§ 5 - Dommeren

Dommerens straffemyndighed
Alle kampe skal ledes af en dommer, der har fuld myndighed til at administrere lovene iforbindelse med kampen.

Dommerens afgørelser

Dommeren træffer sine afgørelser efter bedste evne i overensstemmelse med fodboldloven og spillets ånd. Afgørelserne er baseret på dommerens skøn. Dommeren har retten til at foretage passende handlinger inden for fodboldlovens rammer.

Dommerens afgørelser vedrørende det, som er foregået under spillet, herunder om et mål er scoret eller ej, samt kampens resultat, er endelige. Dommerens og det øvrige dommerteams
afgørelser skal altid respekteres.

Hvis spillet er genoptaget, halvlegen eller kampen fløjtet af og dommeren har forladt
banen, kan han ikke ændre sin kendelse til genoptagelse af spillet, hvis han indser, at den
er forkert eller får oplysninger herom fra et andet medlem af dommerteamet.

Men hvis dommeren ved halvlegens afslutning forlader banen for at gå til review-området
eller for at bede spillerne komme tilbage på banen, er det stadig muligt at ændre en afgørelse,
som blev truffet før halvlegens afslutning.

Bortset fra de tilfælde, som opregnes i § 12 og VAR-håndbogen, kan en følgestraf kun tildeles,
efter at spillet er genoptaget, hvis et andet medlem af dommerteamet havde set
og forsøgt at kommunikere forseelsen til dommeren, før spillet var genoptaget. Igangsættelsen
påvirkes ikke.

Hvis dommeren ikke er i stand til at varetage sin funktion, kan spillet fortsætte under
ledelse af det øvrige dommerteam, til bolden går ud af spil.


Rettigheder og pligter

Dommeren

• håndhæver spillets love
• leder kampen i samarbejde med det øvrige dommerteam
• tager tiden, holder regnskab med scoringerne og afleverer en kamprapport til den relevante turneringsmyndighed. Denne rapport skal indeholde disciplinærstraffe og andre særlige begivenheder, som er sket før, under eller efter kampen
• signalerer og/eller overvåger igangsættelser

Fordelsreglen
• lader spillet fortsætte, hvis det hold, som en forseelse er begået imod, har fordel derved, og straffer den oprindelige forseelse, hvis den forventede fordel ikke bliver en realitet inden for få sekunder

Vurdering af ulovligheder
• straffer den alvorligste forseelse (vurderet ud fra følgestraf, igangsættelse, graden af fysisk indsats samt taktisk indflydelse), hvis der begås to samtidige forseelser.
• tildeler følgestraf til spillere, som begår en forseelse, som skal straffes med advarsel eller udvisning.
• har retten til at tildele disciplinære sanktioner fra det øjeblik, han træder ind på banen for at kontrollere den før kampen, til han forlader banen efter kampen (indbefattet straffesparkskonkurrence). Hvis en spiller før kampen begår en forseelse til udvisning, skal dommeren nægte spilleren at deltage i kampen (se §3). Dommeren vil indberette enhver yderligere overtrædelse.
• har myndighed til at vise gule og røde kort, samt hvor turneringsreglerne tillader det, midlertidigt udvise en spiller, fra han træder ind på banen ved kampens begyndelse og indtil kampens afslutning (indbefattet pausen, forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence).
• skrider ind over for officials, som ikke viser sportslig opførsel og påtaler det, advarer eller udviser dem eventuelt fra banen og dens umiddelbare nærhed, herunder det tekniske område. Hvis den, som har forset sig, ikke kan identificeres, sanktioneres cheftræneren, som befinder sig i det tekniske område. Et medlem af lægestaben, som begår en forseelse til bortvisning, kan dog forblive, hvis holdet ikke har anden medicinsk fagperson til rådighed, således at han kan handle, hvis en spiller har brug for lægehjælp.
• handler efter råd fra det øvrige dommerteam angående hændelser, han ikke selv har set.

Skader
• lader spillet fortsætte, indtil bolden er ude af spil, hvis en spiller kun er lettere skadet
• standser spillet, hvis en spiller efter hans skøn er alvorligt skadet, og sørger for, at han bliver fjernet fra banen. En skadet spiller må ikke behandles på banen og må først genindtræde på banen, når spillet er genoptaget. Hvis bolden er i spil, skal genindtræden ske over sidelinjen, men hvis bolden er ude af spil, kan det ske over en hvilken som helst grænselinje.

Undtagelser til kravet om at forlade banen kan kun forekomme, når:
• en målmand er skadet
• en målmand og en markspiller er stødt sammen og skal have behandling
• medspillere er stødt sammen og skal have behandling 
• der foreligger en alvorlig skade
• en spiller blevet skadet som resultat af en fysisk forseelse, som har påført modspilleren en advarsel eller udvisning (f.eks. en hensynsløs eller voldsom tackling).
Selve behandlingen skal afsluttes hurtigt.
• der er dømt straffespark, og sparket skal tages af den skadede spiller

• sikrer sig, at enhver spiller, der bløder fra et sår, forlader banen. Spilleren må først genindtræde ved et tegn fra dommeren, som skal sikre sig, at blødningen er standset, og der ikke er blod på noget af spillerens udstyr.
• Hvis dommeren har kaldt læge og/eller bårehold ind på banen, skal spilleren forlade banen gående eller på båren. En spiller, som ikke gør det, skal advares for usportslig opførsel.
• Hvis dommeren skal tildele en advarsel eller en udvisning til en spiller, som er skadet og forlader banen for at blive behandlet, skal kortet vises, før spilleren forlader banen.
• Hvis spillet ikke er standset af anden grund, eller skaden ikke skyldes en overtrædelse af spillets love, genoptages spillet ved, at dommeren lader bolden falde.


