§ 3 - Spillerne

Antal spillere
En kamp spilles af to hold, som hver består af højst 11 spillere. Én af disse skal være målmand.
En kamp kan ikke begynde eller fortsætte, hvis et af holdene består af færre end 7
spillere.

Hvis et hold har færre end 7 spillere, fordi én eller flere spillere med vilje har forladt banen,
behøver dommeren ikke standse spillet og kan benytte fordelsreglen, men kampen kan
ikke genoptages, når bolden er gået ud af spil, hvis holdet ikke har mindst 7 spillere.

Hvis turneringsreglementet foreskriver, at alle spillere og reserver skal være navngivet før
kampens begyndelse, og et hold begynder kampen med færre end 11 spillere, kan kun de
spillere og reserver deltage, som er navngivet før kampen.

Antal udskiftninger

Turneringskampe
FIFA, konføderationer og nationalforbund fastsætter, hvor mange reserver, op til maksimalt 5, der kan anvendes i en officiel turneringskamp. I den højeste mandlige og kvindelige række samt samt i A-landskampe tillader turneringsreglerne op til fem udskiftninger under følgende forudsætninger:


• Hvert hold kan udskifte spillere under maksimalt tre standsninger i spillet
• Udskiftninger foretaget i pausen mellem halvlege tæller ikke som en standsning i spillet
• Hvis begge hold foretager udskiftning(er) på samme tid, tæller dette som en udnyttet mulighed for udskiftning for begge hold. Flere udskiftninger (og anmodning om det) for et hold på samme tid tæller som én udnyttet mulighed.

Folænget spilletid
• Hvis et hold ikke har udnyttet alle udskiftninger og/eller udskiftningsmuligheder, kan ubrugte udskiftninger og udskiftningsmuligheder anvendes i den forlængede spilletid
• Hvis turneringsreglementet tillader anvendelsen af én yderligere udskiftning i den forlængede spilletid, vil begge hold have én yderligere udskiftningsmulighed
• Udskiftninger kan også foretages i pausen mellem ordinær kamp og forlænget spilletid – og i pausen i den forlængede spilletid - uden at dette betragtes som en anvendt udskiftningsmulighed

Andre kampe
A-landskampe må der navngives højst 12 reserver, hvoraf højst 6 må anvendes.

I alle andre kampe kan der indsættes flere end 6 reserver, forudsat at
• de to hold er enige om et maksimumantal
• dommeren er underrettet før kampen.

Hvis dommeren ikke er underrettet, eller holdene ikke er blevet enige før kampen, kan der
højst tillades 6 reserver.

Fri udskiftning
Ved fri udskiftning forstås, at en udskiftet spiller senere igen kan indskiftes som deltager i
kampen. Dette er kun tilladt i ungdoms-, veteran-, handicap- og breddekampe, under forudsætning
af, at det nationale forbund, konføderationen eller FIFA har godkendt det.

Procedure ved udskiftning
I alle kampe skal navnene på reserverne opgives til dommeren før kampens begyndelse.
Reserver, hvis navne ikke er opgivet, må ikke deltage.

Når en spiller skal udskiftes med en reserve, gælder følgende:
• Enhver ønsket udskiftning skal meddeles dommeren, før den finder sted
• Spilleren, som skal udskiftes, får dommerens tilladelse til at forlade banen,
medmindre han allerede har forladt den, og skal forlade banen ved det nærmeste sted
på grænselinjen, medmindre dommeren viser, at spilleren uden forsinkelse kan gå ud
ved midterlinjen eller et andet sted (f.eks. under hensyn til sikkerhed eller spillerens
skade).
• Spilleren, som skal udskiftes, skal gå direkte til omklædningsrummet eller det tekniske
område, og må ikke deltage igen, medmindre fri udskiftning er tilladt
• Hvis spilleren, som skal udskiftes, nægter at forlade banen, fortsætter spillet.

Reserven må træde ind på banen
• under en standsning i spillet
• ved midterlinjen
• når den udskiftede spiller har forladt banen
• efter at dommeren har givet ham tegn

En udskiftning er foretaget, når reserven træder ind på banen. Fra det øjeblik betragtes
den udskiftede spiller som udskiftet og reserven som spiller, der kan foretage en hvilken
som helst igangsættelse.

Alle reserver er underkastet dommerens myndighed, hvad enten de deltager i kampen
eller ej.

Udskiftning af målmanden
Enhver anden spiller kan skifte plads med målmanden, hvis:
• dommeren er underrettet, før skiftet finder sted
• skiftet sker under en standsning i spillet.

Overtrædelser/straffebestemmelser

Hvis en navngiven reserve ved kampens start træder ind på banen i stedet for en
navngiven spiller, og dommeren ikke er informeret herom,
• tillader dommeren den navngivne reserve at deltage i kampen
• den navngivne reserve tildeles ikke nogen følgestraf
• den oprindelig navngivne spiller kan blive en navngiven reserve
• antal tilladte udskiftninger for holdet påvirkes ikke
• dommeren indberetter det skete til rette vedkommende.

