Skatteregler for amatørklubber

Her finder du hjælp til at navigere rundt i de mange regler for at undgå, at din klub bliver offer for sager om ulovlige udbetalinger til fx trænere, spillere og andre, som er tilknyttet fodboldklubben.

Skattereglerne på foreningsområdet – fx i en fodboldklub – er blandt andet til for at sikre, at de frivillige i så vid udstrækning som mulig kan udøve deres prisværdige indsats, og ikke for at besværliggøre deres arbejde.

Som udgangspunkt er samtlige godtgørelser fra klubben til frivillige medhjælpere skattefri forudsat, at klubben holder sig indenfor SKAT´s regler og takster og dækker udgifter, den frivillige har haft i forbindelse med sit ulønnede arbejde for klubben.

Det er klubbernes opgave at sikre, at skattereglerne overholdes, når der udbetales fx løn eller kørepenge til klubbens lønnede og ulønnede personer. Det er derfor også klubbens ansvar at sørge for at få den fornødne dokumentation fra klubbens medarbejdere, når der skal udbetales godtgørelser mv. til sådanne personer. Men det kan være en udfordring at finde rundt i de mange regler, retningslinjer og undtagelser.

Her finder du svar på de mest hyppigt stillede spørgsmål fra klubber, når det drejer sig om udbetaling af løn, godtgørelse og kørepenge. Listen er udarbejdet med udgangspunkt i DIF´s retningslinjer for skatteregler for idrætsforeninger.

Q&A

Hvem dækker ulønnede medarbejdere over?+

Ulønnede medarbejdere (medhjælpere) omfatter:

 • Trænere
 • Holdledere
 • Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer
 • Forældre
 • ”Praktisk hjælp” – fx rengøringshjælp
 • Foreningens medlemmer, i det omfang de udfører frivilligt arbejde for klubben og ikke i forbindelse med aktiviteter i selve medlemsskabet

Godtgørelser udbetalt til ulønnede medhjælpere er skattefrie, når de ikke overstiger de satser, der er fastsat af SKAT. Du kan se reglerne for skattefrie godtgørelser her

Hvilke godtgørelser kan klubben udbetale til frivillige medarbejdere?+

Klubben kan udbetale skattefri godtgørelse ud fra forskellige ´foreningssatser´. Klubben kan udbetales skattefri godtgørelse til:

 • Dækning af telefon- og internetudgifter på op til 2350,- kr. pr år.
 • Dækning af udokumenterede udgifter til fx kontorartikler, porto og møder på op til 1400,- kr. pr. år.
 • Dækning af køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning – fx sportstøj – på op til 1950,- kr. pr. år.

Overstiger udbetalingerne satserne, bliver samtlige godtgørelser skattepligtige for modtageren.

Alternativt kan klubben dække udgifter, som den frivillige medhjælper har haft i forbindelse med jobbet.  Refusion af de faktiske udgifter kan kun ske på grundlag af ekstern bilagsdokumentation. F.eks. kan foreningen vælge at dække de faktiske udgifter til telefon og/eller internet, som den ulønnede medhjælper bruger i forbindelse med arbejdet for foreningen. En ulønnet medhjælper er således ikke omfattet af de gældende regler om beskatning af fri telefon mv., som gælder for lønnede personer.

Du kan læse mere om skattefrie godtgørelser her

Kan klubben skattefrit udbetale kørselspenge (befordringsgodtgørelse)?+

Den frivillige medhjælper, fx en træner eller holdleder, skal jævnligt aflevere en opgørelse over de kilometer, vedkommende har kørt for klubben for at modtage befordringsgodtgørelse.

Opgørelsen skal indeholde:

 • Navn og adresse
 • Dato for kørslen
 • Oplysning om, hvor kørslen er sket fra og til
 • Antallet af kørte kilometer
 • Kørslens formål

Klubben skal selv sikre sig, at det angivne kilometerantal virker sandsynligt.

Klubben udbetaler kørselsgodtgørelse efter takster fastsat af SKAT. Taksterne for 201 og 2017 kan findes på SKAT´s hjemmeside. 

Hvordan er reglerne for kørselsgodtgørelse for amatørspillere?+

Amatørspillere i klubben kan udelukkende modtage skattefri godtgørelse hvis:

 • Spilleren har påtaget sig at transportere andre spillere til eller fra en kamp eller stævne.

Hvis spilleren modtager befordringsgodtgørelse for kørsel alene til og fra træning eller kamp, er denne betaling skattepligtig indkomst for spilleren.

Hvem har indberetningspligt til SKAT?+

Er der tale om en lønnet medarbejder, skal klubben indberette til eIndkomst normalt mindst én gang månedligt. For hver lønnet ansat skal der indberettes A-skat, AM-bidrag, et eventuelt ATP-bidrag og andre oplysninger, der tidligere blev angivet på den årlige oplysningsseddel.

 

Er der tale om en ulønnet medhjælper, der kun modtager de forskellige skattefri godtgørelser eller får refunderet de faktiske udgifter, der er forbundet med det ulønnede job, skal klubben ikke indberette noget til SKAT.

Det er altid klubben, der har ansvaret for, at SKAT´s krav om dokumentation for udbetalinger er overholdt. Det gælder både for ulønnede og lønnede medarbejdere. 

Fandt du ikke de svar, du søgte?

DIF og DGI har i samarbejde med SKAT udarbejdet den elektroniske vejledning ´Skat – skattemæssige forhold i idrætsforeninger´, der giver svar på de fleste skattemæssige spørgsmål for foreninger. Hent pjecen her. 

Du kan under dette linkindberette honorarer og løn af dine medarbejdere i foreningen. 

Du finder SKAT´s regler og retningslinjer for idrætsfolk på SKAT´s hjemmeside her

Rådgivningsfirmaet Deloitte har desuden udviklet en ´tjekliste` til klubberne, der kan bruges ved den mindste tvivl om alle regler er overholdt ved udbetalinger til foreningens medlemmer. Download tjeklisten her. 

DIF bistår altid gerne foreninger med yderligere hjælp eller afklaring af spørgsmål. Gå direkte til DIF´s hjemmeside her.