Udefra kommende påvirkning
• standser, udsætter eller afbryder kampen som følge af en overtrædelse af loven eller udefra kommende påvirkning, f.eks. hvis
• lysanlægget ikke giver tilstrækkeligt lys
• en tilskuer kaster en genstand, som rammer et medlem af dommerteamet, en spiller eller en official. Dommeren kan lade kampen fortsætte eller standse, udsætte eller afbryde kampen afhængig af hændelsens karakter.
• en tilskuer fløjter, og dette har indflydelse på kampen. Spillet standses og genoptages ved, at dommeren lader bolden falde.
• Hvis en bold, en anden genstand eller et dyr kommer ind på banen under kampen, skal dommeren
• kun standse spillet (og genoptage det ved at lade bolden falde), hvis det har indflydelse på spillet. Hvis bolden er på vej i mål, og indblandingen ikke forhindrer en forsvarende spiller i at spille bolden, dømmes mål, hvis bolden efterfølgende går i mål (selv hvis den pågældende har rørt bolden), medmindre bolden går i modspillernes mål.
• lade spillet fortsætte, hvis det pågældende ikke har indflydelse på spillet, og få det fjernet fra banen ved først givne lejlighed.
• tillader ikke en uvedkommende person at træde ind på banen

Videodommere (VAR)
Brug af videodommere (VAR) er kun tilladt, hvis turneringsmyndighederne har opfyldt alle implementeringskrav i VAR-protokollen som beskrevet i VAR-håndbogen og har fået skriftlig tilladelse fra IFAB og FIFA.

Dommeren kan kun få hjælp fra en videodommer, hvis der foreligger en klar og åbenlys fejl eller en betydende ikke-registreret ændelse i relation til

  • mål / ikke mål
  • straffespark / ikke straffespark
  • direkte udvisning (ikke 2. advarsel)
  • forveksling af spillere, hvor dommeren advarer eller udviser den forkerte spiller
Hjælpen fra videodommeren sker i form af mulighed for at gense hændelsen. Dommeren træffer den endelige afgørelse, som kan være baseret udelukkende på information fra videodommere og / eller ske efter, at dommeren har genset den pågældende situation (review på banen).

Bortset fra en betydende ikke-registreret hændelse skal dommere (og, hvor det er relevant, andre medlemmer af dommerteamet) altid træffe en afgørelse (herunder også en afgørelse om ikke at straffe en potentiel lovovertrædelse). Denne kendelse ændres ikke, medmindre der er tale om en klar og åbenlys fejl.

Review efter at spillet er genoptaget:
Hvis spillet er blevet standset og genoptaget, kan dommeren kun foretage et review og anvende passende disciplinærstraffe, hvis det drejer sig om en forveksling af spillere eller en mulig udvisning for voldsom adfærd, spytten, biden eller ekstremt fornærmende, hånende eller upassende sprog eller handling.
Dommerens udstyr

Obligatorisk udstyr
• Fløjte(r)
• Ur(e)
• Røde og gule kort
• Notesbog (eller andet, så der kan holdes regnskab med kampen)

Andet udstyr
Dommeren må bruge
• Kommunikationsudstyr til kommunikation med det øvrige dommerteam (bip-flag, headset, etc.)
• EPTS eller andet udstyr til fysiske målinger
• Markeringsspray.

Dommerteamet må ikke bære smykker eller noget andet elektronisk udstyr, herunder kameraer.

Dommerens markeringer (se i PDF dokument).

Ud over den nuværende fordelsmarkering med to arme er en tilsvarende markering med én arm nu også tilladt, da det ikke altid er let for dommeren at løbe med to strakte arme.

Dommerens ansvar

En dommer eller andet medlem af dommerteamet kan ikke gøres ansvarlig for:
• nogen som helst form for skade på en spiller, official eller tilskuer
• nogen som helst tingskade
• noget som helst tab for nogen enkeltperson, klub, selskab, forbund eller tilsvarende som følge eller mulig følge af en afgørelse, som han træffer ud fra fodboldloven eller ifølge de normale procedurer i forbindelse med arrangement af, afvikling af eller kontrol over en kamp.

Eksempler på sådanne afgørelser:
• om banens eller dens omgivelsers tilstand eller vejrforholdene gør det muligt ellerikke muligt at afvikle en kamp
• aflysning af en kamp, uanset grunden
• vedrørende tilstanden af rekvisitter, udstyr og bolde, som anvendes under en kamp
• afbrydelse eller fortsættelse af en kamp under hensyntagen til indblanding fra tilskuere eller noget som helst problem i tilskuerområdet
• afbrydelse eller fortsættelse af en kamp for at tillade behandling af en skadet spiller
• anmodning eller krav om, at en skadet spiller fjernes fra banen for at blive behandlet
• tilladelse til eller forbud mod, at en spiller bærer bestemt udstyr eller bestemte beklædningsgenstande
• for så vidt dette er inden for dommerens ansvarsområde, om en hvilken som helst person (herunder også officials fra holdene eller stadion, sikkerhedsfolk, fotografer eller andre repræsentanter for medierne) må befinde sig i nærheden af banen
• enhver anden afgørelse, som dommeren træffer ifølge fodboldloven eller i overensstemmelse med sine beføjelser ifølge de turneringsregler, hvorunder kampen spilles.

Fodboldloven 23/24