Hvis en udskiftning foretages i pausen eller før forlænget spilletid, skal proceduren være
afsluttet, før kampen genoptages. Hvis dommeren ikke er underrettet, kan den navngivne
reserve fortsætte med at spille. Der tildeles ikke nogen disciplinær straf, men dommeren
indberetter det skete til den relevante turneringsmyndighed.

Hvis en spiller skifter plads med målmanden, uden dommerens tilladelse, skal
• spillet fortsætte
• de involverede spillere advares, næste gang bolden er ude af spil, men ikke hvis skiftet
skete i pausen (også i forlænget spilletid) eller i tidsrummet mellem kampens afslutning
og begyndelsen af den forlængede spilletid og/eller straffesparkskonkurrence.

For enhver anden overtrædelse af denne paragraf
• skal de involverede spillere advares
• genoptages spillet med et indirekte frispark fra det sted, hvor bolden var, da spillet
blev standset.

Udviste spillere og reserver
En spiller, som er blevet udvist
• før holdskemaet er afleveret, kan ikke opgives som spiller eller reserve
• efter at holdskemaet er afleveret, men før kampens begyndelse, kan erstattes af
en navngiven reserve, som ikke selv kan erstattes. Antal tilladte udskiftninger
påvirkes ikke.
• efter kampens begyndelse, kan ikke erstattes.

En navngiven reserve, som bliver udvist før eller efter kampens begyndelse, kan ikke erstattes.

Ekstra personer på banen
Træneren og andre personer, som står på holdskemaet (undtagen spillere og reserver)
betragtes som officials.
Enhver, som ikke står på holdskemaet som spiller, reserve eller official, betragtes som
spillet uvedkommende.

Hvis en official, reserve, udskiftet spiller eller udvist spiller træder ind på banen, skal
dommeren
• kun standse spillet, hvis den pågældende har indflydelse på spillet
• få personen fjernet ved næste spilstop
• tildele passende disciplinær straf.

Hvis spillet bliver standset, og indblandingen skete fra
• en official, reserve, udskiftet eller udvist spiller, skal spillet genoptages med et direkte
frispark eller straffespark
• en spillet uvedkommende, skal dommeren lade bolden falde.

Hvis bolden er på vej i mål, og indblandingen ikke forhindrer en forsvarende spiller i at
spille bolden, dømmes mål, hvis bolden efterfølgende går i mål (selv hvis den pågældende
har rørt bolden), medmindre bolden går i modspillernes mål.

En spiller, som midlertidigt har forladt banen
Hvis en spiller, som skal have dommerens tilladelse til at genindtræde, gør dette uden tilladelse,
skal dommeren
• standse spillet (dog ikke øjeblikkelig, hvis spilleren ikke har indflydelse på spillet eller
et medlem af dommerteamet), eller hvis fordelsreglen kan anvendes
• advare spilleren for at genindtræde på banen uden tilladelse

Hvis dommeren standser spillet, skal det genoptages
• med et direkte frispark til modspillerne fra det sted, hvor indflydelsen skete.
• med et indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor bolden var, da spillet blev
standset, hvis spilleren ikke har haft nogen indflydelse.

Hvis en spiller i spillets medfør passerer én af banens grænselinjer, har han ikke begået
nogen forseelse.

Mål scoret med en ekstra person på banen

Hvis dommeren, efter at der er scoret et mål, men før spillet er genoptaget, opdager, at der var en ekstra person på banen og denne person havde indflydelse på spillet, da målet blev scoret,

skal dommeren annullere målet, hvis
• den ekstra person var en spiller, reserve, udskiftet spiller, udvist spiller eller official
tilknyttet det hold, der scorede. Spillet genoptages med et direkte frispark til modspillerne
fra det sted, hvor den ekstra person befandt sig.
• den ekstra person var spillet uvedkommende og havde indflydelse på spillet,
medmindre bolden går i mål og situationen er som beskrevet ovenfor i afsnittet
’Ekstra personer på banen’. Spillet genoptages ved, at dommeren lader bolden falde.

skal dommeren anerkende målet, hvis
• den ekstra person var en spiller, reserve, udskiftet spiller, udvist spiller eller official
tilknyttet det hold, der blev scoret imod
• den ekstra person var spillet uvedkommende og ikke havde indflydelse på spillet.

Under alle omstændigheder skal dommeren få fjernet den ekstra person fra banen.

Hvis dommeren, efter at der er scoret et mål, og spillet er genoptaget, opdager, at der
var en ekstra person på banen, da målet blev scoret, kan målet ikke annulleres. Hvis den
ekstra person stadig er på banen, skal dommeren
• standse spillet
• få den ekstra person fjernet
• genoptage spillet ved at lade bolden falde eller med et frispark, alt efter situationen.

Dommeren skal indberette hændelsen til den relevante turneringsmyndighed.

Anføreren
Anføreren har ingen speciel status eller specielle rettigheder, men han har en vis grad af
ansvar for sit holds opførsel.

Fodboldloven 23/24