National kompensation

Det nationale kompensationssystem er baseret på principperne i FIFA’s internationale kompensationsregler.

Læs nærmere her om FIFA’s kompensationsregler vedrørende solidaritetskompensation og træningskompensation.

Beregning ved indgåelse af 1. eller 2. kontrakt med en dansk klub – for herrer og kvinder.

Der skal ydes kompensation fra spillerens 6. år og frem til udløbet af det kalenderår, hvor spilleren fylder 22 år. Kompensationen fordeles forholdsmæssigt på baggrund af et fast beløb afhængigt af klubbens indplacering på tidspunktet for kontraktindgåelsen.

  • Ved indgåelse af kontrakt med en Superligaklub udgør kompensationsbeløbet 26.500 kroner for kontrakter indgået efter den 1. juli 2023. Beløbet stiger 2.000 kroner pr. år forud for indeksregulering.
  • Ved indgåelse af kontrakt med en 1. divisionsklub udgør kompensationsbeløbet 10.432 kroner
  • Ved indgåelse af kontrakt med en 2. eller 3. divisionsklub udgør kompensationsbeløbet 4.172 kroner
  • Ved indgåelse af kontrakt med en klub i Gjensidige Kvindeligaen udgør kompensationsbeløbet 4.500 kroner for kontrakter indgået efter den 1. juli 2023. Beløbet stiger 250 kr. pr. år forud for indeksregulering.
  • Ved indgåelse af en kontrakt med en kvinde-1. eller 2. divisionsklub (eller en Kvalifikationsligaklub) udgør kompensationsbeløbet 2.125 kroner. Beløbet stiger 125 kroner pr. år forud for indeksregulering fra 2025 til 2028 (4 år).

Reglerne for national kompensation for herrer fremgår af DBUs Cirkulære 124 §§ 2.1-2.8, og §§ 3.1-3.8 for kvinder.

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub, er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA's regler.

Afgørende for, om der skal ydes kompensation for træning og udvikling efter de danske regler er ikke om der sker et klubskifte, men derimod om der indgås en spillerkontrakt omfattet af kompensationssystemets bestemmelser. Der kan således være pligt til at yde kompensation både i tilfælde, hvor spilleren skifter klub i forbindelse med kontraktindgåelsen og ved kontraktindgåelse med egne amatørspillere samt forlængelser af kontrakter.

I forhold til FIFA's regler, er de danske regler om træningskompensation bl.a. forenklede ved, at der ikke skal beregnes forskellig kompensation for de enkelte år. Kompensationen udregnes på baggrund af et beløb fastsat på rækkebasis der fordeles forholdsmæssigt mellem klubberne spilleren har været registreret hos fra spillerens 6. år og indtil spillerkontrakten indgås.

Kompensationssystemet sikrer danske klubber kompensation for træning og udvikling af spillere, når disse indgår en kontrakt, og bidrager dermed til en positiv sammenhæng og psykologisk vigtig kobling mellem amatør- og kontraktklubber i Danmark.


Det spillerpas der skal udfyldes findes HER

Læs nærmere under spørgsmål og svar for gennemgang af hvordan spillerpasset udfyldes.

Spørgsmål og svar

Skal den professionelle overbygning eller det selskab, som har fået overdraget tilladelsen til at drive kontraktfodbold, betale kompensation til amatør-/moderklubben, når overbygningen eller selskabet indgår en spillerkontrakt med amatør-/moderklubbens spillere?+

Ja, både amatørklubber i almindelighed og moderklubber, som har overdraget tilladelsen til at drive kontraktfodbold, er berettigede til kompensation. DBU udbetaler altid kompensationen til amatør­/moderklubben. Hvis amatør-/moderklubben og kontraktklubben ønsker en særlig fordeling af kompensationsbeløbet, skal parterne aftale dette konkret og udtrykkeligt i deres samarbejdsaftale og selv foretage fordelingen internt imellem sig.

Kan en spillers 3. spillerkontrakt udløse kompensation?+

Nej, en spillers eventuelle 3. spillerkontrakt udløser ikke kompensation.

Skal der betales kompensation ved indgåelse af spillerens anden spillerkontrakt, hvis den første spillerkontrakt blev indgået inden udløbet af det kalenderår, hvori spilleren fyldte 22 år, men den anden spillerkontrakt indgås efter udløbet af det kalenderår, hvori spilleren fylder 22 år?+

Nej. i denne situation betales kun kompensation ved indgåelse af den første spillerkontrakt. Begrundelsen herfor er, at spilleren anses for færdigudviklet efter udløbet af det kalenderår, hvor spilleren fylder 22 år.

Skal der altid betales kompensation ved indgåelse af første og anden spillerkontrakt inden udløbet af det kalenderår, hvor spilleren fylder 22 år?+

Ja. det danske kompensationssystem indeholder ikke regler, hvorefter spilleren kan være færdigudviklet på et tidligere tidspunkt end udløbet af det kalenderår, hvor spilleren fylder 22 år, og der er ikke regler, der begrænser kompensationens størrelse til et mindre beløb end de i cirkulærets §§2-3 fastsatte beløb. Kompensationen skal således altid beregnes og fordeles efter et fast beløb, alt afhængig af kontraktklubbens sportslige indplacering på underskriftstidspunktet.

