Propositioner for reserveligaen

I. Turneringens navn og administration m.v.

   
§ 1.1
Turneringens navn er "Reserveligaen i fodbold"
   
§ 1.2
Turneringen udskrives af DBU og Divisionsforeningen, jf. DBUs Repæsentantskabs beslutning om etablering af en Reserveliga.
   
§ 2.1
Turneringens daglige administrator (herefter kaldet "administrator") er Divisionsforeningen i samarbejde med DBU Turneringer, idet DBU har uddelegeret administrationen af turneringen til Divisionsforeningen.
   
§ 2.2
Alle indberetninger, oplysningsskemaer, kampregnskaber, indbetalinger, protester, ansøgninger, forespørgsler og andre henvendelser vedrørende turneringen skal indsendes til administrator, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse propositioner.
   
§ 3
En klub og dennes eventuelle samarbejdspartner(e) i henhold til DBUs love § 17.4, stk. 2, eller i henhold til en aftale om delvis fusion, en overbygningsaftale eller lignende samarbejdsaftale, anses i disse propositioner som en sportslig enhed, og det er denne enhed, der menes, når der efterfølgende i disse propositioner anvendes betegnelsen "klub".
   

II. Turneringsåret

   
§ 4.1
Turneringen indledes i efteråret og afsluttes i foråret.
   
§ 4.2
Begrebet "turneringshalvdel" er i disse propositioner synonymt med begrebet "kalenderhalvår", dvs. perioderne 1. juli - 31. december og 1. januar - 30. juni.
   
III. Turneringsordning
   
§ 5.1
Turneringen omfatter i alt maksimalt 18 hold. De 12 Superligaklubbers reservehold er obligatoriske deltagere. Seneste afsluttede sæsons 2 nedrykkende klubber fra Superligaen inviteres til deltagelse. De resterende hold findes ved tildeling af ”Wild Cards” blandt de 1.divisionsklubber, som ansøger om deltagelse. Reserveligasudvalget afgør endeligt tildelingen af Wild Cards.
   
§ 5.2
Turneringen består af en række med maksimalt 18 hold, der som udgangspunkt af administrator fordeles i tre lige store puljer – maksimalt 6 hold i hver pulje. Fordelingen af holdene foretages endeligt af administrator, så vidt muligt efter geografiske kriterier.
   
§ 5.3
Turneringen afvikles som en dobbeltturnering både efterår og forår, hvor hvert hold i efteråret spiller to kampe mod hvert af de øvrige hold i den respektive pulje - en kamp på hjemmebane og en kamp på udebane, i alt maksimalt 10 kampe.
   
§ 5.4.
Efter den indledende dobbeltturnering i efteråret fordeler administrator de maksimalt 18 hold i tre nye puljer med maksimalt seks hold i hver pulje, hvor hvert hold igen spiller to kampe mod hvert af de øvrige hold i den respektive pulje – en kamp på hjemmebane og en kamp på udebane, i alt yderligere maksimalt 10 kampe.
   
§ 5.5
Fordelingen af holdene i de 3 puljer til forårets dobbeltturnering foretages af administrator på baggrund af holdenes placering i puljerne i efterårets dobbeltturnering. De 2 bedst placerede hold fra hver pulje placeres i samme pulje, de to næstbedst placerede hold fra hver pulje placeres i samme pulje og de to dårligst placerede hold fra hver pulje placeres i samme pulje.
   
§ 5.6
Administrator kan beslutte en anden puljeopdeling end nævnt i § 5.2 – 5.5.
   
§ 6.1
En vunden kamp tæller 3 point, mens en uafgjort kamp tæller 1 point.
   
§ 6.2
Holdenes indbyrdes placering i de enkelte puljer afgøres efter pointtal. Såfremt to eller flere hold har samme pointtal, placeres det hold øverst, der har den bedste måldifference.
   
§ 6.3
Såfremt to eller flere hold har både samme pointtal og samme måldifference, placeres det hold øverst, der har scoret flest mål. Såfremt også antallet af scorede mål er ens, afgøres placering af resultatet af indbyrdes kampe i følgende rækkefølge:
Antal point
Måldifference
Flest scorede mål
Flest scorede mål på udebane
Lodtrækning
   
§ 6.4
Står holdene fortsat lige, træffes afgørelsen ved lodtrækning foranstaltet af administrator i alle tilfælde, hvor dette er nødvendigt for at afgøre placeringerne.
   

