Bilag 5 - velgørenhedskampe o.l.

1. Velgørenhedskampe må ikke under nogen form finde sted uden forud indhentet tilladelse fra DBU, og det samme gælder andre kampe, hvis indtægt ikke skal tilfalde en af lokalunionen anerkendt organisation eller klub.

2. Ej heller må klubber anvende spillere udenfor DBU i kampe, hvortil der forlanges entré eller andet, der må sidestilles hermed. Dispensation herfra kan gives, hvilket kræver, at 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

3. Hvis klubber i privatkampe ønsker at benytte spillere, der har spilletilladelse for en anden klub, må skriftlig tilladelse indhentes fra den anden klub.

4. Overtrædelser kan medføre udelukkelse, og det påhviler lokalunionerne at indberette overtrædelser til DBU.

5. Kampe mellem, eller imod, officielle hold af tjenstgørende militær eller skolehold henfører ikke under disse bestemmelser.