DBU’s Governance- og Udviklingskomite har på sit møde d. 6. oktober drøftet diskriminerende og voldelig adfærd mod fodbolddommere. Drøftelsen har blandt andet fundet sted på baggrund af en konkret sag fra d. 5. september, hvor en fodbolddommer er blevet udsat for diskriminerende tilråb og fysisk overgreb i forbindelse med en serie 4-fodboldkamp. I den pågældende sag blev spilleren idømt en sanktion på seks spilledages karantæne.

Komiteen respekterer, at disciplinærsystemet udøves i armslængde og af en selvstændig uafhængig instans.

Komitéen noterer med tilfredshed, at DBU Jylland har nedsat et hurtigtarbejdende udvalg med deltagelse af personer fra dommer-området, fra fair play-området, fra disciplinærområdet, ligesom det er ønsket, at der skal være repræsentanter fra fodboldklubberne og Lars Olesen fra DBU Jyllands bestyrelse vil sidde ved bordenden som formand. Udvalget skal se på, hvordan man kan øge trygheden og sikkerheden for fodbolddommere, ligesom udvalget skal kigge på, om de nuværende strafferammer er tilstrækkelige og udnyttes som ønsket. Endelig noterer Komitéen sig med tilfredshed, at DBU i de seneste år i forvejen har iværksat forskellige tiltag for at bekæmpe forskellige former for diskrimination i fodboldens verden.


Helle Thorning-Schmidt, der er formand for Governance- og Udviklingskomiteen, slår fast:

”I Governance- og Udviklingskomiteen fordømmer vi alle former for vold og diskrimination – både på og uden for banen. Ingen i dansk fodbold skal udsættes for en sådan behandling, som den unge fodbolddommer har været udsat for. Vi opfordrer derfor DBU til at iværksætte yderligere for at undgå lignende sager i fremtiden,” udtaler Helle Thorning-Schmidt.


Formand for Etisk Udvalg, Birgitte Ladefoged, bakker op:

”Etisk Udvalgs udgangspunkt er, at alle bør kunne deltage trygt og sikkert i dansk fodbold uden at risikere fysiske og verbale overgreb. Med opfordringen håber vi, at det bliver tydeligt for enhver, at vi ikke tolerer dårlig og upassende adfærd i dansk fodbold,” siger Birgitte Ladefoged.


Konkret opfordrer Governance-og Udviklingskomiteen samt DBU’s Etiske Udvalg til, at DBU’s bestyrelse og DBU’s lokalunioner overvejer følgende:

  • Arbejde for at skabe et gennemsigtigt og ensartet sanktionssystem i hele landet, som står mål med overtrædelsernes karakter.

  • Vurdere, om dommere i tilstrækkelig grad kan indgå som ”part” i udmålingen af straf, fx ved i alle relevante tilfælde at give dommere adgang til at anke sagen til rette appelinstans.

  • Opfordre DBU’s lokalunioner til at tilvejebringe grundlaget for, at diskriminerende adfærd mod dommere kan straffes hårdere end andre former for disciplinærforseelser.

  • Undersøge muligheden for, at sanktionere hele hold eller klubber, hvis en eller flere spillere gentagne gange begår diskriminerende eller voldelige overtrædelser.

 

Ligeledes opfordres klubberne generelt til at tage afstand fra alle former for diskrimination og voldelig adfærd.

DBU’s Governance og Udviklingskomite samt dets Etiske Udvalg vil følge udviklingen fremover.

 

BAGGRUND

Governance- og udviklingskomiteen skal sikre samordning og koordinering for arbejdet i DBU rettet mod det strategiske indsatsområde Good Governance, herunder transparens og ordentlighed samt fremme af dansk fodbolds uddannelses- og udviklingsarbejde


Etisk Udvalg
skal rådgive komiteen i fodboldetiske spørgsmål, mens de overordnede politiske og strategiske drøftelser og beslutninger på det etiske område afholdes i selve komiteen.

Udvalget skal agere som ekspertorgan for DBU’s arbejde med etiske spørgsmål og skal behandle de sager af etisk karakter, som måtte komme på og uden for fodboldbanen i relation til dansk fodbold, og hvor DBU måtte skulle have en holdning til det pågældende spørgsmål/situation.