IV. Pokaler og medaljer m.v.

   
§ 7
Vinderen af Reserveligaen erhverver retten til at betegne sig Danmarksmester for reservehold" og modtager en af Divisionsforeningen udsat vandrepokal. Pokalen er Divisionsforeningens ejendom. Klubben er ansvarlig for pokalen, så længe den er i klubbens besiddelse og skal levere den tilbage til Divisionsforeningen i god stand senest den 1. maj i det efterfølgende år. Skulle pokalen være blevet beskadiget, mens pokalen har været hos klubben, skal klubben udrede omkostningerne til en eventuel reparation hos en af Divisionsforeningen udpeget sølvsmed. Klubben er ligeledes forpligtiget til at sikre sig, at pokalen er forsikret til nyværdien under opbevaring hos klubben.
   

V. Spilleberettigelse

   
§ 8
Bestemmelserne i dette kapitel, dvs. § 8 - § 13, gælder både for spillere, der starter på banen i kampene i turneringen, og for udskiftningsspillerne, der indskiftes, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.
   
§ 9.1
Turneringen står åben for mandlige amatører og kontraktspillere.
   
§ 9.2
Kun spillere, der på kampdagen er fyldt 15 år, er berettigede til at deltage i kampene.
   
§ 10.1
En spiller skal for at være spilleberettiget i turneringen være medlem af den klub, hvis hold han skal spille på. Dette gælder også, hvis der er tale om en lejet spiller. Derudover må der anvendes op til 3 lånespillere jf. § 10.2.
   
§ 10.2
En klub kan anvendes op til 3 lånespillere pr. kamp under forudsætning af, at klubben har anmeldt spilleren til administrator senest kl. 10.00 på kampdagen.
   
§ 11.1
Det står klubberne frit for at benytte forskellige spillere i de forskellige kampe i turneringen.
   
§ 12.1
For en spiller, der har kontrakt med en anden klub eller spilletilladelse som amatør for en anden klub, og som ønskes optaget på en spillerliste til reserveligaen forudsættes altid den afgivende klubs godkendelse, medmindre der er tale om en kontraktspiller, hvis hidtidige kontraktforhold er ophørt på tidspunktet for klubskiftet.
   
§ 13.1
En spiller er spilleberettiget i turneringen, selv om spilleren samme spilledag har deltaget i en anden turneringskamp.
   
§ 13.2
Spillere der har deltaget i reserveligaen stilles i forhold til andre turneringspropositioner som om de ikke har deltaget. Kontraktspillere kan således fortsat også deltage på andre hold i DBUs turneringer, såfremt de opfylder betingelserne for spilleberettigelse heri.
   
§ 13.3
Røde kort (enten direkte rødt eller to advarsler i samme kamp) vil medføre karantæne fastsat af administrator. Gule kort indberettes ikke.
   
§ 13.4
Karantæner optjent i Reserveligaen afsones i Reserveligaen. Eventuelt uafsonede karantæner ved turneringens afslutning overføres til Reserveligaens næste turnering.
   
§ 13.5
Hvis en spiller indberettes for særlig voldsom adfærd, skal administrator overgive sagen til behandling i Fodboldens Disciplinærinstans, og det kan i givet fald medføre karantæne overført til afsoning i DBUs turneringer jf. DBUs love § 3.1.
   

VI. Kampenes afvikling

   
§ 14.1
Spillestederne samt datoer og klokkeslæt for kampene planlægges af klubberne og den daglige administrator og de derved fremkomne kampprogrammer for hver turneringshalvdel forelægges administrator til godkendelse.
   
§ 14.2
Administrator fastlægger turneringsprogrammets spillerunder. Kampene i hver spillerunde lægges på en dato og det klokkeslæt, som findes gunstigst, med størst mulig hensyntagen til klubbernes ønsker.
   
§ 14.3
Det skal af turneringsprogrammerne fremgå hvilken klub, der er arrangør af de enkelte kampe. Den arrangerende klub bærer ansvaret for kamp-arrangementet. Den arrangerende klub er endvidere ansvarlig for overholdelse af de supplerende regler for afvikling af kampene, som vedtages af administrator.
   
