsvarende holds målmand begår en forseelse:
  • Hvis bolden går i mål, godkendes målet.
  • Hvis bolden ikke rammer målet eller springer tilbage fra målstang eller overligger, tages sparket kun om, hvis målmandens forseelse tydeligt påvirkede sparkeren.
  • Hvis målmanden er årsagen til, at bolden ikke går i mål, tages sparket om.
  • Hvis målmandens forseelse betyder, at sparket skal tages om, tildeles han en påtale
   for denne første forseelse – og i gentagelsestilfælde en advarsel
 • Én af målmandens medspillere overtræder spillets love:
  • Hvis bolden går i mål, godkendes målet.
  • Hvis bolden ikke går i mål, tages sparket om. Medspilleren tildeles en påtale for sin første forseelse i kampen, og advares for efterfølgende forseelse i kampen
 • Hvis en spiller fra hvert hold begår en forseelse, tages sparket om, undtagen hvis en spiller begår en mere alvorlig forseelse (f. eks ulovlig finte). Spillerne tildeles en påtale for deres første forseelse i kampen, og advares for efterfølgende forseelser i kampen.
 • Hvis både målmanden og sparkeren begår fuldstændig samtidige forseelser:
 • Tildeles sparkeren en advarsel, og spillet genoptages med et indirekte frispark til det
  forsvarende hold.

En modspiller som spærrer vejen for en spiller som skal sparke det 6. akkumulerede fri-spark skal advares, også selv om spilleren før sparket var 5 meter væk.

 • Hvis, efter at det 6. akkumulerede frispark er taget:
  • Sparkeren rører bolden igen, før den er rørt af nogen anden spiller:
  • Skal modspillerne tildeles et indirekte frispark (eller et direkte frispark hvis det er en hands-forseelse).
 • Hvis bolden røres af en uvedkommende, og bolden bevæger sig fremad mod målet:
  • Tages sparket om, medmindre bolden går i mål, og indblandingen ikke forhindre-de den forsvarende målmand eller en forsvarsspiller i at kunne spille bolden (også selvom der er kontakt med bolden), medmindre indblandingen var fra det angri-bende hold.
 • Bolden returnerer ind på banen fra målmanden, overliggeren eller målstolperne, og bliver rørt af noget uvedkommende:
  • Dommerne stopper spillet.
  • Spillet igangsættes ved at lade bolden falde ( j. f. § 8), hvor den blev rørt af det uvedkommende.

 

Futsalloven 2022/23