Den eneste undtagelse til dette er i tilfælde hvor spilleren, ud over at have været tilknyttet danske klubber, har været på en professionel kontrakt i udlandet og efterfølgende kommer tilbage til Danmark. I disse tilfælde bortfalder den nationale kompensation idet situationen i så fald er omfattet af de internationale kompensationsregler.

Hvordan defineres underskriftstidspunktet?+

Underskriftstidspunktet skal forstås som den dato, hvor kontraktklubben og spilleren underskriver kontrakten. Hvis kontraktklubben og spilleren ikke underskriver kontrakten samme dag, skal underskriftstidspunktet forstås som den seneste dato, hvor begge parter har underskrevet kontrakten.

Har op- og nedrykning betydning for kompensationens størrelse?+

Kontraktklubben skal betale kompensation efter klubbens sportslige indplacering i Herre-DM eller Kvinde-DM på tidspunktet for underskriften. En senere op- eller nedrykning har altså ingen betydning for kompensationens størrelse. Den pågældende kontraktklubs sportslige indplacering følger i øvrigt turneringsåret, som løber fra og med 1. juli til og med 30. juni. Det vil sige, at selv om en klub i slutningen af maj eller begyndelsen af juni måned er rykket op eller ned, tæller den fremtidige sportslige indplacering først fra og med det nye turneringsår, som starter den 1. juli.

Hvordan skal fristen på 3 måneder i §§ 2.2 og 3.2 forstås?+

Fristen skal forstås som 3 fulde måneder, f.eks. fra og med den 28. februar til og med den 31. maj, fra og med den 31. marts til og med den 30.juni, eller fra og med den 31. august til og med den 30. november. Der skal således ikke betales kompensation, når en spiller indgår sin anden spillerkontrakt senere end 3 fulde måneder efter udløbet af den første spillerkontrakt. Fristen på 3 fulde måneder skal sikre, at der ikke spekuleres i omgåelse af pligten til at yde kompensation til spillerens tidligere danske klubber.

Hvordan foregår betalingen af kompensation i praksis?+

Når en kontraktklub indsender en spillerkontrakt omfattet af kompensationssystemets regler til godkendelse hos DBU for kvinder og Divisionsforeningen for mænd, er kontraktklubben forpligtet til samtidigt at fremsende et af spilleren underskrevet spillerpas, der oplyser, hvornår og i hvilke klubber spilleren har spillet siden sin 12. fødselsdag til spillerkontrakt@dbu.dk. Når DBU har modtaget spillerpasset, fordeles kompensationen mellem de berettigede klubber, ud fra oplysningerne i spillerpasset. Samtidigt sender DBU en faktura til kontraktklubben på det fulde kompensationsbeløb.

Hvordan udfyldes spillerpasset?+

Skabelonen til spillerpasset hentes på DBU’s hjemmeside på følgende LINK og skal udfyldes af kontraktklubben.

Kontraktklubben er forpligtet til at gøre, hvad der med rimelighed kan kræves for, at spillerpasset indeholder de nødvendige og korrekte oplysninger. Kontraktklubben kan indhente oplysninger om spillerens tidsmæssige tilknytning til tidligere klubber ved oplysninger fra f.eks. spilleren selv, dennes familie, KlubOffice eller de(n) tidligere klub(ber).

Spillerpasset skal indeholde:

Navn og adresse på spillerens tidligere klubber siden spillerens 6. år:

Datoer for ind- og udmelde/se af tidligere klubber siden spillerens 6. år:

Spillerens status (amatør eller professionel) i den periode spilleren spillede i de tidligere klubber siden spillerens 6. år:

Spillerens underskrift på, at oplysningerne i spillerpasset er et resultat af kontraktklubbens rimelige undersøgelser af spillerens tidsmæssige tilknytning til spillerens tidligere klubber siden spilerens 6. år:

Eventuelle særlige bemærkninger.

Hvis kontraktklubben efter rimelige undersøgelser ikke kan fremskaffe de nødvendige oplysninger, skal spillerpasset udfyldes med "ukendt" for perioder med uidentificerede klubtilhørsforhold. Dog skal kontraktklubben - som minimum - altid påføre oplysninger om spillerens seneste klub. Spilleren skal underskrive spillerpasset og dermed verificere, at oplysningerne i spillerpasset efter spillerens opfattelse er korrekte.

Kan der laves andre kompensationsordninger mellem danske klubber end angivet i cirkulæret?+

Ja, kompensationsreglerne i cirkulæret er blot minimumsregler, og det står klubberne frit for at lave andre kompensationsaftaler. DBU er imidlertid ikke involveret i administrationen af eventuelle andre kompensationsordninger.