§ 14.4
Kampene spilles normalt på den arrangerende klubs bane eller spilleplads. Modstanderen kan dog ikke modsætte sig, at en kamp afholdes på anden propositionsmæssig bane i eller ved vedkommende by. Hvis en kamp, der var planlagt spillet på en offentlig bane (det vil sige på opvisningsbanen i en idrætspark eller på et stadion eller et lignende anlæg), aflyses af banens ansvarlige ledelse i god tid inden det planlagte kamptidspunkt, skal den så vidt muligt søges afviklet på det planlagte tidspunkt på et andet passende anlæg. Hvis dette ikke er muligt, omberammer administrator kampen til afholdelse på et senere tidspunkt.
   
§ 14.5
Såfremt dommeren eller baneledelsen nægter at lade en kamp spille på grund af banens tilstand eller af anden akut grund, skal dommeren gøre bemærkning om forholdet i sin kampindberetning, jf. § 26. Administrator omberammer derefter kampen til afholdelse på et senere tidspunkt. Hvis den pågældende bane ejes eller administreres af den arrangerende klub og aflysningen skønnes at have været uberettiget, kan administrator træffe disciplinære foranstaltninger over for klubben i sagens anledning.
   
§ 14.6
Hvis en kamp afbrydes på grund af vejrlig, banens tilstand eller af anden akut grund, skal dommeren indberette dette. Administrator kan herefter beslutte af lade kampen spille om, at lade kampen spille færdig eller fastsætte kampens resultat samt fradømme og/eller tilkende point.
   
§ 14.7
Den arrangerende klub skal levere bolde til kampen. Boldene skal overholde bestemmelserne i Fodboldloven.
   
§ 15.1
Administrator kan endvidere beslutte at flytte en planlagt turneringskamp efter forudgående ansøgning herom i tilfælde, hvor begge klubber er enige om ændringen.
   
§ 15.2
Den klub, som ønsker kampflytningen, er ansvarlig for, at kampflytningsansøgningen kommer administrator rettidigt i hænde. Enhver ansøgning om ændring af et planlagt spilletidspunkt skal være administrator i hænde senest 14 dage inden det oprindeligt planlagte spilletidspunkt eller inden det ansøgte nye spilletidspunkt, hvis dette ligger før det oprindelige planlagte spilletidspunkt.
   
§ 15.3
Administrator kan bestemme, at der skal betales et gebyr for behandlingen af enhver kampflytningsansøgning og at en ansøgning betragtes som ikke indgivet, så længe gebyret ikke er betalt.
   
§ 15.4
Mere omfattende ændringer i det fastlagte kampprogram end nævnt i § 15.1 kan foretages, såfremt administrator skønner det hensigtsmæssigt.
   
§ 16.1
Den tilrejsende klub bør være fremme på kampstedet senest 60 minutter før kampens planlagte begyndelsestidspunkt. Bliver den tilrejsende klub ramt af befordringsmæssig force majeure, udsætter dommeren kampens begyndelse så længe, at den tilrejsende klub får 60 minutters forberedelsestid fra ankomsten til kampstedet og indtil kampen sættes i gang, medmindre klubben helt eller delvist afstår herfra. Dommeren kan dog også vælge helt at aflyse kampen, hvis han skønner, at den pågældende udsættelse vil blive uhensigtsmæssig lang. Dommeren skal gøre bemærkning om forholdet og om sin afgørelse i sin kampindberetning, jf. § 26. I tilfælde af aflysning fastsætter administrator et nyt tidspunkt for kampens afholdelse.
   
§ 17.1
Banen skal være indhegnet, og spillebanen skal være 105 m lang og 68 m bred og afmærket og indrettet, som de i § 18.1 nævnte spilleregler foreskriver. Det tekniske område skal afmærkes som anvist i Fodboldloven, og indtil 12 personer må opholde sig i det tekniske område. Administrator kan dog i særlige tilfælde efter forudgående ansøgning dispensere fra kravet om indhegning og fra dimensionskravet.
   
§ 17.2
Turneringskampe kan afvikles på kunstgræsbaner under forudsætning af, at DBUs krav til banens spilfunktionelle egenskaber er opfyldt.
   
§ 17.3
Afvikling af kampe i elektrisk lys forudsætter, at lysstyrken på banen er mindst 500 lux.
   
§ 17.4
Indsigelser mod baneforholdene fritager ingen klub for at spille, medmindre dommeren skønner, at kampen ikke bør gennemføres. Dommeren skal gøre bemærkning om eventuelle protester mod baneforholdene og om sin eventuelle aflysning af kampen i sin kampindberetning, jf. § 26. I tilfælde af aflysning, eller hvis en protest mod baneforholdene nyder fremme, fastsætter administrator et nyt kamptidspunkt (og eventuelt et nyt spillested).
   
