Årligt vederlag for DBU's Bestyrelse

Bestyrelsen 2021

 

Navn

Stilling

Bestyrelsesvederlag

Jesper Møller

Formand

0* (Modtager fra UEFA)

Bent Clausen

Næstformand

385.261 kr.

Thomas Christensen

Næstformand

385.261 kr.

Ole Jacobsen

Medlem

128.420 kr.

Claus Christensen

Medlem

128.420 kr.

Peter Tornbo

Medlem

128.420 kr.

Mette Bach Kjær

Medlem

128.420 kr.

Bestyrelsesvederlag reguleres årligt svarende til udviklingen i nettoprisindekset, første gang pr. 1. januar 2021 (målt på december 2019 = 103,4)

 • Der er taget ekstraordinær beslutning for år 2021 pga. Covid-19-pandemien om ingen stigning.
 • Nettoprisindeks stigning i år 2021 = 0 % (indeks 103,4 2019 og indeks 103,4 2020)
 • Nettoprisindeks stigning i år 2022 = 3,0 % (indeks 103,4 2020 og indeks 106,5 2021)
 • Bestyrelsen er for 2023 ekstraordinært kun reguleret med en sats svarende til den af finansministeriet anvendte sats i forbindelse med Finansloven (3,9 %). Nettoprisindekset steg med 8,9%.

*) Formanden har afstået fra modtagelse af vederlag fra DBU (1,2 mio. kr. ekskl. indeksregulering). Formanden modtager vederlag fra UEFA som medlem af UEFA Executive Committee.
Ud af det samlede vederlag afholder formanden selv udgifter til pensionen på 15%, der kan indbetales af DBU til en af formanden valgt pensionsordning.

Vederlag til de to næstformænd fastsættes til 25 % af formandens normale vederlag på 1.200.000 kr. svarende til 300.000 kr. ex nettoprisindeksering. Næstformændene modtager 5 % ekstra (af formandens vederlag) i den periode, hvor DBU’s formand er indvalgt i UEFA Executive Committee (i alt 360.000 kr. ex nettoprisindeksering).

Vederlag til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer (ikke formand eller næstformænd) fastsættes til 10 % af formandens vederlag (120.000 kr. ex nettoprisindeksering).

 • Vederlag til bestyrelsesmedlemmerne er for selve bestyrelsesarbejdet. Der kan komme yderligere vederlag i forbindelse med internationalt komité- og udvalgsarbejde og/eller internationale opgaver.

 • Bestyrelsesmedlemmer, som deltager på kongresser i UEFA eller FIFA, får omkostningsdækning for deltagelsen. Diæter, som udbetales af UEFA og FIFA, tilgår DBU.

 • Medlemmer af DBU’s bestyrelse modtager ikke yderligere vederlag ved at påtage sig hverv i DBU’s øvrige komiteer og udvalg.
 • Bestyrelsesmedlemmer i DBU modtager IKKE tillægsvederlag, diæter, efterløn, ægtefællepension, efterindtægt, feriegodtgørelse eller børnepension.

VEDERLAG FOR ØVRIGE POSTER I DBU

 • Vederlag til formanden for lovbestemte komiteer eller udvalg fastsættes til 5 % af formandens vederlag (60.000 kr.). Vederlaget gives kun til formænd, som ikke er medlem af bestyrelsen.

 • Formænd for udvalg nedsat af - og med direkte reference til - bestyrelsen fastsættes til 4 % af formandens vederlag (48.000 kr.), idet de har ansvar for at udføre specifikke, typisk fodboldfaglige, opgaver med reference til bestyrelsen, og de er nedsat med et flerårigt virke for øje. Vederlaget gives kun til formænd, som ikke er medlem af bestyrelsen.

 • Formænd for øvrige udvalg/arbejds-/ad hoc/ projektgrupper modtager ikke vederlag, da der typisk er tale om specifikke spørgsmål, som behandles på opfordring af bestyrelse, komiteer eller udvalg. Arbejdsgrupper vil normalt ikke have beslutningskompetence og deres virke vil være tidsbegrænset (normalt mindre end et år).

 • Hvis DBU’s bestyrelse af faglige årsager vurderer, at et formandsvederlag for øvrige udvalg/arbejds-/ad hoc/ projektgrupper er nødvendigt, kan det fastsættes inden for en ramme på 0-4 % af formandens honorar.

 •  Herudover gives der ikke vederlag, som medlem af en komité, udvalg eller ad-hoc gruppe.

 

OMKOSTNINGSDÆKNING I DBU

 • Bestyrelses-, komité- og udvalgsmedlemmer er ikke ansatte. Dermed får de ikke udbetalt feriepenge, pension osv.

 • Der ydes omkostningsgodtgørelse. Ved kørsel i egen bil godtgøres den til enhver tid gældende sats for skattefri godtgørelse.

 • For alle bestyrelses-, komité- og udvalgsmedlemmer gælder, at omkostninger i forbindelse med arbejdet som bestyrelsesmedlem afholdes efter regning, herunder for deltagelse i møder/aktiviteter i bestyrelsen samt de komiteer/udvalg, som medlemmet er medlem af. Det gælder ligeledes ved invitation til DBU-arrangementer, ved deltagelse i repræsentative opgaver og lignende men ikke til deltagelse i arrangementer med videre, hvor medlemmet ikke har nogen officiel funktion.

 

GODER I ØVRIGT Udover vederlag og omkostningsdækning har bestyrelses-, komité- og udvalgsmedlemmer følgende goder;

 • 2 fribilletter til personlig brug til Danmarks landskampe på hjemmebane.
 • Partoutkort (dobbelt).

 • Medlemmerne modtager tøjpakke fra DBU til brug i repræsentativ sammenhæng (p.t. hvert 2. år).

IKRAFTTRÆDEN Ovenstående vederlagspolitik er vedtaget på DBU’s repræsentantskabsmøde den 4. marts 2023