Forretningsudvalg

Formand: Jesper Møller    
Næstformand: Thomas Christensen    
Næstformand: Bent Clausen    
Kasserer: Christian Kofoed    
Medlem Henrik Ravnild    

Forretningsudvalgets opgaver

Forretningsudvalget er overfor DBU's repræsentantskab og bestyrelse ansvarlig for unionens daglige drift, og har prokura til at træffe afgørelser i sager, der ligger udenfor den administrerende direktørs beføjelser.
Det er forretningsudvalget,der ansætter DBU's øverste administrative leder, som er daglig ansvarlig for unionens drift. 

Forretningsudvalgets kompetence
15.1 Forretningsudvalget bistår DBUs bestyrelse med den overordnede ledelse af DBU og den administrerende direktør
med den daglige ledelse af DBU ud fra de overordnede retningslinjer, som vedtages af bestyrelsen, og efter en forretningsorden fastsat af bestyrelsen.
§16  Forretningsudvalgets sammensætning
16.1 DBUs forretningsudvalg består af fem medlemmer, som følger:                    
  1. DBUs formand, de to næstformænd og kasserer er fødte medlemmer af forretningsudvalget.
  2. Herudover består forretningsudvalget af et medlem, som vælges blandt de øvrige 12 bestyrelsesmedlemmer. Valget sker snarest muligt efter det ordinære repræsentantskabsmødes afholdelse og senest inden udgangen af marts måned. Valget sker for et år ad gangen. Valget sker i en valgrunde, hvor de nævnte 12 bestyrelsesmedlemmer hver har én stemme. Den person, som får flest stemmer indtræder i forretningsudvalget.