§ 18.1
Kampene spilles efter den af DBU senest udgivne udgave af "Fodboldloven" med tillæg af alle siden udgivelsen foretagne forandringer i spillereglerne, som er meddelt de under DBU hørende organisationer, klubber og tredjemænd i overensstemmelse med lovenes § 3.
   
§ 18.2
Det er under hele kampen tilladt at udskifte fem spillere med de i henhold til § 18.3 navngivne udskiftningsspillere. Er en spiller først blevet udskiftet, kan den pågældende ikke senere genindtræde i kampen.
   
§ 18.3
Navnene og rygnumrene på de 11 spillere, der starter på banen, samt navnene og rygnumrene på indtil 7 udskiftningsspillere, hvoraf 1 er reservemålmand, skal meddeles dommeren senest 30 minutter før kampens planlagte begyndelsestidspunkt, jf. § 26.2. Både de spillere, der starter på banen, og udskiftningsspillerne skal være spilleberettigede i overensstemmelse med bestemmelserne i § 8 - § 13.
   
§ 18.4
En kamp kan ikke begynde, hvis et hold består af færre end 7 spillere, men kan afsluttes uanset antal af spillere på holdene.
   
§ 19.1
DBU udpeger dommere og linjedommere, som skal være på niveau minimum 2.division, til alle kampe i turneringen
   
§ 19.2
Dommere og linjedommere er berettiget til at modtage honorar, rejse- og opholdsgodtgørelse og naturalier i overensstemmelse med den til enhver tid gældende overenskomst mellem klubberne og Dansk Fodbolddommer-Union. Betalingen sker i overensstemmelse med § 29.2.
   
§ 20.1
De respektive holds markspillere skal være ensartet påklædt i farver, der adskiller sig fra dommerens og modstanderholdets farver, og farverne på målmændenes trøjer skal være forskellige og adskille sig både fra markspillernes og fra dommerens farver. Hvis dette ikke er tilfældet, er dommeren berettiget til at bortvise den eller de pågældende fra spillepladsen, indtil kravene er opfyldt.
   
§ 20.2
For så vidt de to holds spilledragter, som består af trøje, bukser og strømper, frembyder så stor lighed med hinanden, at det kan være forbundet med vanskelighed at skelne de to holds spillere fra hinanden, skal den arrangerende klub være berettiget til at beholde sin dragt, og den anden klub skal anvende en anden spilledragt, således at fejltagelse udelukkes. Hvis den arrangerende klub stiller op i anden spilledragt, helt eller delvist, end den normale og det derved bliver vanskeligt at skelne de to holds spillere fra hinanden, er den arrangerende klub pligtig til på dommerens påbud at iføre sig en anden spilledragt.
   
§ 20.3
Det er obligatorisk for spillerne at bruge benskinner, og lederne har pligt til at sikre sig, at spillerne bærer sådanne. Bliver dommeren opmærksom på, at en eller flere spillere ikke bærer benskinner, skal de pågældende bortvises fra spillepladsen, indtil forholdet er bragt i orden, jf. Fodboldlovens § 4.
   
§ 21.1
Såfremt en klub uden lovligt forfald udebliver fra en kamp eller ikke er rede til at spille senest 5 minutter efter det for kampen planlagte begyndelsestidspunkt, kan kampen af administrator erklæres for tabt af den klub, der ikke var rede. For kampe mellem klubber fra samme by gælder dog ingen 5 minutters respit. Som lovligt forfald vil i intet tilfælde enkelte spilleres forfald blive anerkendt.
   
§ 21.2
Ved udløbet af den ovenfor angivne respit på 5, henholdsvis 0, minutter, må den af parterne, der over for administrator vil hævde sin ret til eventuelt at få kampen erklæret vundet, nedlægge påstand derom over for dommeren og godtgøre at være spilleberedt. Dommeren skal gøre bemærkning herom i sin kampindberetning, jf. § 26.
   
§ 21.3
Administrator afgør i hvert enkelt tilfælde, om udeblivelsen eller forsinkelsen af kampens start er af en sådan karakter, at det skal medføre tabt kamp for det ikke spilleberedte hold, eller om der eventuelt skal fastsættes et nyt tidspunkt for kampens afholdelse.
   
§ 21.4
Administrator kan efter omstændighederne træffe andre disciplinære forholdsregler end nævnt i § 21.3 i sagens anledning.
   
§ 22.1
Administrator er berettiget til af egen drift at kontrollere kampenes rettidige begyndelse, og hvis det konstateres, at en kamp ikke er begyndt til den fastsatte tid, da at erklære kampen for tabt af den ikke spilleberedte klub.
   
§ 22.2
Administrator er endvidere berettiget til af egen drift at kontrollere, om kravene med hensyn til baneanlæggets beskaffenhed og banens dimensioner, indhegning, lysstyrke osv. er overholdt og, hvis dette ikke er tilfældet, da at aflyse kampen på forhånd eller efterfølgende erklære dens resultat ugyldigt. Hvis dette sker, fastsætter administrator tid og sted for en ny kamp.
   
§ 23.1
Spilletiden i kampene er 2x45 minutter plus den tid, dommeren lægger til i henhold til de i § 18.1 nævnte spilleregler.
   
§ 23.2
Pausen mellem de to halvlege er 15 minutter.
   
§ 24.1
Mener anføreren for et hold under en kamp, at dommeren har gjort en urigtig anvendelse af de i § 18.1 nævnte spilleregler, skal han, for at hans indsigelse overhovedet skal kunne komme i betragtning, umiddelbart efter kendelsens afsigelse over for dommeren på selve spillepladsen protestere imod den. Angående den således nedlagte protest må anføreren derefter gøre indstilling til sin klubs bestyrelse, hvis skriftlige indberetning om sagen må være administrator i hænde senest 2 dage efter kampens afvikling. Dommeren skal gøre bemærkning om protesten i sin kampindberetning, jf. § 26.
   
§ 24.2
Bliver administrator bekendt med, at en dommer under en kamp har gjort en urigtig anvendelse af de i § 18.1 nævnte spilleregler, der har fået direkte indflydelse på kampens resultat, træffer administrator, uanset om der er nedlagt protest i overensstemmelse med § 24.1 eller ej, de afgørelser og foranstaltninger, som må anses for nødvendige.
   
§ 25
En hvilken som helst protest skal ved fremsendelsen til administrator være ledsaget af et depositum på kr. 500, som tilbagebetales, hvis protesten tages til følge, mens det tilfalder administrators kasse, hvis protesten ikke fører til noget. Medfølger sådant depositum ikke, anses protesten som ikke indgivet.
 
 

VII. Kampenes indberetning

   
§ 26.1
Senest dagen efter kampen foretager dommeren indberetning af kampens resultat og øvrige forløb.
   
§ 26.2
Til brug for indberetningen skal begge klubber senest 30 minutter før det planlagte begyndelsestidspunkt aflevere et holdskema til dommeren, som angiver navne, fødselsdatoer og rygnumre på de 11 spillere, der starter på banen og på udskiftningsspillerne. Finder udskiftning sted i kampens løb, anføres dette af dommeren på holdskemaet efter kampen.
   
§ 26.3
Har baneledelsen nægtet at lade en kamp spille på grund af banens tilstand, eller har dommeren benyttet sig af den i de for kampen gældende spilleregler, jf. § 18.1, eller i disse propositioner hjemlede ret til at udsætte, aflyse eller afbryde en kamp, eller har han advaret eller udvist en spiller, træner eller leder, eller er der i forbindelse med kampen blevet nedlagt protest mod baneforholdene i henhold til § 17 eller mod en dommerkendelse i henhold til § 24.1 eller nedlagt påstand om vunden kamp i overensstemmelse med § 21.2, skal dommeren anføre dette i sin indberetning med sine bemærkninger. Administrator træffer derefter de afgørelser og foranstaltninger, som må anses for nødvendige.
   

VIII. Økonomi

   
§ 27.1
Divisionsforeningens bestyrelse kan efter indstilling fra administrator bestemme, at der skal betales en turneringsafgift for deltagelse i turneringen.
   
§ 27.2
En eventuel turneringsafgift tilfalder administrators kasse. De nærmere bestemmelser om en eventuel turneringsafgifts størrelse og opkrævning fastsættes af Divisionsforeningens bestyrelse efter indstilling fra administrator.
   
§ 28.1
Alle indtægter ved både ordinære og ekstraordinære kampe i turneringen tilfalder den arrangerende klub.
   
§ 29.1
Alle arrangementsudgifter ved en kamp afholdes af den arrangerende klub.
   
§ 29.2
Alle udgifter til dommere og linjedommere udredes midlertidigt af administrator i takt med turneringens afvikling. Efter afslutningen af alle kampe i en turneringshalvdel opgør administrator de samlede udgifter til dommere og linjedommere i hver række i den pågældende turneringshalvdel, og udgiften fordeles derefter ligeligt mellem rækkens deltagere og opkræves.
   
§ 29.3
Hvis en kamp aflyses, uden at behørig meddelelse herom er givet til den tilrejsende klub inden dennes afrejse, har den tilrejsende klub, forudsat at afrejsetidspunktet i øvrigt må anses for normalt og rimeligt i forhold til rejsens længde, det valgte befordringsmiddel og det planlagte spilletidspunkt, ret til refusion hos den arrangerende klub. Refusionsbeløbet fastsættes efter de til enhver tid gældende takster i DBUs "Regulativ for befordringsgodtgørelse".
   
§ 29.4
Administrator er berettiget til med mellemrum at opkræve passende acontobeløb hos klubberne i forbindelse med den i § 29.2 nævnte ordning.
   
§ 30.1
De arrangerende klubber fastsætter selv entréprisen til alle kampe.
   
§ 30.2
Hvis der opkræves entré har følgende personer gratis adgang til kampene:
a)
Indehavere af DBUs partoutkort, jf. lovenes § 29.1
b)
Indehavere af de af administrator udstedte partout-, divisions- og klubkort inden for de begrænsninger, som gælder for de enkelte korttyper.
c)
Indehavere af de af administrator udstedte billetter
d)
Ungdomsmedlemmer til og med U/19 hos de i den enkelte kamp deltagende klubber mod forevisning af gyldigt medlemskort.
e)
Repræsentanter fra pressen
   
§ 31
Med forsinket betaling af beløb, som skyldes i henhold til § 27 - § 31, påløber morarenter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.
   

IX. Overtrædelser

   
§ 32.1
Administrator behandler og afgør som 1. instans alle disciplinærsager, heri indbefattet almindelige bødesager og protestsager, i forbindelse med turneringen, hvorved henvises til DBUs Loves § 30. Administrators afgørelse i disciplinærsager kan mod et gebyr på kr. 1.000 ankes til Fodboldens disciplinærinistans i de i DBUs Loves § 31.3 nævnte tilfælde. Afgørelser fra Fodboldens disciplinærudvalg er endelige og kan ikke ankes.
   
§ 32.2
Benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller i turneringen, vil normalt blive fulgt op af tabt kamp for det pågældende hold, såfremt dette hold enten har vundet eller opnået uafgjort med den ikke-spilleberettigede spiller på holdet. Dømmes en kamp tabt for et hold, fastsættes målscoren, og eventuelle turneringspoint tildeles det andet hold. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed dog undlade at tildele turneringspoint til det andet hold.
   
§ 32.3
En protest skal for at kunne tages til følge være administrator i hænde senest 30 dage efter den hændelse, protesten vedrører, dog senest 2 dage efter sidste spilledag. Administrator kan dog dispensere herfra i særligt alvorlige sager. Er turneringen afsluttet og fristen for indsendelse af protester overskredet, kan resultatet af turneringen, uanset den nævnte dispensationsadgang, ikke ændres.
   
X. Ændringer
   
§ 33
Disse propositioner er vedtaget af Divisionsforeningens bestyrelse og godkendt af DBUs bestyrelse. Ændring af disse propositioner i øvrigt kan kun foretages af Divisionsforeningens bestyrelse. Ændringer kan kun træde i kraft én gang om året, den 15. juni med virkning fra førstkommende turneringsstart. Ændringsforslag skal være Divisionsforeningen i hænde senest den 31. marts. Desuden kan bestyrelsen beslutte at konsekvensændringer sættes i kraft i en turnering i mellem to turneringshalvdele. Ændringer skal godkendes af DBUs Udvalg for Professionel Fodbold.
En nedrykkende klub fra reserveholdsturneringen eller en klub der mister sit Wild Card kan ikke gøre krav på genindtræden i DBU eller Lokalunionens turnering. Der vil dog være den mulighed, at et sådant hold kan overtage en plads for et hold, der måtte blive tildelt et Wild Card under forudsætning af godkendelse af den relevante administrator.
   
 
 
Divisionsforeningen 3. februar 2015.